Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 20. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

Pretmonopolu politika: Eiropas Komisija piekrīt Amazon saistībām, liedzot izmantot daudzpusējās platformas pārdevēju datus u.c.

Eiropas Komisija Amazon piedāvātās saistības ir padarījusi juridiski saistošas saskaņā ar ES pretmonopola noteikumiem. 

Par konkurences politiku atbildīgā priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere
Eiropas Savienība, 2022

Amazon saistības kliedē Eiropas Komisijas (EK) bažas par konkurenci saistībā ar to, ka Amazon izmanto publiski nepieejamus daudzpusējās platformas (marketplace) pārdevēju datus, un par iespējamo neobjektivitāti, piešķirot pārdevējiem piekļuvi savam pirkšanas logam (Buy Box) un Prime programmai.

EK bažas

EK 2019. gada jūlijā sāka oficiālu izmeklēšanu par to, kā Amazon izmanto savas daudzpusējās platformas pārdevēju datus, kas nav publiski pieejami. EK 2020. gada 10. novembrī pieņēma iebildumu paziņojumu, kurā provizoriski konstatēja Amazon dominējošo stāvokli Francijas un Vācijas tirgos tiešsaistes tirdzniecības platformas pakalpojumu sniegšanai trešās puses pārdevējiem. EK arī konstatēja, ka Amazon prakse izmantot publiski nepieejamus daudzpusējās platformas pārdevēju darījumdarbības datus savu mazumtirdzniecības lēmumu kalibrēšanai izkropļo godīgu konkurenci Amazon platformā un kavē efektīvu konkurenci.

Vienlaikus EK 2020. gada 10. novembrī sāka otru izmeklēšanu, lai izvērtētu, vai kritēriji, ko Amazon nosaka pirkšanas logu uzvarētāju atlasei un iespējai pārdevējiem piedāvāt produktus Prime programmā, rada preferenciālu attieksmi pret Amazon mazumtirdzniecības darījumdarbību vai pārdevējiem, kuri izmanto Amazon loģistikas un piegādes pakalpojumus.  

Otrajā izmeklēšanā EK provizoriski secināja, ka Amazon ļaunprātīgi izmantojis savu dominējošo stāvokli Francijas, Vācijas un Spānijas tirgos tiešsaistes tirdzniecības platformas pakalpojumu sniegšanai trešās puses pārdevējiem.

EK arī provizoriski secināja, ka Amazon noteikumi un kritēriji attiecībā uz pirkšanas logu un Prime nepamatoti dod priekšroku uzņēmuma paša mazumtirdzniecības darījumdarbībai, kā arī daudzpusējās platformas pārdevējiem, kuri izmanto Amazon loģistikas un piegādes pakalpojumus.

Saistības

Lai kliedētu EK bažas par konkurenci saistībā ar abām izmeklēšanām, Amazon sākotnēji piedāvāja šādas saistības.

- Lai kliedētu bažas par datu izmantošanu, Amazon piedāvāja šādas saistības:

 • neizmantot publiski nepieejamus datus, kuri attiecas uz neatkarīgo pārdevēju darbībām vai izriet no tām, savā daudzpusējā platformā veiktai mazumtirdzniecības darījumdarbībai. Tas attiecas gan uz Amazon automatizētajiem rīkiem, gan darbiniekiem, kuri varētu savstarpēji izmantot Amazon daudzpusējās platformas datus mazumtirdzniecības lēmumu pieņemšanai;
 • neizmantot šādus datus zīmolpreču, kā arī savu pašzīmola produktu pārdošanai.

- Lai kliedētu bažas pirkšanas loga sakarā, Amazon piedāvāja šādas saistības:

 • vienādu attieksmi pret visiem pārdevējiem, kad tas veic piedāvājumu sarindošanu pirkšanas loga uzvarētāja atlases nolūkā;
 • parādīt otru konkurējošo piedāvājumu uz pirkšanas loga uzvarētāja statusu, ja ir otrs cita pārdevēja piedāvājums, kas no pirmā piedāvājuma pietiekami atšķiras cenas un/vai piegādes ziņā. Abu piedāvājumu gadījumā tiks parādīta vienāda aprakstošā informācija un nodrošināta vienāda iepirkšanās pieredze.

- Lai kliedētu bažas saistībā ar Prime, Amazon piedāvāja šādas saistības:

 • noteikt nediskriminējošus nosacījumus un kritērijus daudzpusējās platformas pārdevēju un piedāvājumu kvalifikācijai Prime;
 • nodrošināt Prime pārdevējiem iespēju brīvi izvēlēties jebkuru pārvadātāju saviem loģistikas un piegādes pakalpojumiem un vienoties par līguma noteikumiem tieši ar paša izvēlēto pārvadātāju;
 • saviem loģistikas pakalpojumiem neizmantot ar Prime starpniecību iegūtu informāciju par trešās puses pārvadātāju līguma noteikumiem un darbību.

Komisija no 2022. gada 14. jūlija līdz 2022. gada 9. septembrim veica tirgus viedokļu noskaidrošanu par Amazon saistībām un apspriedās ar visām ieinteresētajām trešām personām, lai pārliecinātos, vai šīs saistības novērsīs konkurences problēmas. Ņemot vērā šīs tirgus viedokļu noskaidrošanas rezultātus, Amazon mainīja sākotnējo priekšlikumu un piedāvāja šādas saistības:

 • labāk parādīt pirkšanas loga otro konkurējošo piedāvājumu, padarot to redzamāku, un paredzēt pārskatīšanas mehānismu gadījumā, ja attēlojums nepiesaista pienācīgu uzmanību no patērētāju puses;
 • palielināt pārredzamību un agrīnas informācijas plūsmas pārdevējiem un pārvadātājiem par saistībām un viņu jauniegūtajām tiesībām, cita starpā nodrošinot iespēju pārdevējiem agrīnā posmā pāriet uz neatkarīgu pārvadātāju pakalpojumiem;
 • ieviest pasākumus, kas ļautu neatkarīgajiem pārvadātājiem tieši sazināties ar saviem Amazon klientiem saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem, un tie varētu sniegt piegādes pakalpojumus, kas ir līdzvērtīgi tiem, kurus piedāvā Amazon;
 • uzlabot pārvadātāju datu aizsardzību pret Amazon konkurējošo loģistikas pakalpojumu izmantošanu, jo īpaši attiecībā uz informāciju par kravas profilu;
 • palielināt par uzraudzību atbildīgās pilnvarotās personas pilnvaras, ieviešot papildu paziņošanas pienākumus;
 • ieviest centralizētu sūdzību mehānismu, kas pieejams visiem pārdevējiem un pārvadātājiem gadījumos, kad ir aizdomas par saistību neizpildi;
 • pagarināt saistību ilgumu attiecībā uz Prime un pirkšanas loga otro konkurējošo piedāvājumu līdz septiņiem gadiem sākotnēji ierosināto piecu gadu vietā.

Komisija konstatēja, ka Amazon galīgās saistības nodrošinās, ka Amazon neizmanto daudzpusējās platformas pārdevēju datus savām mazumtirdzniecības darbībām un ka Amazon piešķir nediskriminējošu piekļuvi pirkšanas logam un Prime. Komisija pieņēma lēmumu tās padarīt Amazon juridiski saistošas.

Piedāvātās saistības attiecas uz visiem Amazon pašreizējiem un nākotnes tirgiem Eiropas Ekonomikas zonā. Tie neietver Itāliju attiecībā uz saistībām, kas attiecas uz pirkšanas logu un Prime, ņemot vērā Itālijas konkurences iestādes 2021. gada 30. novembra lēmumu, ar ko nosaka tiesiskās aizsardzības līdzekļus Amazon attiecībā uz Itālijas tirgu.

Galīgās saistības būs spēkā septiņus gadus attiecībā uz Prime un pirkšanas loga otrā konkurējošā piedāvājuma parādīšanu un piecus gadus attiecībā uz atlikušajām saistību daļām. Komisijas uzraudzībā neatkarīga pilnvarotā persona būs atbildīga par saistību izpildes un atbilstības uzraudzību.

Ja Amazon pārkāptu šīs saistības, Komisija bez pienākuma konstatēt ES konkurences noteikumu pārkāpumu varētu piemērot naudas sodu līdz 10 % apmērā no Amazon gada kopējā apgrozījuma vai periodisku soda maksājumu 5 % apmērā no Amazon dienas apgrozījuma par katru neatbilstības dienu.

 

Konteksts

Amazon platformai ir divējāda funkcija. Tā pārvalda daudzpusēju platformu, kurā neatkarīgi pārdevēji var pārdot preces tieši patērētājiem, un vienlaikus pārdod produktus savā platformā kā mazumtirgotājs, konkurējot ar šiem neatkarīgajiem pārdevējiem. Šī divējādā pozīcija nodrošina Amazon piekļuvi lielām datu kopām par neatkarīgo pārdevēju darbībām šā uzņēmuma platformā, tai skaitā darījumdarbības datiem, kas nav publiski.

Amazon pirkšanas logs uzskatāmi vizualizē viena pārdevēja piedāvājumu un dod iespēju ātri nopirkt produktus, tieši noklikšķinot uz pirkšanas pogas. Amazon Prime programma piedāvā klientiem augstāka līmeņa pakalpojumus par maksu un dod iespēju neatkarīgajiem pārdevējiem pārdot produktus Prime programmas klientiem ar īpašiem nosacījumiem.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantā ir aizliegta dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, kas var ietekmēt tirdzniecību Eiropas Savienībā un kavēt vai ierobežot konkurenci. Šā noteikuma īstenošana ir definēta ES Pretmonopola regulā (Regula Nr. 1/2003), ko var piemērot arī valstu konkurences iestādes.

ES Pretmonopola regulas (Regula 1/2003) 9. panta 1. punktā Komisijai ir paredzētas pilnvaras izbeigt pretmonopola procedūru, pieņemot uzņēmuma piedāvātās saistības. Šādā lēmumā netiek secināts, vai ir pārkāpti ES pretmonopola noteikumi, bet gan tiek noteikts juridisks pienākums uzņēmumam ievērot saistības. Politikas pārskats par lēmumiem par saistībām saskaņā ar 9. pantu ir pieejams šeit.

Plašāka informācija, tai skaitā saskaņā ar 9. pantu šodien pieņemtā EK lēmuma pilns teksts un saistību pilna versija, būs pieejama EK tīmekļa vietnē par konkurenci atrodamajā publiskajā lietu reģistrā ar lietas numuriem AT.40462 un AT.40703.

 

Šodien pieņemtais lēmums paredz jaunus noteikumus par to, kā Amazon īsteno savu darījumdarbību Eiropā. Amazon vairs nevarēs ļaunprātīgi izmantot savu divējādo funkciju, un uzņēmumam būs jāmaina vairākas savas darījumdarbības prakses. Tās ietver datu izmantošanu, pārdevēju atlasi pirkšanas logam un piekļuves nosacījumus Amazon Prime programmai. Šīs pārmaiņas nāks par labu konkurējošiem neatkarīgiem mazumtirgotājiem un pārvadātājiem, kā arī patērētājiem, kuriem tās pavērs jaunas izdevības un izvēles iespējas.

Par konkurences politiku atbildīgā priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere - 20/12/2022

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 20. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā