Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 14. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

Ukraina: Komisija nāk klajā ar norādēm, kā palīdzēt cilvēkiem, kas bēg no kara, atrast darbu un piekļūt apmācībai un pieaugušo izglītībai

EU-Ukraine

Kopš Krievija sāka neprovocēto karu pret Ukrainu un tās civiliedzīvotājiem, gandrīz 7 miljoni cilvēku no Ukrainas ir devušies bēgļu gaitās un nonākuši ES. Līdz šim tikai salīdzinoši neliels skaits darbspējīgā vecuma cilvēku ir ienākuši ES darba tirgū, lai gan paredzams, ka pieaugs to cilvēku skaits, kuri to vēlēsies to darīt.

Nodrošināt ātru un efektīvu integrāciju darba tirgū ir svarīgi gan uzņēmējām kopienām, gan tiem, kas bēg no kara, lai viņi varētu atsākt dzīvi, turpināt attīstīt prasmes un galu galā atbalstīt Ukrainas atjaunošanu.

Lai atvieglotu viņu ienākšanu darba tirgū un nodrošinātu, ka viņi iegūst darbu, kas atbilst viņu prasmēm, ļoti svarīgi ir izprast un atzīt šo cilvēku prasmes un kvalifikācijas. Turklāt, sekmīgai dalībai darba tirgū un sabiedrībā ir būtiski uzlabot esošās un apgūt jaunas prasmes.

 • Šodienas norādēs ir aprakstīti pasākumi, ko dalībvalstis var veikt, ņemot vērā līdz šim gūto pieredzi un paraugpraksi, pamatojoties uz iepriekšējiem pasākumiem ES līmenī,
  1. lai integrētu darba tirgū cilvēkus, kas ierodas no Ukrainas; kā arī
  2. atbalstītu viņu piekļuvi profesionālajai izglītībai un apmācībai (PIA) un pieaugušo izglītībai.
 • Norādēs ir arī sniegti vairāki konkrēti piemēri par ES finansētiem projektiem, kas var kalpot par iedvesmas avotu dalībvalstu iniciatīvām šajā jomā un palīdzēt nodrošināt, ka tās pēc iespējas labāk izmanto ES līmenī pieejamo atbalstu.

Norādes aptver gan personas, kas ir tiesīgas saņemt pagaidu aizsardzību saskaņā ar Pagaidu aizsardzības direktīvu, gan personas, kuras ir tiesīgas saņemt pienācīgu aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Piekļuve darbvietām un apmācībai

Šodienas norāžu ietvaros Komisija aicina dalībvalstis rīkoties šādi.

 • Sniegt informāciju par atbalstu, kas pieejams cilvēkiem, kuri bēg no Krievijas kara pret Ukrainu, piemēram, informāciju par profesionālo orientāciju, konsultācijām un aizsardzību pret diskrimināciju. Tas papildina spēkā esošo juridisko pienākumu informēt cilvēkus par viņu tiesībām.
 • Veicināt tādu personu integrāciju darba tirgū, kas saņem pagaidu aizsardzību un, attiecīgā gadījumā, pienācīgu aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem, jo īpaši:
 1. mudinot tos, kas ierodas ES, reģistrēties vietējos valsts nodarbinātības dienestos;
 2. valsts iestāžu un nodarbinātības dienestu darbā atspoguļojot to cilvēku vajadzības, kuri bēg no kara (piemēram, īpašu uzmanību pievēršot sieviešu piekļuvei darba tirgum un bērnu aprūpes un skolas izglītības pieejamībai; pieņemot cilvēkus darbā nozarēs, kurās trūkst darba ņēmēju vai kurās tie varētu atbalstīt citus, kas ierodas no Ukrainas);
 3. atbalstot darba devējus, kas pieņem darbā bēgļus, un nodrošinot pabalstus jaunuzņēmumu izveidei; kā arī
 4. darot pieejamas uzņēmējdarbības atbalsta programmas ieceļotājiem.
 • Nodrošināt pēc iespējas plašāku piekļuvi darba tirgum, piemēram, ekspluatācijas un nedeklarēta darba risku novēršot ar sadarbību starp tādām struktūrām kā tiesībaizsardzības iestādes un darba inspekcijas; neizmantot Pagaidu aizsardzības direktīvā paredzēto iespēju piešķirt prioritāti piekļuvei darba tirgum ES pilsoņiem un citām personām; nodrošināt, ka pasākumos vienmēr tiek ņemts vērā cilvēku ar invaliditāti aspekts.

Esošo prasmju atzīšana un ieguldījumi jaunās prasmēs

Šodienas norāžu satvarā Komisija aicina dalībvalstis rīkoties šādi.

 • Nodrošināt, ka cilvēku prasmes un kvalifikācijas var novērtēt, izvērtēt un ātri atzīt neatkarīgi no tā, vai ir pieejama dokumentācija. Tas var ietvert atbalstu CV sagatavošanā, prasmju pārbaudīšanā un trūkstošo kvalifikāciju dokumentācijas izgūšanā.
 • Pēc iespējas ātrāk nodrošināt mērķorientētas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas, PIA un/vai praktisku darba pieredzi. Tam vajadzīga cieša sadarbība ar izglītības un apmācības sniedzējiem, sociālajiem un ekonomiskajiem partneriem un privāto sektoru, lai nodrošinātu, ka šīs iespējas atbilst darba tirgus vajadzībām un trūkstošajām prasmēm.
 • Nodrošināt ātru piekļuvi sākotnējai PIA, tostarp māceklībai, un izpētīt iespējas pagarināt Ukrainas profesionālās izglītības apguvēju pastāvīgo uzturēšanos, kas ir īpaši svarīgi jauniešiem.
 • Darīt pieejamas iespējas pieaugušajiem, kas bēg no Krievijas agresijas kara pret Ukrainu, piekļūt vispārējai izglītībai, arī izmantojot otrās iespējas mācības, kā arī iestāties augstākās izglītības mācību iestādēs..

Komisija Europass platformā ir vairākus rīkus ir darījusi pieejamus ukraiņu valodā. Tas palīdzēs ukraiņu valodā runājošajiem lietotājiem izveidot CV, pārbaudīt savas digitālās prasmes, nosūtīt pieteikumus un atrast darba un apmācības piedāvājumus ES. Turklāt drīzumā būs pieejams Eiropas prasmju, kompetenču un profesiju daudzvalodu klasifikatora (ESCO) tulkojums ukraiņu valodā.

ES fondu atbalsts

No ES fondiem var atbalstīt tās dalībvalstu darbības, kuru mērķis ir nodrošināt piekļuvi darba tirgum, PIA un pieaugušo izglītībai. Tas ietver finansējumu no Eiropas Sociālā fonda (ESF)Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (FEAD) un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF). Var palīdzēt arī InvestEUtehniskā atbalsta instruments un “Erasmus+”.

Šodien publicētajās norādēs ir izklāstīti vairāki konkrēti piemēri ES finansētiem projektiem, kas atbalsta integrāciju darba tirgū, piemēram:

 • Paātrinātas rīcības veicināšanas (FAB) projekts Austrijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā un Zviedrijā, ko atbalsta Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI), ar kuru finansēja paātrinātas integrācijas ceļus uz darba tirgu bēgļiem un viņu ģimenēm, īpašu uzmanību pievēršot bēglēm sievietēm.
 • Projekts “Prasmju validācijas centri” Beļģijā, ko atbalsta ESF un kas cilvēkiem ar profesionālo pieredzi, kuri bēg no Krievijas iebrukuma Ukrainā, palīdz oficiāli un bez maksas apstiprināt savas prasmes. Šāda oficiāla atzīšana palīdz pierādīt prasmes darba devējam, atsākt apmācību vai iegūt piekļuvi profesijai.

Turpmākie pasākumi

Dalībvalstis tiek aicinātas turpināt centienus atbalstīt tos, kuri bēg no Krievijas agresijas kara pret Ukrainu, un veicināt viņu integrāciju darba tirgū, tostarp maksimāli izmantojot ES līmenī pieejamo atbalstu. Komisija ir gatava turpināt sadarboties ar valstu iestādēm un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām un turpinās sniegt norādes, ņemot vērā situācijas attīstību.

Konteksts

ES ir stingri apņēmusies uzņemt tos, kuri bēg no Krievijas agresijas kara, un to apliecina tas, ka pirmo reizi vēsturē vienbalsīgi tika aktivizēta ES Pagaidu aizsardzības direktīva, kas piešķir saņēmējiem tūlītēju drošu statusu, kas ietver piekļuvi uzturēšanās atļaujai, mājoklim, skolām, veselības aprūpei un darbvietām. Saskaņā ar minēto direktīvu cilvēkiem, kuri bēg no kara, ir tiesības piekļūt darba tirgum, pieaugušo izglītības iespējām, PIA un praktiskai darba pieredzei. 23. marta paziņojumā “Par to personu uzņemšanu, kuras bēg no kara Ukrainā” dalībvalstis tika mudinātas paplašināt piekļuvi ES darba tirgum, attiecinot to arī uz personām, kas saņem pienācīgu aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Šodien publicētajā paziņojumā dalībvalstis tiek aicinātas paplašināt piekļuvi PIA un pieaugušo izglītībai, attiecinot to arī uz personām, kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir nodrošināta pienācīga aizsardzība. Pienācīga aizsardzība ir alternatīva pagaidu aizsardzībai, ko dalībvalstis var piedāvāt trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturējās Ukrainā un bēga Krievijas agresijas kara pret Ukrainu dēļ.  

Jaunās norādes balstās uz dažādajiem pasākumiem, kas jau veikti ES līmenī, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri bēg no Krievijas iebrukuma Ukrainā, un tos papildina; daudzus no šiem pasākumiem Komisija izklāstīja marta paziņojumā. Konkrētāk, Komisija nāca klajā ar Operatīvajām vadlīnijām, lai palīdzētu dalībvalstīm piemērot Pagaidu aizsardzības direktīvuieteikumu, lai palīdzētu profesionāli kvalificētiem bēgļiem atrast darbu ES un 10 punktu plānu par ciešāku Eiropas koordināciju nolūkā uzņemt cilvēkus, kas bēg no kara Ukrainā. Turklāt dažādas iniciatīvas palīdz dalībvalstīm pilnībā izmantot pieejamos ES līdzekļus, jo īpaši “Kohēzijas rīcība bēgļu labā Eiropā” (CARE). ES jau ir darījusi pieejamus avansa maksājumus dalībvalstīm 3,5 miljardu eiro apmērā, lai atbalstītu tos, kas bēg no kara.  

Sīkākai uzziņai

Paziņojums par norādēm attiecībā uz piekļuvi darba tirgum, profesionālajai un pieaugušo izglītībai cilvēkiem, kas bēg no Krievijas iebrukuma Ukrainā.

Tīmekļvietne – ES solidaritāte ar Ukrainu 

Tīmekļvietne – Informācija personām, kas bēg no kara Ukrainā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 14. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā