Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 8. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Policijas sadarbības kodekss: policijas pārrobežu sadarbības veicināšana nolūkā uzlabot drošību

Coronavirus - Estonia

Komisija šodien ierosina ES Policijas sadarbības kodeksu, kura mērķis ir uzlabot dalībvalstu sadarbību tiesībaizsardzības jomā un nodrošināt policijas ierēdņiem Eiropas Savienībā modernākus rīkus informācijas apmaiņai. Tā kā liela daļa noziedznieku darbojas pāri robežām, policijas ierēdņiem Eiropas Savienībā ir jāspēj ātri un efektīvi sadarboties. Policijas sadarbības kodekss, kas ietver ieteikumu par policijas operatīvo sadarbību un jaunus noteikumus par informācijas apmaiņu, palīdzēs uzlabot pārrobežu operācijas, noteiks skaidrus informācijas apmaiņas kanālus un termiņus un stiprinās Eiropola lomu. Turklāt pārskatītie noteikumi par noteiktu kategoriju datu automatizētu apmaiņu palīdzēs daudz efektīvāk sasaistīt noziegumus visā ES. Tas palīdzēs iegūt nepieciešamo informāciju, veicinās noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu Eiropas Savienībā un uzlabos visu cilvēku drošību Eiropā. Komisija šodien arī ziņo par vispārējo progresu saskaņā ar ES Drošības savienības stratēģiju.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins teica: 

Noziedzniekiem nevajadzētu būt iespējai vienkārši izvairīties no policijas, pārceļoties no vienas dalībvalsts uz citu. Šodien mēs ierosinām noteikumus, kuru mērķis ir palīdzēt policijas ierēdņiem visā ES sadarboties nolūkā notvert noziedzniekus. Skaidri informācijas apmaiņas kanāli ļaus policijai ātri identificēt aizdomās turētos un iegūt izmeklēšanai vajadzīgo informāciju.

Iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone sacīja: 

Mūsu šodienas priekšlikumi atrisinās ļoti praktiskas pārrobežu problēmas, ar kurām policijas ierēdņi Eiropā saskaras ik dienu. Piemēram, kādi noteikumi ir piemērojami gadījumos, kad policijai sakarā ar tūlītēju pakaļdzīšanos noziedzniekiem ir jāšķērso iekšējā robeža? Šobrīd uz policiju attiecas atšķirīgi un sarežģīti valstu noteikumi, bet pēc mūsu priekšlikuma pieņemšanas uz to attiektos skaidrs Eiropas regulējums. Turklāt policijai būs pieejami labāki rīki, kas ļaus apmainīties ar izmeklēšanai nepieciešamo informāciju, lai mūs pasargātu no arvien izmanīgākiem noziedzniekiem.

Ierosinātie pasākumi ir, piemēram, šādi.

  • Ieteikums par policijas operatīvo sadarbību. Ar to izveido kopīgus standartus sadarbībai starp policijas ierēdņiem, kuri piedalās kopīgās patruļās un darbojas citas dalībvalsts teritorijā. Šie standarti ietver kopīgu tādu noziegumu sarakstu, saistībā ar kuriem ir iespējama tūlītēja pakaļdzīšanās citas valsts teritorijā, un drošus saziņas rīkus, lai policijas ierēdņi citā ES valstī īstenotas operācijas sakarā varētu sazināties ar kolēģiem. Lai gan policijas operācijas un kriminālizmeklēšana joprojām ir dalībvalstu kompetencē, šie kopīgie standarti atvieglos policijas ierēdņiem darbu citās ES valstīs. Minētais ieteikums paredz kopīgas mācības, tai skaitā valodu kursus vai apmaiņas programmas, un tādējādi tas veicinās kopīgu policijas darba kultūru ES.
  • Jauni noteikumi par informācijas apmaiņu starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm. Policijas ierēdņiem vienā dalībvalstī vajadzētu būt tādai pašai piekļuvei informācijai ar vienādiem nosacījumiem, kāda citā dalībvalstī ir nodrošināta viņu kolēģiem. Dalībvalstīm būtu jāizveido vienots kontaktpunkts, kurš darbotos 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā un kurā būtu pietiekams skaits darbinieku. Tas darbotos kā “vienas pieturas aģentūra” informācijas apmaiņai ar citām ES valstīm. Pieprasītā informācija būtu jādara pieejama 8 stundu laikā (steidzamos gadījumos), bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā. Uzticamajai drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammai (SIENA), ko pārvalda Eiropols, būtu jākļūst par standarta saziņas kanālu.
  • Pārskatīti noteikumi par datu automatizētu apmaiņu policijas sadarbībā Prīmes sistēmas ietvaros. To mērķis ir uzlabot, atvieglot un paātrināt datu apmaiņu un palīdzēt identificēt noziedzniekus. Saskaņā ar pārskatītajiem noteikumiem datu automatizētā apmaiņa aptvers arī aizdomās turēto personu un notiesāto noziedznieku sejas attēlu un policijas ierakstus, kā arī tiks ieviests centrāls maršrutētājs, kuram var pievienot valstu datubāzes un kurš aizstātu daudzos savienojumus starp katru valsts datubāzi. Turklāt Eiropols varēs efektīvāk atbalstīt dalībvalstis, proti, tas varēs dalībvalstu datubāzēs meklēt trešo valstu datus un tādējādi palīdzēt identificēt trešām valstīm zināmus noziedzniekus.

Nākamie soļi

Eiropas Parlamentam un Padomei ir jāizskata un jāpieņem ierosinātā direktīva par informācijas apmaiņu un regula par datu automatizētu apmaiņu. Attiecībā uz minēto Priekšlikumu Padomes ieteikumam par policijas operatīvo sadarbību – Padomei tas ir jāapspriež un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu jāpieņem. Pēc tam visām dalībvalstīm, pamatojoties uz ieteikumu, vajadzētu atjaunināt spēkā esošos valsts noteikumus vai divpusējos nolīgumus.

Konteksts

Telpā, kurā netiek kontrolētas iekšējās robežas, noziedzniekiem nedrīkst būt iespēja vienkārši izvairīties no policijas, pārceļoties no vienas dalībvalsts uz citu. Saskaņā ar Eiropola 2021. gada ES smagās un organizētās noziedzības draudu novērtējumu gandrīz 70 % noziedzīgo tīklu darbojas vairāk nekā 3 dalībvalstīs. Policijas ierēdņiem jāspēj efektīvi un sistemātiski sadarboties visā ES. Komisija 2020. gada jūlijā ES Drošības savienības stratēģijā paziņoja par priekšlikumiem policijas sadarbības veicināšanai, kuru mērķis ir nodrošināt, ka tiesībaizsardzības iestādes visā ES var labāk sadarboties saskaņā ar modernu noteikumu kopumu.

Kā uzsvērts 2021. gada aprīļa ES stratēģijā organizētās noziedzības apkarošanai, cīņā pret visu veidu smago un organizēto noziedzību būtiska ir cieša policijas sadarbība un raita informācijas apmaiņa. Šodien iesniegtais priekšlikums par Policijas sadarbības kodeksu pilda stratēģijā noteiktās saistības.Atvieglota policijas sadarbība palīdzēs labāk novērst, atklāt un izmeklēt noziedzīgus nodarījumus Eiropas Savienībā. Turklāt ir būtiski nodrošināt Šengenas zonas labu darbību, kā uzsvērts 2021. gada jūnija Stratēģijā pilnībā funkcionējošai un noturīgai Šengenas zonai. Šāda efektīva sadarbība ir vajadzīga, lai novērstu drošības apdraudējumu Šengenas zonā, un tā palīdzēs uzturēt zonu, kurā netiek kontrolētas iekšējās robežas.

Komisija šodien arī ziņo par pēdējos sešos mēnešos panākto progresu attiecībā uz nākotnes prasībām atbilstošas drošības vides izveidi saskaņā ar ES Drošības savienības stratēģiju.

Sīkāka informācija

Priekšlikums Padomes ieteikumam par policijas operatīvo sadarbību (sk. arī priekšlikuma pielikumu un apspriešanos ar ieinteresētajām personām kopsavilkuma ziņojumu)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par informācijas apmaiņu starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm (sk. arī ietekmes novērtējumu un tā kopsavilkumu)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par datu automatizētu apmaiņu policijas sadarbībā (sk. arī ietekmes novērtējumu un tā kopsavilkumu)

Informatīvs paziņojums – Policijas sadarbības kodekss: jautājumi un atbildes

Faktu lapa – policijas sadarbības stiprināšana Eiropā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 8. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā