Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 18. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Ukrainas bēgļi. Operatīvās vadlīnijas, lai palīdzētu dalībvalstīm piemērot Pagaidu aizsardzības direktīvu

Reception points for Ukrainian refugees in Poland

Kopš 24. februārī sākās Krievijas militārais iebrukums Ukrainā, vairāk nekā 3 miljoni cilvēku ir aizbēguši no valsts, un ANO aplēses liecina, ka vairāk nekā puse no viņiem ir bērni. Lai reaģētu uz šo bezprecedenta situāciju, ES rekordīsā laikā vienojās aktivizēt Pagaidu aizsardzības direktīvu, lai palīdzētu cilvēkiem, kas bēg no kara Ukrainā. Direktīvu nekavējoties sāka piemērot 4. martā, un tagad tā nodrošina tūlītēju aizsardzību un skaidru juridisko statusu miljoniem cilvēku.

Šodien Komisija nāk klajā ar operatīvām vadlīnijām, lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm minētās direktīvas piemērošanā. Visaptverošās vadlīnijas palīdzēs personām, kas ierodas ES, iegūt konsekventu un efektīvu tiesību līmeni un dalībvalstīm uzņemties savus jaunos pienākumus. 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropisko dzīvesziņu Margaritis Shins sacīja: 

Šobrīd praksē tiek īstenots bezprecedenta lēmums piešķirt tūlītēju aizsardzību visiem, kas sauc Ukrainu par savām mājām. Lai palīdzētu šo procesu padarīt pēc iespējas raitāku, Komisija atbalsta dalībvalstis, sniedzot operatīvās vadlīnijas. Piemēram, lai nodrošinātu, ka cilvēki var netraucēti pārvietoties pa Eiropas Savienību, mēs precizējam, ka viņiem vajadzētu būt iespējai uz robežas saņemt vīzu ieceļošanai uz 15 dienām un ka pārvadātājiem nekādā gadījumā nebūtu jāuzliek naudas sods par viņu pārvadāšanu bez dokumentiem. Viena no lielākajām problēmām šobrīd ir to bērnu skaits, kuri ierodas bez pavadības un kuriem ir jāreģistrējas un jāsaņem specializēta aprūpe.

Iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone piebilda: 

Dažu dienu laikā ES robežu ir šķērsojuši 3 miljoni cilvēku. Solidaritātes apliecinājums ir bijis milzīgs, un iestāžu reakcija ir iespaidīga; tomēr pastāv reālas problēmas, lai nodrošinātu, ka valstu sistēmas nekļūst pārslogotas un ka cilvēki saņem tiem pienākošos aizsardzību. Pamatojoties uz dalībvalstu jautājumiem, mēs ierosinām turpmāk minētās operatīvas vadlīnijas, kuras regulāri atjaunināsim, lai nodrošinātu, ka Komisija sniedz atbalstu dalībvalstīm visos posmos – no ierašanās līdz integrācijai.

Vadlīnijas dalībvalstīm

Vadlīnijas ir paredzētas kā adaptīvs dokuments, lai atspoguļotu situāciju uz vietas un pienācīgi ņemtu vērā dalībvalstu mainīgās vajadzības. To galvenie elementi ir šādi:

  • Precizēt, kam ir tiesības uz pagaidu aizsardzību, tostarp, piemēram, personām, kas saņēmušas starptautisku aizsardzību vai līdzvērtīgu valsts aizsardzību Ukrainā pirms 24. februāra un kas ir pārvietotas no Ukrainas 24. februārī vai pēc tam, kā arī viņu ģimenes locekļiem.
  • Valsts tiesību aktos noteikta “pienācīgas aizsardzības” definīcija, kas ir iespējama alternatīva pagaidu aizsardzībai, kuru dalībvalstis var piedāvāt un kurai nav jābūt identiskai, bet kurai ir jāatbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un Pagaidu aizsardzības direktīvas garam. Ikvienam ir jānodrošina cilvēka cieņas ievērošana un līdz ar to cilvēka cienīgs dzīves līmenis.
  • Precizēt to pierādījumu veidu, kas vajadzīgi, lai saņemtu pagaidu aizsardzību vai pienācīgu aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
  • Mudināt dalībvalstis apsvērt iespēju paplašināt pagaidu aizsardzību, attiecinot to arī uz personām, uz kurām principā neattiektos lēmuma piemērošanas joma, bet kurām nepieciešama aizsardzība, piemēram, personām, kuras aizbēga no Ukrainas neilgi pirms 2022. gada 24. februāra.
  • Bērni. Vadlīnijās ir iekļauta īpaša nodaļa par bērniem. Bērniem un pusaudžiem bez pavadības būtu nekavējoties jāieceļ likumisks aizbildnis vai jānodrošina atbilstīga pārstāvība. Komisija arī koordinē pārcelšanas centienus, lai pārvestu bērnus un pusaudžus bez pavadības uz citām dalībvalstīm. Visiem bērniem, kas bēg no kara, neatkarīgi no viņu statusa vajadzētu būt pilnībā aizsargātiem, un viņiem nekavējoties vajadzētu būt pieejamām īpašajām tiesībām (uz izglītību, veselības aprūpi, psihosociālo palīdzību).
  • Vadlīnijas par īpašajām tiesībām saskaņā ar Pagaidu aizsardzības direktīvu: uzturēšanās atļauja būtu jāizmanto kā dokuments, kas apliecina personas statusu citās iestādēs, piemēram, nodarbinātības birojos un dienestos, skolās, slimnīcās. Ja uzturēšanās atļaujas vēl nav izsniegtas, dalībvalstīm būtu jāatvieglo bankas kontu atvēršana un piekļuve attiecīgajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz personu apliecinošu dokumentu vai pierādījumu par ieceļošanu Eiropas Savienībā pēc 2022. gada 24. februāra.
  • Vadlīnijas, lai nodrošinātu brīvu pārvietošanos gan pirms, gan pēc uzturēšanās atļauju izsniegšanas: Ukrainas valstspiederīgajiem, kuriem ir biometriskā pase, vai valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas prasība par īstermiņa vīzu ieceļošanai Savienībā, ir tiesības 90 dienas 180 dienu laikposmā brīvi pārvietoties Šengenas zonā pēc tam, kad viņi ir uzņemti tās teritorijā. Attiecībā uz valstspiederībām, kas nav atbrīvotas no prasības pēc vīzas, Komisija iesaka, lai pirmās ieceļošanas dalībvalstis uz robežas izsniegtu vīzu ieceļošanai uz 15 dienām un lai sekundārās dalībvalstis nepiemērotu finansiālus sodus pārvadātājiem, kas pārvadā personas, kurām ir pagaidu aizsardzība, bet kurām nav derīgu dokumentu ieceļošanai. Pēc uzturēšanās atļaujas izsniegšanas personām ar pagaidu aizsardzību ir tiesības brīvi pārvietoties.
  • Sniegt palīdzību repatriācijai personām, kurām nav tiesību uzturēties ES, piemēram, vajadzībā saņemt konsulāro palīdzību repatriācijai, ko Frontex var atbalstīt.

Konteksts

Pēc iepriekšējā dienā iesniegtā Komisijas priekšlikuma Padome 2022. gada 4. martā vienprātīgi pieņēma īstenošanas lēmumu, ar ko ievieš pagaidu aizsardzību personām, kas bēg no kara Ukrainā. Pēc šā lēmuma pieņemšanas Komisija saņēma skaidru pieprasījumu pēc sīkākas informācijas un izveidoja tīmekļa vietni, lai informētu un atbalstītu personas, kas bēg no kara, ierodoties ES.

Lai koordinētu operatīvo atbalstu pirmās ieceļošanas dalībvalstīm, Komisija ES Migrācijas sagatavotības un krīzes plāna ietvaros ir rīkojusi sanāksmes par situāciju Ukrainā. Līdztekus šim tīklam Komisijas koordinētā “Solidaritātes platforma” apkopo un izskata dalībvalstu vajadzības, lai nodrošinātu operatīvu reakciju. Šīs vadlīnijas arī papildinās spēkā esošās vadlīnijas ārējo robežu pārvaldībai, lai atvieglotu robežu šķērsošanu uz ES un Ukrainas robežām.

Plašāka informācija

Operatīvās vadlīnijas Padomes īstenošanas lēmuma īstenošanai, ar ko ievieš pagaidu aizsardzību

Padomes Īstenošanas lēmums, ar ko ievieš pagaidu aizsardzību

Pagaidu aizsardzības direktīva

Informācija personām, kas bēg no kara Ukrainā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 18. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā