Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 16. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

NextGenerationEU: Eiropas Komisija nāk klajā ar Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskatu

The banner 'NextGenerationEU' on the front of the Berlaymont building

Šodien Eiropas Komisija nāca klajā ar Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskatu – publisku tiešsaistes platformu, kurā atspoguļots progress, kas panākts Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) īstenošanā kopumā un atsevišķu valstu atveseļošanas un noturības plānu īstenošanā.

Rezultātu pārskats pirmkārt un galvenokārt ir instruments, ar ko ES iedzīvotājiem pārredzamā veidā sniegt informāciju par ANM īstenošanu. Tas kalpos arī par pamatu, lai sagatavotu Komisijas gada ziņojumus par ANM īstenošanu un pārskata ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, kā arī atveseļošanas un noturības dialogu starp Parlamentu un Komisiju.

Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata tīmekļa vietnē ir īpašas sadaļas par starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildi un par ANM izmaksām. Tajā ir arī konkrēti dati, ko apkopojusi Komisija, piemēram, izdevumi pa politikas jomām un zaļo, digitālo un sociālo izdevumu sadalījums mehānisma ietvaros. Rezultātu pārskats sniedz arī kvalitatīvu informāciju, izmantojot tematisko analīzi par plānu īstenošanu konkrētās politikas jomās.

Rezultātu apkopojumā ir divu veidu informācija.

 

  • Dati, ko savākusi Komisija, uzraugot atveseļošanas un noturības plānu īstenošanu. Tie ietver informāciju par starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildi, par ko ziņojušas dalībvalstis un ko novērtējusi Komisija. Ir iekļauta arī informācija par izmaksām, kā arī Komisijas izstrādātie dati, piemēram, izdevumi katrā no sešām ANM politikas jomām un sociālie izdevumi mehānisma ietvaros, kā noteikts 2021. gada 2. decembra ANM deleģētajā aktā.
  • Dalībvalstu savāktie dati par 14 kopīgiem ziņošanas rādītājiem, kā noteikts ANM 2021. gada 2. decembra deleģētajā aktā. Šie dati ļauj uzraudzīt atveseļošanas un noturības plānu īstenošanas progresu virzībā uz ANM kopīgajiem mērķiem, atspoguļojot arī ANM vispārējo sniegumu. Lielākā daļa ziņošanas rādītāju mēra ANM ieguldījumu vairāk nekā vienā politikas pīlārā. Piemēram, rādītājs “Jaunu vai modernizētu bērnu aprūpes un izglītības iestāžu klašu telpu ietilpība” sniedz ieguldījumu gan ANM 4. pīlārā (sociālā un teritoriālā kohēzija), gan 6. pīlārā (politika nākamajai paaudzei, piemēram, izglītība un prasmes). Dalībvalstis divas reizes gadā — līdz 28. februārim un 31. augustam — ziņos par kopējo rādītāju izpildi. Savukārt Komisija līdz aprīlim un oktobrim atjauninās datus rezultātu pārskata tīmekļa vietnē. Pirmoreiz par kopējiem rādītājiem tiks ziņots 2022. gada februārī.

Šī šodien publicētā rezultātu apkopojuma pirmā versija ietver datus par dalībvalstu līdz šim iesniegtajiem plāniem, kurus apstiprinājusi Komisija un apstiprinājusi Padome (šobrīd 22 plāni). Skaitļi tiks atjaunināti, kad būs apstiprināti citi plāni. Starpposma un galīgie mērķrādītāji tiks parādīti kā izpildīti, tiklīdz dalībvalsts būs iesniegusi Komisijai pierādījumus, ka tā ir izpildījusi starpposma mērķi vai mērķrādītāju, un Komisija tos būs pozitīvi novērtējusi īstenošanas lēmumā (to vēl nav sasniegusi neviena dalībvalsts).

Kolēģijas locekļu komentāri

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis

Šis vērtīgais instruments precīzi parādīs, kā ES valstis virzās uz priekšu, īstenojot plānotās investīcijas un reformas ekonomikas atveseļošanai. Rezultātu pārskats tiešsaistē ir pieejams visiem, jo mūsu mērķis ir panākt, lai ikviens eiropietis gūtu labumu no šīm reformām un investīcijām, kas ļaus izkļūt no pašreizējās krīzes un pāriet uz ilgtermiņa izaugsmi.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni

Tuvojas beigām gads, kurā Atveseļošanas un noturības mehānisms kļuva par realitāti un sāka palīdzēt mūsu ekonomikai izkļūt no pandēmijas spēcīgākai. Šodien mēs izpildām svarīgu Eiropas Parlamentam dotu solījumu: šī jaunā tiešsaistes platforma būs spēcīgs pārredzamības un pārskatatbildības instruments. Tajā mūsu iedzīvotāji varēs sekot līdzi tam, kā ANM atbalsta pārveidojošas investīcijas un reformas ilgtspējīgai izaugsmei gan pašu valstī, gan visā Eiropā.

Turpmākie pasākumi

Dalībvalstis pirmoreiz ziņos par kopējiem rādītājiem 2022. gada pavasarī. Pēc tam Komisija līdz 2022. gada aprīlim atjauninās datus rezultātu pārskata tīmekļa vietnē.

Konteksts

ANM deleģētie akti

2021. gada 28. septembrī Komisija ANM kontekstā pieņēma divus deleģētos aktus, pamatojoties uz dalībvalstu, Eiropas Parlamenta un ieinteresēto personu ieguldījumu:

  • Pirmajā deleģētajā aktā ir izklāstīts, kā dalībvalstis ziņo par ANM vispārējo sniegumu un progresu virzībā uz tā mērķu sasniegšanu. Tajā ir ietverta arī kopējo ziņošanas rādītāju definīcija.
  • Otrajā deleģētajā aktā ir noteikta metodika ziņošanai par sociālajiem izdevumiem dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānos.

Šie deleģētie akti stājās spēkā 2. decembrī, un tas ļāva Komisijai pabeigt un publiskot Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskatu un tajā ietvertos datus, t. sk. kopējos rādītājus un ziņošanu par sociālajiem izdevumiem.

Sīkāka informācija

Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskats

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Atveseļošanas un noturības mehānisma regula

Deleģētā regula (ES) 2021/2106, ar kuru nosaka atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata kopējos rādītājus

Deleģētā regula (ES) 2021/2105, ar kuru nosaka metodiku ziņošanai par sociālajiem izdevumiem

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 16. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā