Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 8. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 9 min

Starptautiskā sieviešu diena 2022. gadā – Komisija ierosina ES mēroga noteikumus vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanai

Sieviešu tiesības

Šodien Eiropas Komisija ierosina ES mēroga noteikumus vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanai. Ar ierosināto direktīvu noteiks kriminālatbildību par izvarošanu (par tās kritēriju nosakot piekrišanas trūkumu), par sieviešu dzimumorgānu kropļošana un kibervardarbību, kas ietver: intīmu attēlu kopīgošanu bez piekrišanas; kibervajāšanu; kiberuzmākšanos un kiberkūdīšanu uz vardarbību vai naidu. Jaunie noteikumi arī stiprina tiesu iestāžu pieejamību un mudina dalībvalstis īstenot vienas pieturas aģentūras mehānismu, kas nozīmē, ka visi atbalsta un aizsardzības dienesti atrastos vienā vietā. Cietušajiem vajadzētu būt iespējai pieprasīt kompensāciju kriminālprocesa gaitā. Priekšlikumā tiek arī aicināts nodrošināt pienācīgu un specializētu aizsardzību un atbalstu, piemēram, izveidot bezmaksas palīdzības tālruņus un izvarošanas upuru krīzes centrus. Tajā paredzēts arī mērķtiecīgs atbalsts grupām ar īpašām vajadzībām vai riskam pakļautām grupām, tostarp sievietēm, kuras bēg no bruņotiem konfliktiem.

Ierosināto jauno noteikumu galvenie elementi ir šādi.

  1. Kriminālatbildības noteikšana par izvarošanu, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un kibervardarbību 

Komisija ierosina noteikt kriminālatbildību par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem visā ES: i) izvarošana (kuras kritērijs ir piekrišanas trūkums); ii) sieviešu dzimumorgānu kropļošana; iii) kibervajāšana; iv) intīmu attēlu kopīgošana bez piekrišanas; v) kiberuzmākšanās un vi) kiberkūdīšana uz naidu vai vardarbību.

Priekšlikums papildina Digitālo pakalpojumu tiesību akta (DSA) darbību, definējot nelikumīgu tiešsaistes saturu, kas saistīts ar kibervardarbību. Tas arī ļaus ātri veikt tiesvedību, lai attiecīgais tiešsaistes saturs tiktu ātri izņemts. 

  1. Drošas ziņošanas un riska novērtēšanas procedūras

Ar šo priekšlikumu tiek risināta nepietiekamas ziņošanas problēma attiecībā uz joprojām pastāvošo vardarbību pret sievietēm. Ar priekšlikumu tiek ieviesti jauni veidi, kā ziņot par vardarbības aktiem, kas ir dzimumsensitīvi, padarot ziņošanu drošāku, vienkāršāku, pieejamāku (tostarp ziņošanas iespējas tiešsaistē) un bērniem draudzīgu. Konfidencialitātes režīms vairs nekavētu speciālistus, piemēram, veselības aprūpes darbiniekus vai psihiatrus, ziņot par pamatotām aizdomām, ka pastāv nopietna fiziska kaitējuma draudi. Iestādēm būtu arī pienākums pēc tam, kad cietusī persona pirmo reizi sazinās ar tām, veikt individuālu riska novērtējumu, lai novērtētu likumpārkāpēja radīto risku. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, iestādēm būtu nekavējoties jānodrošina aizsardzība, nosakot aizliegumu pietuvoties vai izdodot aizsardzības rīkojumu.

  1. Cietušo privātuma ievērošana tiesvedībā un tiesības uz kompensāciju

Komisija ierosina, ka pierādījumus vai jautājumus, kas saistīti ar cietušo privāto dzīvi, jo īpaši seksuālo pagātni, var izmantot tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams. Cietušajiem būtu tiesības pieprasīt no likumpārkāpējiem pilnu kompensāciju par kaitējumu, tostarp veselības aprūpes, atbalsta pakalpojumu, zaudēto ienākumu, fiziskā un psiholoģiskā kaitējuma izmaksām. Viņiem arī vajadzētu būt iespējai saņemt kompensāciju kriminālprocesa gaitā.

  1. Atbalsts cietušajiem, izmantojot palīdzības tālruņus un izvarošanas upuru krīzes centrus

Lai nodrošinātu seksuālās vardarbības upuru ļoti specifiskās vajadzības, Komisija ierosina dalībvalstīm nodrošināt īpašus pakalpojumus, tostarp izvarošanas upuru krīzes centrus. Cietušajiem, kuriem ir lielāks risks ciest no vardarbības, tostarp sievietēm, kuras bēg no bruņotiem konfliktiem, būtu jāsaņem mērķtiecīgs atbalsts no dalībvalstīm. Valsts palīdzības tālrunim vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē upuru atbalstam vajadzētu būt pieejamam visu gadu 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā un bez maksas. Ja cietušais ir bērns, iestādēm būtu jāsniedz vecumam atbilstošs atbalsts bērna interesēs. Tiesības saņemt pienācīgu atbalstu (tostarp saņemt padomus par to, kā meklēt juridisku palīdzību un kā izņemt tiešsaistes saturu) būs arī kibervardarbības upuriem. Seksuālas uzmākšanās darbā gadījumos cietušajiem un darba devējiem vajadzētu būt pieejamiem ārējiem konsultāciju pakalpojumiem.

  1. Uzlabota koordinācija un sadarbība

Dalībvalstīm būtu jāapmainās ar paraugpraksi un savstarpēji jāapspriežas krimināllietās, tostarp ar Eurojust un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla starpniecību. Lai sekotu līdzi progresam un uzraudzītu situāciju visās dalībvalstīs, Komisija arī ierosina dalībvalstīm noteikt pienākumu vākt datus par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, lai reizi piecos gados tos izmantotu ES mēroga apsekojumā.

2022. gada ziņojums par dzimumu līdztiesību

Komisija šodien publicē arī Eiropas Komisijas 2022. gada ziņojumu par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā. 2021. gadā tika izstrādāti svarīgi tiesību aktu priekšlikumi, t.i., par darba samaksas pārredzamību un adekvātu minimālo algu ES, kā arī attiecībā uz jaunu digitālo pakalpojumu tiesību aktu, kas palīdzēs aizsargāt lietotājus tiešsaistē. 2021. gada decembrī Komisija arī ierosināja ES definēto noziegumu sarakstā iekļaut naida runu un naida noziegumus.

Ziņojumā arī norādīts, ka pandēmija ir nesamērīgi ietekmējusi sievietes. 2020. gadā pēc desmit gadu ilga pastāvīga pieauguma sieviešu ekonomiskās aktivitātes līmenis samazinājās par 0,5 % salīdzinājumā ar 2019. gadu. ES joprojām ir plaši izplatīta vardarbība pret sievietēm un vardarbība ģimenē, un to ir saasinājusi arī pandēmija, tostarp vairojot vardarbību tiešsaistē.

Ziņojums liecina arī, ka nespējas novērst vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē izmaksas tiek lēstas 289 miljardu eiro apmērā gadā.

Kolēģijas locekļu izteikumi

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: 

Es vēlos, lai Eiropa būtu sieviešu pusē un sniegtu tām aizsardzību un atbalstu. Es vēlos tādu sabiedrību, kurā vardarbība pret sievietēm tiek novērsta un nosodīta, bet, ja tā tomēr notiek, par to sauc pie atbildības. Ir laiks nodrošināt taisnīgumu un vienlīdzību. Tāpēc šodien mēs nākam klajā ar pārdomātiem noteikumiem, lai paātrinātu pārmaiņas.

Priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova sacīja: 

Daudzas sievietes un meitenes joprojām cieš no izvarošanas, aizskaršanas un ļaunprātīgas izmantošanas. Mūsdienu Eiropā tam nav vietas. Diemžēl situācija neuzlabojas pietiekami ātri, un strauji pieaug vardarbība tiešsaistē. Šodien Eiropas Komisija ierosina ES mēroga noteikumus vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanai. Tie cietušajām personām sniegs reālus aizsardzības instrumentus. Vainīgajiem ir jāatbild par savas rīcības sekām.

Līdztiesības komisāre Helena Dalli piebilda: 

Vardarbība pret sievietēm tieši apdraud sieviešu līdztiesību, ietekmējot mūsu spēju gūt panākumus un ieņemt vadošas pozīcijas sabiedrībā. Komisijas mērķis un apņemšanās ir skaidri. Šodien mēs virzām uz priekšu visaptverošu tiesību akta priekšlikumu par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu, vienlaikus ievērojot starptautiskos standartus. Ar šo priekšlikumu mēs panāksim pārmaiņas sievietēm un meitenēm visā Eiropā.

Konteksts

Priekšsēdētājas fon der Leienas politikas pamatnostādnēs nepieciešamība novērst un apkarot vardarbību pret sievietēm, aizsargāt cietušos un sodīt likumpārkāpējus tika noteikta par vienu no galvenajām Komisijas prioritātēm, un tā ir daļa no Dzimumu līdztiesības stratēģijas 2020.–2025. gadam.

Vardarbība pret sievietēm un vardarbība ģimenē ir plaši izplatīta visā ES, un tiek lēsts, ka tā skar vienu no trim sievietēm ES. Katrs otrā sieviete ir saskārusies ar seksuālu uzmākšanos. Viena no 20 sievietēm ziņo, ka ir piedzīvojusi izvarošanu. Pieaug arī vardarbība tiešsaistē, un tā jo īpaši tiek vērsta pret sievietēm sabiedriskajā dzīvē, piemēram, žurnālistēm un politiķēm. Katra otrā jauna sieviete ir piedzīvojusi ar dzimumu saistītu kibervardarbību. Sievietes saskaras arī ar vardarbību darbā: aptuveni trešdaļa sieviešu ES, kuras ir saskārušās ar seksuālu uzmākšanos, ir saskārušās ar to darbā.

Eiropas Parlaments, kā arī NVO visā ES un cietušo tiesību organizācijas ir vairākkārt aicinājuši pieņemt tiesību aktus par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu, kā arī par kibervardarbības pret sievietēm apkarošanu kopumā.

Komisijas pašreizējā darba ietvaros, kura mērķis ir apkarot ar dzimumu saistītu vardarbību un veicināt līdztiesību, un saskaņā ar jauno finansēšanas programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” 2022. gadā 30,5 miljoni eiro ir pieejami projektiem, ar kuriem novērš un apkaro vardarbību pret sievietēm un bērniem, kā arī 6,8 miljoni eiro – projektiem, kas veicina sieviešu tiesību pilnīgu izmantošanu, brīvību no dzimumu stereotipiem, darba un privātās dzīves līdzsvaru, pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu.

Sīkāka informācija

Priekšlikums Direktīvai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu

Faktu lapa par dzimumu līdztiesības veicināšanu  

Jautājumi un atbildes par Komisijas priekšlikumu direktīvai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu

2022. gada ziņojums par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā

Tīmekļa vietne ar dzimumu saistītas vardarbības izbeigšanai

Tīmekļa vietne par dzimumu līdztiesības stratēģiju

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 8. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā