Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 1. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Tiesu iestāžu sadarbības modernizācija: Komisija paver ceļu turpmākai ES tieslietu sistēmu digitalizācijai

Tiesiskums

Šodien Eiropas Komisija ir pieņēmusi vairākas iniciatīvas ES tieslietu sistēmu digitalizēšanai ar mērķi padarīt tās pieejamākas un efektīvākas. Pasākumu vispārējais mērķis ir par standarta saziņas veidu pārrobežu tiesvedības lietās padarīt digitālās saziņas kanālus, tādējādi īstenojot vienu no prioritātēm, kas izklāstītas pagājušā gada paziņojumā par tieslietu sistēmu digitalizāciju

Mūsdienās ES iekšējā tirgū daudzi juridiski strīdi starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem notiek pāri robežām. Turklāt, lai iedarbīgāk apkarotu pārrobežu noziedzību, dažādām dalībvalstīm un tiesu sistēmām ir jāstrādā plecu pie pleca. Noziegumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā dažādu dalībvalstu izmeklēšanas iestādēm un tiesām ir savstarpēji jāsadarbojas un jāsniedz atbalsts, kā arī droši un ātri jāapmainās ar informāciju un pierādījumiem.

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova norādīja: 

Valstu robežas noziegumus neaizkavē, un tāpat tām nebūtu jāaizkavē taisnīgums. Šodien iesniegtie priekšlikumi palīdzēs prokuroriem un tiesnešiem sadarboties ātrāk un pilnvērtīgāk. Mums pēc iespējas labāk jāizmanto digitālās tehnoloģijas, lai tiesu iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošinātu ātrus un drošus informācijas apmaiņas līdzekļus. Tas ir īpaši svarīgi, ja vēlamies atvieglot un paātrināt tiesu iestāžu pieejamību.

Par tieslietām atbildīgais Komisijas loceklis Didjē Reinderss sacīja: 

Efektīvām un kvalitatīvām tieslietu sistēmām ir vajadzīgi efektīvi rīki. Mums jau ir daudz instrumentu, kas atvieglo ES tiesu iestāžu pārrobežu sadarbību. Tomēr ne visi ir mūsdienīgi, tāpēc mums tie ir steidzami jāmodernizē. Turklāt tieslietu sistēmām jābūt noturīgākām pret krīzēm. Tiesām būtu jāspēj darboties jebkuros apstākļos. Tas ir tiesiskuma princips. Šo mērķi var sasniegt, gādājot par to, lai tieslietu sistēmām būtu piemēroti instrumenti. Šodien mēs īstenojam Komisijas vērienīgos mērķus izveidot patiesi efektīvu un noturīgu Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.

ES tieslietu sistēmu digitalizācija

Komisija šodien ir pieņēmusi šādas iniciatīvas.

Tiesu iestāžu pārrobežu sadarbības digitalizācija

Priekšlikumi par ES tiesu iestāžu pārrobežu sadarbības digitalizāciju un tiesu iestāžu pieejamību civillietās, komerclietās un krimināllietās pievērsīsies divām galvenajām problēmām: neefektivitātei, kas ietekmē tiesu iestāžu pārrobežu sadarbību, un šķēršļiem tiesu iestāžu pieejamībai pārrobežu civillietās, komerclietās un krimināllietās.

Šī regula:

  • dos pusēm iespēju elektroniski sazināties ar kompetentajām iestādēm vai uzsākt tiesvedību pret citu pusi no citas dalībvalsts;
  • ļaus izmantot videokonferences mutiskai uzklausīšanai pārrobežu civillietās, komerclietās un krimināllietās, kas veicinās ātrāku tiesvedību un samazinās nepieciešamību ceļot;
  • nodrošinās iespēju digitāli pārsūtīt pieprasījumus, dokumentus un datus starp valstu iestādēm un tiesām.

Patlaban saziņa joprojām notiek tikai papīra formātā, taču, pārejot uz elektronisku saziņu, tiktu panākta ne tikai pozitīva ietekme uz vidi, bet arī ietaupīts laiks, kā arī pasta un papīra izmaksas, kas visā ES sasniedz aptuveni 25 miljonus eiro gadā.

Digitālās informācijas apmaiņa terorisma lietās

Divi priekšlikumi būs paredzēti tam, lai iedarbīgi apkarotu terorismu un citus smagas pārrobežu noziedzības veidus. Pašlaik dalībvalstis informāciju par tiesu lietām saistībā ar terorismu nosūta Eurojust, izmantojot dažādus, bieži vien nedrošus kanālus, piemēram, e-pastu vai CD-ROM. Turklāt Eurojust ir novecojusi informācijas sistēma, kas nespēj pienācīgi salīdzināt informāciju. Iniciatīvas mērķis ir modernizēt šo praksi.

Šī regula:

  • digitalizēs saziņu starp Eurojust un dalībvalstu iestādēm un nodrošinās drošus saziņas kanālus;
  • nodrošinās Eurojust iespēju lietpratīgi noteikt saikni starp iepriekšējām un izskatīšanā esošām pārrobežu terorisma lietām un citiem smagas pārrobežu noziedzības veidiem.
  • Pamatojoties uz šādu saikņu noteikšanu, dalībvalstis varēs koordinēt savus izmeklēšanas pasākumus un tiesu iestāžu atbildes rīcību.

KIG sadarbības platformas izstrāde

Ar šo priekšlikumu izveido kopēju izmeklēšanas grupu (KIG) sadarbības platformu. Šīs grupas izveido konkrētas divu vai vairāku valstu veiktas kriminālizmeklēšanas vajadzībām. Lai gan šīs grupas ir izrādījušās veiksmīgas, prakse liecina, ka tās saskaras ar vairākām tehniskām grūtībām. Apmaiņa pašlaik ir pārāk lēna un apgrūtinoša. Īpaša IT platforma ļautu KIG vieglāk apmainīties ar informāciju un pierādījumiem un drošāk sazināties savā starpā, lai kopīgi varētu pārvaldīt savas darbības.

Turpmākie pasākumi

Tagad Komisijas priekšlikumus apspriedīs Eiropas Parlaments un ES Ministru padome.

Konteksts

Komisija 2020. gada decembrī pieņēma iniciatīvas ES tieslietu sistēmu modernizēšanai, kurās ierosināts pasākumu kopums digitalizācijas veicināšanai gan valstu, gan ES līmenī. Divi galvenie šā kopuma pīlāri bija paziņojums par tieslietu sistēmu digitalizāciju Eiropas Savienībā un Eiropas tiesiskās apmācības stratēģija. Šīs tieslietu sistēmu digitalizācijai paredzētās rīkkopas mērķis ir vēl vairāk atbalstīt dalībvalstu centienus pielāgot valstu tieslietu sistēmas digitālajam laikmetam, kā arī uzlabot kompetento ES tiesu iestāžu pārrobežu sadarbību. 

Šodienas iniciatīvas ir pagājušā gada paziņojuma turpinājums. Pasākumu mērķis ir digitalizēt saziņu starp tieslietu iestādēm, pilnībā izmantojot moderno saziņas līdzekļu efektivitāti, kad vien tas ir nepieciešams civilprocesos un kriminālprocesos, terorisma apkarošanai un izmeklēšanai kopumā.

Sīkākai informācijai

Jautājumi un atbildes

Priekšlikumi par ES tiesu iestāžu pārrobežu sadarbības digitalizāciju un tiesu iestāžu pieejamību civillietās, komerclietās un krimināllietās

Priekšlikumi iedarbīgai terorisma un citu smagas pārrobežu noziedzības veidu apkarošanai

Priekšlikums, ar ko izveido sadarbības platformu kopējo izmeklēšanas grupu darbības atbalstam

Tieslietu sistēmu digitalizācija

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 1. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā