Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2023. gada 6. septembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Savienība, kurā valda līdztiesība: Komisija ierosina visās dalībvalstīs derīgu Eiropas invaliditātes un stāvvietu izmantošanas karti

Eiropas invaliditātes un stāvvietu izmantošanas karte

Šodien Eiropas Komisija nāca klajā ar tiesību akta priekšlikumu, kas personām ar invaliditāti palīdzēs īstenot tiesības brīvi pārvietoties, nodrošinot, ka šie cilvēki, apmeklējot citu dalībvalsti, var vienlīdzīgi izmantot īpašus nosacījumus, preferenciālu režīmu un stāvvietas. Ar Komisijas priekšlikumu tiek ieviesta standartizēta Eiropas invaliditātes karte un uzlabota pašreizējā Eiropas invalīdu stāvvietu izmantošanas karte. Abas kartes tiks atzītas visā ES.

Eiropas invaliditātes karte

Ja invaliditātes statuss ārvalstīs netiek atzīts, cilvēki ar invaliditāti, apmeklējot citas dalībvalstis, nevar izmantot īpašos nosacījumus un preferenciālo režīmu, piemēram, bezmaksas un/vai prioritāru piekļuvi, samazinātas maksas vai personīgu palīdzību. Lai risinātu šo jautājumu, Komisija ierosina izveidot standartizētu Eiropas invaliditātes karti.

Eiropas invaliditātes karte būs atzīts invaliditātes pierādījums visā ES, nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi īpašiem nosacījumiem un preferenciālam režīmam publiskos un privātos pakalpojumus, piemēram, attiecībā uz transportu, kultūras pasākumiem, muzejiem, atpūtas un sporta centriem vai izklaides parkiem. Karti izsniegs valsts kompetentās iestādes, un tā papildinās esošās nacionālās kartes vai apliecības.

 

Eiropas stāvvietu izmantošanas kartes uzlabošana

Daudzām personām ar invaliditāti privātais autotransports nodrošina autonomiju un aizvien ir labākā vai vienīgā iespēja ceļot un patstāvīgi pārvietoties. Ierosinātie pašreizējās Eiropas stāvvietu izmantošanas kartes uzlabojumi dos personām ar invaliditāti tādas pašas stāvvietu izmantošanas tiesības, kādas pieejamas citās dalībvalstīs. Tai būs saistošs vienots formāts, tā aizstās nacionālās invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes un tiks atzīta visā ES.

 

Karšu pieejamības nodrošināšana

Lai atvieglotu izmantošanu un samazinātu administratīvo slogu, ierosinātajā direktīvā dalībvalstīm būs noteikts pienākums:

  • nodrošināt kartes gan fiziskā, gan digitālā formātā;
  • darīt publiski pieejamus karšu izdošanas vai atsaukšanas nosacījumus un noteikumus pieejamā formātā;
  • nodrošināt, ka pakalpojumu sniedzēji personām ar invaliditāti pieejamā formātā piedāvā informāciju par īpašiem nosacījumiem un preferenciālu režīmu.

Lai garantētu atbilstību, dalībvalstīm ir jānodrošina, ka personas ar invaliditāti, tās pārstāvošās organizācijas un attiecīgās publiskās struktūras vajadzības gadījumā var rīkoties saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Pēc direktīvas pieņemšanas valsts tiesību aktos dalībvalstis tiek aicinātas pārkāpumu gadījumā piemērot naudas sodus un korektīvus pasākumus.

Nākamie soļi

Tagad Komisijas priekšlikumu apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome. Priekšlikums paredz, ka pēc direktīvas pieņemšanas dalībvalstīm būs 18 mēneši laika tās noteikumu iestrādāšanai savos tiesību aktos.

Konteksts

Ierosinātā direktīva, ar ko izveido Eiropas invaliditātes karti un Eiropas invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, tika izziņota ES Personu ar invaliditāti tiesību stratēģijā 2021.–2030. gadam. Priekšlikums palīdz ES īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD), kuras dalībnieces ir ES un visas tās dalībvalstis. UNCRPD dalībvalstīm ir noteikts pienākums atzīt personu ar invaliditāti tiesības brīvi pārvietoties vienlīdzīgi ar citiem. Dalībvalstis tiek arī aicinātas veikt efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti pēc iespējas lielāku neatkarību, tostarp atvieglojot personu ar invaliditāti individuālo mobilitāti pašu izvēlētā veidā un laikā un par pieņemamu cenu. Priekšlikums arī saskan ar vienlīdzīgu iespēju un personu ar invaliditāti iekļaušanas principiem, kas izriet no Eiropas sociālo tiesību pīlāra.

Šīs iniciatīvas pamatā ir rezultāti, kas gūti ES invaliditātes kartes izmēģinājuma projektā, kurš no 2016. gada līdz 2018. gadam tika īstenots Beļģijā, Kiprā, Igaunijā, Somijā, Itālijā, Maltā, Rumānijā un Slovēnijā. Turklāt tajā ir iekļautas atziņas, kas gūtas nesen notikušajā sabiedriskajā apspriešanā, kurā tika apkopotas vairāk nekā 3300 atbildes, no kurām 78 % atbilžu bija sniegušas personas ar invaliditāti.

Sīkākai uzziņai

Priekšlikums direktīvai, ar ko izveido Eiropas invaliditātes karti un Eiropas invalīdu stāvvietu izmantošanas karti

Priekšlikums direktīvai, ar ko izveido Eiropas invaliditātes karti un Eiropas invalīdu stāvvietu izmantošanas karti (viegli lasāmā valodā)

Jautājumi un atbildes

Citāti

Valstu robežas nedrīkst traucēt personām ar invaliditāti izmantot savas tiesības. Mēs vēlamies atvieglot ceļošanu personām ar invaliditāti, un Eiropas invaliditātes karte un uzlabotā Eiropas stāvvietu izmantošanas karte palīdzēs novērst šķēršļus, ar ko šajā ziņā saskaras šie cilvēki. Ceru, ka tas stiprinās šo cilvēku neatkarību un palīdzēs viņiem īstenot savas tiesības visā Eiropas Savienībā.

Priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova - 06/09/2023

 

Invaliditātes statusa savstarpēja atzīšana Eiropā šodien paver ceļu, lai ES pilsoņi ar invaliditāti varētu brīvi pārvietoties. Tas veicinās personu ar invaliditāti iekļaušanu un pilnīgu līdzdalību sabiedrībā un nodrošinās, ka personas ar invaliditāti var viegli piekļūt dalībvalstīs paredzētajam atbalstam.

Līdztiesības komisāre Helena Dalli - 06/09/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 6. septembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā