Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2022. gada 18. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Savienības Vidusjūrai (SV) dalībvalstis apņemas risināt mazaizsargātāko iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu un sieviešu, nodarbinātības un nodarbināmības problēmas

Jūras un okeāni
  • Par nodarbinātību un darbu atbildīgie Savienības Vidusjūrai ministri ir vienojušies par kopīgiem pasākumiem sociālo un darba tirgu labākai integrācijai Eiropas un Vidusjūras reģionā.
  • Valdības koncentrēsies uz jauniešu un sieviešu lielāku līdzdalību sabiedrībā un ekonomikā. Tika arī uzsvērts, ka jāturpina mērīt darba tirgus rīcībpolitiku ietekmi, un ministri vienojās izveidot “Jauniešu nodarbinātības prakses kopienu”, lai apmainītos ar paraugpraksi.
  • ES sāka reģionālu Eiropas komandas iniciatīvu “Darbvietas, izmantojot tirdzniecību un investīcijas dienvidu kaimiņreģionā”. Šajā sakarā Vācija un Spānija atklāja SV centru nodarbinātībai, tirdzniecībai un investīcijām.

Piektajā Savienības Vidusjūrai ministru sanāksmē par nodarbinātību un darbu, kas 17. un 18. maijā notika Marrākešā, Marokā, galvenā uzmanība tika pievērsta “Mazaizsargātāko personu, jo īpaši jauniešu un sieviešu nodarbinātībai un nodarbināmībai”. SV dalībvalstis apsprieda vissteidzamāk risināmās darba tirgus problēmas Eiropas un Vidusjūras reģionā, jo īpaši par to, kā nodrošināt iekļaujošu, zaļu, digitālu un ilgtspējīgu atveseļošanu visiem un jo īpaši mazaizsargātākajiem. Ministri atkārtoti pauda apņemšanos veicināt ekonomiku, kas darbojas cilvēku labā, izmantojot tādu nodarbinātības un sociālo rīcībpolitiku, kas risina ar jaunatni un dzimumu līdztiesību saistītus jautājumus. Ministri arī uzsvēra, cik svarīga ir ekonomisko iespēju nodrošināšana sievietēm, jo sievietes ir aktīvs virzītājspēks ekonomikas atveseļošanai pēc Covid-19 krīzes.

Eiropas darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits

Jauniešu bezdarbs ir liela problēma Eiropas un Vidusjūras reģionā. Mums arī turpmāk kopīgi jāvirza spēcīga politika, kas atbalsta jauniešu piekļuvi darba tirgiem, lai viņi varētu gūt pārliecību un realizēt savu profesionālo potenciālu un personīgās vēlmes. Ir ļoti svarīgi nodrošināt jauniešiem prasmes, kas viņiem vajadzīgas, lai atbalstītu zaļo un digitālo pārkārtošanos, veicināt sieviešu līdzdalību ekonomikā un palīdzēt neoficiālās ekonomikas darbiniekiem pāriet uz oficiālu nodarbinātību un gūt labumu no pienācīgas sociālās aizsardzības.”

Jordānijas darba ministrs Naiefs Stetiehs (Nayef Stetieh) uzsvēra:

Darbavietu izveide, jo īpaši pēc Covid-19 pandēmijas negatīvās ietekmes uz darba tirgu, ir liels izaicinājums ne tikai Jordānijai, bet arī visām Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm. Tādēļ, lai samazinātu bezdarba līmeni, starp abiem Vidusjūras krastiem ir jākāpina centieni koordinēt rīcību un sadarboties, uzsvaru liekot uz profesionālās un tehniskās apmācības un saistīto mācību iestāžu izveidi, lai ietveru jaunas nozares, kas paver iespējas abu dzimumu jauniešiem, kā arī jānodrošina droša un piemērota darba vide dažādās nozarēs un saimnieciskajās darbībās.

Savienības Vidusjūrai sekretariāta ģenerālsekretārs Nassers Kamels (Nasser Kamel): 

Mēs nevaram runāt par Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona iespējām, nerisinot nodarbinātības un prasmju deficītu reģionā un nekonsolidējot mūsu darba tirgus. Tieši šajā jomā Savienības Vidusjūrai sekretariāts ir aktīvi iesaistījies, mobilizējot savu ekosistēmu un izmantojot savu zinātību kā dialoga un praktisku projektu platformu. Lai uzlabotu šīs darbības, šodien izveidotais Savienības Vidusjūrai Nodarbinātības, tirdzniecības un investīciju veicināšanas centrs sniegs mērķorientētu palīdzību Savienības Vidusjūrai dalībvalstīm nodarbinātības un reģionālās ekonomiskās integrācijas jomā un palīdzēs veicināt dienvidu-dienvidu tirdzniecību un ilgtspējīgas investīcijas reģionā.

Ministri lūdza Savienības Vidusjūrai Reģionālajai nodarbinātības un darba platformai iesniegt rīcības ceļvedi 2022.–2025. gadam un atbalstīt tā īstenošanu saskaņā ar ministru deklarācijas mērķiem. Ceļvedim vajadzētu:

  • koncentrēties uz jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu;
  • būt vērstam uz tādu inovatīvas risinājumu ieviešanu, kas profesionālās izglītības un apmācības sistēmas padara modernākas, iekļaujošākas, pievilcīgākas, elastīgākas, darba tirgum atbilstošas un piemērotas digitālajai un zaļajai pārejai;
  • veicināt tā dēvēto “neoficiālo darba ņēmēju” pāreju uz oficiālu nodarbinātību, jo īpaši attiecībā uz sievietēm, kurām bieži vien nav darba līgumu, kurām trūkst svarīgu tiesību un pienācīgas sociālās aizsardzības;
  • veicināt daudzveidīgus un ilgtspējīgus finansēšanas mehānismus, lai atbalstītu izglītības, apmācības un nodarbinātības politiku;
  • atzīt sociālo ekonomiku, sociālo uzņēmējdarbību un sociālo inovāciju par noturīgu modeli plašākai pienācīgas kvalitātes darbvietu radīšanai, kas palīdzēs arī vismazāk aizsargātajiem;
  • pievērst īpašu uzmanību labi funkcionējošiem nodarbinātības un sociālās politikas uzraudzības procesiem, lai labāk izprastu politikas pasākumu ietekmi, jo īpaši uz jauniešiem un sievietēm;
  • mudināt un turpināt attīstīt tā dēvēto “prakses kopienu” izmantošanu, jo īpaši attiecībā uz jauniešu nodarbinātību, kur valstu iestādes var apspriest paraugpraksi un apmainīties ar to.

Turklāt pasākumā tika izveidots Savienības Vidusjūrai Nodarbinātības, tirdzniecības un investīciju centrs, ko finansē Vācija un Spānija. Jaunais centrs atbalsta Savienības Vidusjūrai centienus uzlabot un attīstīt inovatīvas pieejas reģionālajai sadarbībai nodarbinātības, tirdzniecības un investīciju jomā Vidusjūras reģionā un atbalstīs un papildinās jaunās Eiropas komandas iniciatīvas mērķus.

Konteksts

Savienība Vidusjūrai (SV) ir vienīgā Eiropas un Vidusjūras reģiona starpvaldību organizācija, kas apvieno Eiropas Savienības valstis un 15 valstis no Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona. Savienība Vidusjūrai nodrošina forumu reģionālās sadarbības stiprināšanai, dialogam un tādu konkrētu projektu un iniciatīvu īstenošanai, kam ir reāla ietekme uz iedzīvotājiem, jo īpaši jauniešiem, lai sasniegtu reģiona trīs stratēģiskos mērķus: stabilitāti, cilvēces attīstību un integrāciju.

Covid-19 pandēmija ir smagi skārusi valstis abos Vidusjūras krastos. Tā ir saasinājusi pašreizējās sociālekonomiskās problēmas Vidusjūras dienvidu reģiona valstīs, tostarp saistībā ar jauniešu bezdarba augsto līmeni un to jauniešu lielo skaitu, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (tā sauktie “NEET”). Dažās Vidusjūras dienvidu reģiona valstīs NEET rādītājs 2020. gadā sasniedza 30 % un jaunu sieviešu vidū – 40 %. Turklāt jaunieši bieži nonāk nestabilās nodarbinātības situācijās. Jo īpaši sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas darba tirgū, jo joprojām pastāv šķēršļi valstu ekonomikā un sabiedrībā.

Attiecībā uz Eiropas komandas iniciatīvām (TEI) ES un valstu attīstības aģentūras un finanšu iestādes apvieno spēkus, lai sasniegtu galvenos politikas mērķus. Tās veicina iniciatīvas ar maksimālu pārveidojošu ietekmi partnervalstīs gan reģionālā, gan valsts līmenī, piemēram, izveidojot sistēmu, kurā tirdzniecība un investīcijas palīdz veicināt pienācīgu darbvietu radīšanu ilgtermiņā.

Reģionālā TEI “Darbvietas ar tirdzniecības un investīciju palīdzību” risina milzīgās problēmas saistībā ar pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, kas pastāv gan Vidusjūras dienvidu reģiona partneru pieprasījuma, gan piedāvājuma pusē. Tā atbalsta holistisku pieeju darbvietu radīšanai dienvidu kaimiņreģionā, apvienojot iniciatīvas, kas tirdzniecības, investīciju un uzņēmējdarbības politiku saista ar darbvietu radīšanas politiku. Lai panāktu pārveidojošu ietekmi reģionā, TEI aptver trīs tematiskus pīlārus: i) ilgtspējīga tirdzniecība un investīcijas; ii) profesionālā apmācība un prasmes; iii) iekļaujoša uzņēmējdarbība. Tajā paredzēta cieša sadarbība ar Savienību Vidusjūrai, jo īpaši ar dažādām Savienības Vidusjūrai politikas platformām. Jauno reģionālo TEI atbalsta Eiropas Komisija, Vācija, Francija, Spānija un Itālija, kā arī EIB un ERAB.

Sīkāka informācija

Ministru deklarācija par nodarbinātību un darbu

Informācija par Komisijas un Savienības Vidusjūrai sadarbību nodarbinātības politikas jomā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 18. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā