Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 25. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Valsts atbalsts: Komisija pieņem pārskatītus valsts atbalsta noteikumus par svarīgiem projektiem visas Eiropas interesēs

The banner 'NextGenerationEU' on the front of the Berlaymont building

Eiropas Komisija ir pieņēmusi pārskatītu paziņojumu par valsts atbalsta noteikumiem svarīgiem projektiem visas Eiropas interesēs (“IPCEI paziņojums”). Pārskatīto IPCEI paziņojumu piemēros no 2022. gada 1. janvāra. Tajā ir noteikti kritēriji, pēc kuriem Komisija novērtē dalībvalstu atbalstu pārrobežu IPCEI, kas pārvar tirgus nepilnības un nodrošina revolucionāru inovāciju galvenajās nozarēs un tehnoloģijās, kā arī ieguldījumus infrastruktūrā, ar pozitīvu plašāku ietekmi uz ES ekonomiku kopumā.

Priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, sacīja:

Mūsu valsts atbalsta noteikumi par svarīgiem projektiem visas Eiropas interesēs ļauj dalībvalstīm un nozarei kopīgi ieguldīt revolucionārā inovācijā un infrastruktūrā. Tās šādi rīkojas, ja tirgus viens pats nenodrošina rezultātus, jo riski ir pārāk lieli, lai tos uzņemtos viena dalībvalsts vai uzņēmums. Un tam ir jāsniedz labums ES ekonomikai kopumā. Pēc plaša apspriešanās procesa mēs esam veikuši mērķtiecīgas izmaiņas noteikumos, lai vēl vairāk uzlabotu IPCEI atvērtību un atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalību.

Pēc tam, kad 2019. gadā valsts atbalsta atbilstības pārbaudes ietvaros tika veikts pašreizējo noteikumu izvērtējums, un pēc plašas apspriešanās ar visām ieinteresētajām personām par ierosināto pārskatīto paziņojuma tekstu Komisija pieņēma pārskatīto IPCEI paziņojumu. Apspriešanās ietvēra dalībvalstis, uzņēmumu apvienības, interešu grupas, atsevišķus uzņēmumus, NVO un iedzīvotājus. Pārskatīšana atspoguļo arī Komisijas pieredzi, kas izriet no tās lietu prakses, proti, trīs lēmumiem, ar kuriem apstiprina IPCEI, lai nodrošinātu revolucionāru inovāciju mikroelektronikā (2018. gada decembrī) un akumulatoru bateriju vērtības ķēdē (2019. gada decembrī un 2021. gada janvārī), kā arī tās lēmumu apstiprināt infrastruktūru IPCEI, proti, Fēmarnbelta dzelzceļa un autoceļa fiksēto savienojumu (2020. gada martā).

Pārskatītajā IPCEI paziņojumā ir iekļauti vairāki mērķtiecīgi pielāgojumi, lai atspoguļotu pieredzi, kas gūta, piemērojot 2014. gada IPCEI paziņojumu, un lai saskaņotu attiecīgos noteikumus ar pašreizējām ES prioritātēm.

Jo īpaši pārskatītajā paziņojumā:

  • vēl vairāk uzlabo IPCEI Eiropas un atvērtības faktoru, paredzot, ka IPCEI parasti jāiesaista vismaz četras dalībvalstis, un pieprasot, lai IPCEI tiktu izstrādāti pārredzamā un iekļaujošā veidā. Tas nodrošina, ka visas dalībvalstis ir informētas par IPCEI iespējamo rašanos, piemēram, izmantojot sagatavošanas posma saziņu un sanāksmes, un ka tām tiek dota iespēja piedalīties, ja tās būtu ieinteresētas;
  • atvieglo mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) dalību IPCEI un palielina to līdzdalības priekšrocības, izmantojot īpašus MVU sniegtā atbalsta saderības novērtēšanas atvieglojumus, piemēram, iespēju mazākiem uzņēmumiem sniegt ierobežotāku pašu ieguldījumu projektos, nekā tas būtu nepieciešams citos gadījumos. Pārskatītajā paziņojumā ir arī veicināta sadarbība starp lielākiem uzņēmumiem, kas piedalās IPCEI, un MVU;
  • saskaņo savus mērķus ar pašreizējām ES prioritātēm Šajā sakarā, piemēram, lai atbalstītu ES vides stratēģijas un paātrinātu ES zaļo pārkārtošanos, pārskatītajā IPCEI paziņojumā noteikts, ka dalībvalstīm ir jāsniedz pierādījumi par paziņoto projektu atbilstību principam “nenodari būtisku kaitējumu”. Pārskatītajā IPCEI paziņojumā ir precizēti arī kritēriji ES un valstu līdzekļu apvienošanai.

Tajā pašā laikā pārskatītajā IPCEI paziņojumā ir apstiprināta prasība, ka IPCEI ir jānodrošina būtiska pozitīva plašāka ietekme visā ES, un ir arī saglabāti stingri aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka atbalsts aprobežojas ar to, kas ir nepieciešams, un novērstu nepamatotus konkurences izkropļojumus.

Pamatojoties uz to, Komisija turpinās atbalstīt dalībvalstu pašreizējos centienus kopīgi izstrādāt IPCEI, kas ļauj pārvarēt tirgus nepilnības, veicinot revolucionāras inovācijas un investīcijas infrastruktūrā ūdeņraža, mākoņdatošanas, veselības aprūpes un mikroelektronikas jomā.

Konteksts

IPCEI ir dalībvalstu virzīti vērienīgi, revolucionāri pārrobežu inovācijas un infrastruktūras projekti, kas var sniegt būtisku ieguldījumu ES stratēģiju, tostarp Eiropas zaļā kursa un digitālās stratēģijas, īstenošanā, vienlaikus radot pozitīvu plašāku ietekmi, kas nāk par labu ES ekonomikai un tās iedzīvotājiem kopumā ārpus iesaistītajām dalībvalstīm.

Tā kā IPCEI tiek finansēti no valstu budžetiem, dalībvalstīm ir vadošā loma, lai noteiktu projekta darbības jomu, atlasītu (vēlams pēc atklātiem uzaicinājumiem) iesaistītos uzņēmumus un vienotos par projektu pārvaldību. Par publisko atbalstu, ko dalībvalstis sniedz projektiem un uzņēmumiem, kuri piedalās IPCEI, un kas saskaņā ar ES noteikumiem ir valsts atbalsts, ir jāpaziņo Komisijai novērtēšanas un apstiprināšanas nolūkā. Komisija ir gatava atbalstīt dalībvalstu un nozares plānus, vajadzības gadījumā sniegt norādījumus un koordinēt centienus, un ir apņēmusies ātri novērtēt attiecīgos projektus, tiklīdz tie būs paziņoti. Pēc oficiāla paziņojuma saņemšanas Komisija novērtē saskaņā ar IPCEI paziņojumu ierosinātos projektus.

IPCEI paziņojumā ir izklāstīti kritēriji, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var atbalstīt ES stratēģiski nozīmīgus transnacionālus projektus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu. Paziņojuma mērķis ir mudināt dalībvalstis atbalstīt projektus, ar kuriem nepārprotami tiek veicināta ES stratēģisko mērķu sasniegšana.

Lai varētu pretendēt uz atbalstu saskaņā ar pārskatīto IPCEI paziņojumu, projektam jāspēj:

  1. sniegt būtisku ieguldījumu ES mērķu sasniegšanā;
  2. uzskatāmi pārvarēt būtiskas tirgus nepilnības;
  3. iesaistīt vismaz četras dalībvalstis, ja vien mazāks skaits nav izņēmuma kārtā pamatots ar projekta būtību;
  4. būt izstrādātam pārredzamā un iekļaujošā veidā, nodrošinot visām dalībvalstīm patiesu iespēju piedalīties jaunā projektā;
  5. radīt konkrētu pozitīvu plašāku ietekmi, kas nāk par labu ES ekonomikai un sabiedrībai ārpus iesaistītajām dalībvalstīm un uzņēmumiem;
  6. ietvert būtisku līdzfinansējumu no uzņēmumiem, kas saņems valsts atbalstu; kā arī
  7. izvairīties no negatīvas ietekmes uz vidi, ko rada principa “nenodari būtisku kaitējumu” neievērošana, kuru, visticamāk, atsvērs pietiekami pozitīva ietekme.

Turklāt paziņojumā ir noteikti īpaši atbalsttiesīguma kritēriji revolucionāriem inovācijas projektiem (kas aptver gan pētniecības, izstrādes un inovācijas posmu un pirmo rūpnieciskās izvēršanas posmu, izņemot masveida ražošanu un komercdarbību) vai lieliem infrastruktūras projektiem, kas Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi dažādās nozarēs.

IPCEI paziņojums papildina citus valsts atbalsta noteikumus, piemēram, Vispārējo grupu atbrīvojuma regulu un Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai, kas ar izdevīgākiem nosacījumiem ļauj atbalstīt inovatīvus projektus.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 25. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā