Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Papildu informācija2021. gada 25. novembrisPārstāvniecība Latvijā

Programma “LIFE”: vairāk nekā 290 miljoni eiro ES finansējuma projektiem dabas, vides un klimatrīcības jomā

LIFE

Komisija šodien ir apstiprinājusi investīciju paketi vairāk nekā 290 miljonu eiro apmērā, kas paredzēti 132 jauniem vides un klimata pasākumu programmas “LIFE” projektiem. Šis ES finansējums mobilizēs investīcijas pavisam 562 miljonu eiro apmērā, un projekti tiks īstenoti gandrīz visās dalībvalstīs. Jaunie “LIFE” projekti palīdzēs Eiropai līdz 2050. gadam kļūt par klimatneitrālu pasaules daļu, līdz 2030. gadam panāks, ka Eiropas biodaudzveidība sāk atjaunoties, un veicinās ES zaļo atveseļošanu pēc Covid-19. Šī ir pirmā projektu kopa, kas atlasīta jaunajā 2021.–2027. gada plānošanas periodā, kurā finansējums palielināts par gandrīz 60 %.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks Eiropas zaļā kursa jautājumos Franss Timmermanss

Klimata un biodaudzveidības krīzes ir patiesi eksistenciālas krīzes, un mēs nedrīkstam zaudēt laiku. Glāzgovā notikušajā COP26 sanāksmē tika atzīts, ka mūsu rīcība šajā desmitgadē ir jāpaātrina. Ar Eiropas zaļo kursu Eiropas Savienība strādā pie tā, lai samazinātu emisijas, atjaunotu dabu un nodrošinātu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Mēs varam gūt panākumus tikai tad, ja sadarbojamies dažādās nozarēs. “LIFE” projekti ir lielisks piemērs: tie apvieno iedzīvotājus, publiskās struktūras, nozares pārstāvjus un NVO ar mērķi strādāt klimata un vides labā.

Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs:

Savstarpēji saistītās klimata pārmaiņu, biodaudzveidības zuduma un piesārņojuma krīzes ir mūsu laikmetam raksturīgās problēmas. Lai tās risinātu, mums ir pamatīgi jāpārveido mūsu sabiedrība un ekonomika, jāpanāk oglekļneitrāla nākotne un jāiemācās iztikt ar pieejamajiem planētas resursiem. “LIFE” projekti parāda, kā to var izdarīt. Tiem ir liela praktiskā ietekme, un tie apliecina Eiropas sadarbības pievienoto vērtību.

Šajā jaunajā paketē aptuveni 223 miljonus eiro Komisija ir paredzējusi vides un resursefektivitātes, dabas un biodaudzveidības un vides pārvaldības un informācijas projektiem. Turklāt vairāk nekā 70 miljonus eiro tā investē dažādos klimata pārmaiņu mazināšanas, klimatadaptācijas un pārvaldības un informācijas projektos. 

Projektu piemēri no visas Eiropas

Liels transnacionāls projekts atjaunos degradētos kūdrājus Beļģijā, Vācijā, Īrijā, Nīderlandē un Polijā. Paredzētās darbības ietver kūdrāju pildītās oglekļa piesaistītāja funkcijas atjaunošanu, kas palīdzēs sasniegt ES mērķi – līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai. Projekts arī paaugstinās gruntsūdeņu līmeni un palīdzēs saglabāt sugas un biotopus, kas ir aizsargāti saskaņā ar ES Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu. 

Citā projektā Itālijas šefpavāri ar patērētājiem, darbiniekiem un citām personām paredzētām izpratnes veicināšanas, komunikācijas un izglītošanas kampaņām popularizēs klimatiski pārdomātu, uzturvielām bagātu un cenas ziņā pieejamu uzturu, kas samazina pārtikas izšķērdēšanu. Šis projekts cita starpā dot ieguldījumu stratēģijas “No lauka līdz galdam”Aprites ekonomikas rīcības plāna un Atkritumu pamatdirektīvas īstenošanā.

Bulgārijas projekta komanda aizsargās ligzdojošo, ziemojošo un migrējošo putnu populācijas, samazinot elektroenerģijas infrastruktūras izraisītu putnu mirstību. Tā identificēs riskantākās vidēja sprieguma elektrolīnijas un vissvarīgākajos posmos gaisvadu elektrolīnijas aizstās ar pazemes kabeļiem. Šis projekts veicina ES Putnu direktīvas īstenošanu uz vietas.

Polijas projekts parādīs, kā atjaunīgo enerģiju ir iespējams izmantot sabiedrisko ēku aukstumapgādei, un Francijas projekts izveidos inovatīvu sistēmu, kuras mērķis ir optimizēt resursu izmantošanu un atgūt resursus no atkritumiem, kas radušies vietējās būvniecības un publisko būvdarbu rezultātā. Abi projekti atbalsta pagājušā gada oktobrī uzsākto ES Renovācijas viļņa iniciatīvu. 

Sīkāks ieskats skaitļos

  • 39 “LIFE” dabas un biodaudzveidības projekti palīdzēs īstenot ES Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu, kā arī realizēt ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam. To kopējais budžets ir 249 miljoni eiro, no kuriem 134 miljonus eiro segs ES.
  • 45 “LIFE” vides un resursefektivitātes projektiem tiks mobilizēti 162 miljoni eiro, no kā 78 miljonus nodrošinās ES. 55 miljoni eiro tiks investēti 10 projektos, kuru mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, un tādējādi veicinās ES Aprites ekonomikas rīcības plāna īstenošanu. Vēl 50 miljoni eiro tiks piešķirti 16 ūdens kvalitātes projektiem.
  • 8 “LIFE” vides pārvaldības un informācijas projekti palielinās izpratni par vides jautājumiem, piemēram, par biodaudzveidības zudumu un gaisa piesārņojumu. Tie arī nodrošinās publiskajām iestādēm instrumentus, ar ko veicināt, uzraudzīt un panākt atbilstību ES vides tiesību aktiem. To kopējais budžets ir vairāk nekā 19 miljoni eiro, no kuriem gandrīz 11 miljonus eiro segs ES.
  • 17 “LIFE” klimata pārmaiņu mazināšanas projektiem būs pieejami aptuveni 66 miljoni eiro, no kuriem aptuveni 35 miljonus eiro nodrošinās ES. Kā piemērus var minēt projektus, kas veicina klimatneitrālu lauksaimniecību un uzlabo siltuma atgūšanu dzelzs un tērauda rupniecībā.
  • 17 “LIFE” klimatadaptācijas projekti mobilizēs 52 miljonus eiro. No tiem gandrīz 29 miljoni eiro būs “LIFE” līdzekļi. Šie projekti ietvert tādas darbības kā mežu adaptācija ekstrēmiem laikapstākļu notikumiem un Eiropas veselības aprūpes infrastruktūras klimatadaptācijas spēju stiprināšana.
  • 6 “LIFE” klimatiskās pārvaldības un informācijas projekti uzlabos klimatisko pārvaldību un informēs sabiedrību un ieinteresētās personas par klimata pārmaiņām. To kopējais budžets ir 13 miljoni eiro, no kuriem vairāk nekā 7 miljonus eiro nodrošinās ES. 

Vispārīga informācija

Programma “LIFE” ir ES instruments vides un klimatrīcības pasākumu finansēšanai. Tā darbojas kopš 1992. gada un visā Eiropas Savienībā un ārpussavienības valstīs ir līdzfinansējusi vairāk nekā 5500 projektu. Programmas “LIFE” finansējums laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ir 5,4 miljardi eiro. Programmai “LIFE” ir četras jaunas apakšprogrammas: daba un bioloģiskā daudzveidība, aprites ekonomika un dzīves kvalitāte, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, un pāreja uz tīru enerģiju. Šodien apstiprinātie projekti un četras apakšprogrammas sāks saņemt finansējumu no 2022. gada.

Sīkāka informācija

Projektu kopsavilkumi

Programma “LIFE”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 25. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā