Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2022. gada 29. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

“NextGenerationEU”: EK apstiprina pozitīvu sākotnējo novērtējumu par Latvijas pieprasījumu izmaksāt 201 miljonu eiro Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros

NextGenerationEU

Eiropas Komisija šodien apstiprināja pozitīvu sākotnējo novērtējumu par Latvijas pieprasījumu izmaksāt 201 miljonu eiro dotācijās saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu (ANM) – svarīgāko plāna “NextGenerationEU” instrumentu.

Latvija 2022. gada 17. jūnijā iesniedza Komisijai maksājuma pieprasījumu, pamatojoties uz to, ka ir sasniegti Padomes īstenošanas lēmumā minētie deviņi atskaites punkti, kas vajadzīgi pirmā maksājuma veikšanai. Minētie atskaites punkti attiecas uz reformām un investīcijām šādās jomās: minimālo ienākumu atbalsta sistēma, vienota modeļa pieņemšana platjoslas pēdējās jūdzes pieslēgumu attīstībai (lai nodrošinātu galalietotāju piekļuvi ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīklam reģionos un lauku apvidos), tiesiskais regulējums attiecībā uz konkurences vides uzlabošanu un korupcijas risku samazināšanu publiskajā iepirkumā, tālmācības tīklu un iestāžu stiprināšana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana, kā arī sociālie mājokļi.

Kopā ar pieprasījumu Latvijas iestādes iesniedza detalizētus un pilnīgus pierādījumus, kas apliecina iepriekš minēto deviņu atskaites punktu izpildi. Pirms Komisija sniedza savu pozitīvo sākotnējo novērtējumu par maksājuma pieprasījumu, tā bija rūpīgi izvērtējusi šo informāciju.

Latvijas atveseļošanas un noturības plānā ir ietverts plašs investīciju un reformu pasākumu kopums sešos tematiskajos komponentos. Saskaņā ar plānu paredzēts izmaksāt dotācijās 1,8 miljardus eiro, no kuriem 13 % (237 miljoni eiro) 2021. gada 10. septembrī Latvijai tika izmaksāti kā priekšfinansējums.

Maksājumi ANM ietvaros tiek veikti atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem un no tā, vai dalībvalstis veic investīcijas un reformas, kas norādītas to attiecīgajos atveseļošanas un noturības plānos.

Turpmākie pasākumi

Pozitīvo sākotnējo novērtējumu par to, ka Latvija ir izpildījusi atskaites punktus, Komisija tagad ir nosūtījusi Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK), lūdzot tās atzinumu. EKF atzinums, kas jāsniedz ne vēlāk kā četrās nedēļās, būtu jāņem vērā Komisijas novērtējumā. Pēc EKF atzinuma saņemšanas Komisija – ar komitoloģijas komitejas starpniecību un saskaņā ar pārbaudes procedūru – pieņems galīgo lēmumu, ar ko atļauj izmaksāt finanšu līdzekļus. Pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas notiks līdzekļu izmaksa Latvijai.

Komisijas izvērtēs turpmākus Latvijas maksājumu pieprasījumus, balstoties uz Padomes Īstenošanas lēmumā norādīto atskaites punktu un mērķrādītāju izpildi; šie atskaites punkti un mērķrādītāji apliecina progresu investīciju un reformu īstenošanā.

Dalībvalstīm izmaksātās summas tiek publicētas atveseļošanas un noturības rezultātu pārskatā, kurā atspoguļots progress nacionālo atveseļošanas un noturības plānu īstenošanā.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena teica: “Man ir labas ziņas Latvijai. Latvijas nacionālā atveseļošanas un noturības plāna ietvaros ir panākts pietiekams progress, tādējādi Latvija var saņemt pirmo maksājumu saskaņā ar programmu “NextGenerationEU”. Kolīdz dalībvalstis būs devušas zaļo gaismu, Latvija saņems 201 miljonu eiro, pateicoties labajam un raitajam progresam, kas gūts plāna reformu un investīciju pirmā kopuma īstenošanā. Minētās reformas un investīcijas aptver minimālo ienākumu atbalsta sistēmas izstrādi, plānu platjoslas pieslēgumu izvēršanai visā valstī un Latvijas vidējās izglītības tīkla stiprināšanu. Latvija – Komisija atbalsta jūs virzībā uz atveseļošanos.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis sacīja: “Latvijai šis ir vēl viens solis uz priekšu, jo tā ir izpildījusi pirmos deviņus atskaites punktus, kas ietverti atveseļošanas un noturības plānā – es apsveicu Latviju! Latvija aktīvi īsteno savu reformu un investīciju programmu, tostarp tā turpina attīstīt minimālo ienākumu atbalsta sistēmu un ievieš noteikumus konkurences vides uzlabošanai un korupcijas risku samazināšanai publiskajā iepirkumā.  Latvija arī spērusi soļus, lai veicinātu attālinātu mācīšanos, apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un uzlabotu cenas ziņā pieejamu mājokļu piedāvājumu. Kolīdz dalībvalstis būs izskatījušas un apstiprinājušas Komisijas novērtējumu, Latvija saņems 201 miljonu eiro dotācijās, lai turpmākajos gados palīdzētu padarīt tās ekonomiku iekļaujošāku un noturīgāku.”

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni piebilda: “Šodien esam spēruši nozīmīgu soli Latvijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā, pieņemot šo pozitīvo sākotnējo novērtējumu par valsts pirmo maksājuma pieprasījumu. Latvija ir paredzējusi būtiskus pasākumus, tostarp tādus, kuru mērķis ir sekmēt attālinātu mācīšanos un ieviest satīklotu un automatizētu braukšanu, kā arī pastiprināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas regulējumu un atbalstīt godīgu konkurenci publiskajā iepirkumā. Pēc tam, kad būs pabeigtas attiecīgās procedūras, mēs varēsim izmaksāt 201 miljonu eiro, lai šajā sarežģītajā laikā atbalstītu Latvijas ekonomiku.”

 

Sīkāka informācija

Sākotnējais novērtējums

Jautājumi un atbildes par Latvijas iesniegto maksājuma pieprasījumu instrumenta “NextGenerationEU” ietvaros

Paziņojums presei: Latvijai izmaksā priekšfinansējumu 237 miljonu eiro apmērā

Jautājumi un atbildes: Latvijas atveseļošanas un noturības plāns 1,8 miljardu eiro apmērā

Faktu lapa par Latvijas atveseļošanas un noturības plānu

Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam

Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam – pielikums

Dienestu darba dokuments

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskats

Atveseļošanas un noturības mehānisma regula

Jautājumi un atbildes par Atveseļošanas un noturības mehānismu

Tīmekļa vietne “ES kā aizņēmēja”

a vietne “ES kā aizņēmēja”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 29. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā