Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2022. gada 1. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Valsts atbalsts: Komisija publicē rezultātus no izvērtējuma par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu valsts atbalsta noteikumiem

The Berlaymont Building and European Flags

Eiropas Komisija publicējusi Komisijas dienestu darba dokumentu, kurā apkopoti izvērtējuma rezultāti par ES valsts atbalsta noteikumiem attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem (VTNP) veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu jomā un nelielu atbalsta summu gadījumos. Izvērtējumā secināts, ka kopumā pašreizējie noteikumi atbilst mērķiem. Tomēr tos varētu vēl precizēt un vienkāršot, lai samazinātu pārmērīgu birokrātiju.

Komisija 2019. gada jūnijā uzsāka izvērtēt ES VTNP atbalsta noteikumus attiecībā uz veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem, piemēram, medicīnisko aprūpi slimnīcās un sociālajiem mājokļiem. Šie noteikumi nodrošina, ka šo pakalpojumu sniegšanai piešķirtais valsts atbalsts nepamatoti neizkropļo konkurenci vienotajā tirgū. Papildus tam Komisija arī uzsāka izvērtēt VTNP atbalsta noteikumus nelielām atbalsta summām (tā saukto VTNP de minimis atbalstu). Saskaņā ar šiem noteikumiem kompensējošus pasākumus, kurus paredz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un kuru apmērs ir līdz 500 000 euro trīs gadu periodā, atbrīvo no ES valsts atbalsta noteikumu prasībām, uzskatot tos par pārāk maziem, lai tie ietekmētu konkurenci vai tirdzniecību starp dalībvalstīm.

Izvērtējumā skatīja, kādus rezultātus pašreizējie VTNP noteikumi attiecībā uz veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem un nelielām atbalsta summām ir uzrādījuši kopš to stāšanās spēkā 2012. gadā. Izvērtējumā īpaši pievērsās šādiem aspektiem:

  • izvērtēt, vai 2012. gada VTNP noteikumi ir sasnieguši savus mērķus (galveno valsts atbalsta principu precizēšana, vienkāršošana un dažādota un proporcionāla pieeja VTNP);
  • pārliecināties, vai noteikumi joprojām ir piemēroti, ņemot vērā nozaru attīstību un Eiropas Kopienu Tiesas judikatūru; kā arī
  • identificēt iespējamās problēmas, kādas dalībvalstīm radušās, īstenojot šos noteikumus.

Šī izvērtējuma gaitā Komisija veica iekšēju analīzi un publiskas un mērķorientētas apspriešanās ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, tādām kā pilsoņi, valsts iestādes, uzņēmumi, asociācijas, patērētāju un uzņēmējdarbības organizācijas, NVO un arodbiedrības. Papildus tam Komisija pasūtīja arī ārēju pētījumu par tirgus tendencēm veselības aprūpes un sociālo mājokļu nozarēs desmit dalībvalstīs.

Izvērtējuma konstatējumi

Izvērtējumā secināts, ka kopumā pašreizējie VTNP noteikumi attiecībā uz veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem atbilst mērķiem. Papildus tam izvērtējuma rezultāti liecina, ka VTNP noteikumu 2012. gada grozījumi, kuru mērķis bija tos vienkāršot un precizēt tajos galvenos jēdzienus, ir sekmējuši šo noteikumu piemērošanu veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu nozarē un nelielu atbalsta summu piešķiršanu VTNP. Izvērtējumā arī secināts, ka pašreizējie noteikumi ir palīdzējuši mazināt administratīvo slogu iestādēm, kas koordinē VTNP sniegšanu.

Tajā pašā laikā izvērtējumā atklājās, ka pašreizējos noteikumus varētu pielāgot, lai tie i) būtu vēl vienkāršotāki un precizētāki un ii) lai vēl vairāk mazinātu administratīvo slogu dalībvalstīm, kad tās sniedz kompensācijas uzņēmumiem, kuri nodrošina VTNP. Piemēram, varētu precizēt jēdzienus “saimnieciskā darbība un darbība, kas nav saimnieciskā darbība”, “ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm”, “samērīga peļņa”, “tirgus nepilnība” un “sociālais mājoklis”.

Attiecībā uz noteikumiem par VTNP de minimis atbalstu pētījumā secināts, ka varētu palielināt tos griestus, kas noteikti nelielām atbalsta summām uzņēmumiem, kas sniedz VTNP, līdz kuriem šīs summas neuzskata par valsts atbalstu, un salāgot VTNP de minimis regulu ar vispārējo de minimis regulu.

Turpmākie pasākumi

Komisija analizēs izvērtējumā konstatēto problēmu risinājumus, pirmkārt izskatot iespējas pārskatīt VTNP de minimis regulu. Drīzumā tiks izplatīts aicinājums sniegt atsauksmes, lai savāktu ieinteresēto personu viedokļus.

Vispārīga informācija

VTNP ir saimnieciski pakalpojumi, kurus valsts iestādes uzskata par pilsoņiem īpaši nozīmīgiem un kuri dod vispārēju sabiedrisku labumu, ko citādi tirgus bez valsts iejaukšanās nevarētu nodrošināt (vai nodrošinātu ar citiem nosacījumiem attiecībā uz objektīvo kvalitāti, drošumu, izmaksām, vienlīdzīgu attieksmi vai vispārēju pieejamību). VTNP sniedz sabiedrības interesēs un atbilstoši valsts noteiktiem nosacījumiem, kuri uzliek vienam vai vairākiem pakalpojumu sniedzējiem pienākumu sniegt sabiedrisku pakalpojumu. Sniedzot VTNP, uzņēmumiem var būt nepieciešama kompensācija, lai līdzsvarotu papildu izmaksas, ko rada pienākums sniegt sabiedrisku pakalpojumu. Publiskais finansējums, kas piešķirts uzņēmumiem, kuri veic saimniecisku darbību, var radīt tā saņēmējiem priekšrocības, kādu nav to konkurentiem. Tas var radīt konkurences izkropļojumu vienotajā tirgū. Kontrolējot VTNP kā valsts atbalstu, tiek nodrošināts, ka kompensācija par sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu nepārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai sniegtu šos sabiedriskos pakalpojumus, ka uzņēmumiem ir stimuls ieviest inovācijas un konkurēt un ka vienotais tirgus netiek sadrumstalots.

2012. gada VTNP tiesību aktu kopumā ir noteikti valsts atbalsta noteikumi attiecībā uz kompensāciju par VTNP. Šie tiesību akti ir šādi.

  • Paziņojums par VTNP sniegšanas kompensācijas noteikumiem sniedz pilnīgu un praktisku pārskatu par ES valsts atbalsta jēdzieniem, kuri attiecas uz VTNP.
  • VTNP de minimis regulā noteikts, ka uz šo kompensāciju, ja tā nepārsniedz 500 000 euro jebkurā trīs fiskālo gadu periodā, neattiecas valsts atbalsta noteikumi.
  • Lēmums par VTNP atbrīvo dalībvalstis no pienākuma ziņot Komisijai par sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas kompensāciju, ja ir izpildīti noteikti kritēriji.
  • Nostādnes par valsts atbalstu saistībā ar VTNP paredz nosacījumus, kā jāizvērtē lielas kompensācijas summas, uz kurām neattiecas Lēmums par VTNP. Par šādām kompensācijām ir jāziņo Komisijai, kura tās vērtē, ņemot vērā palielināto konkurences izkropļošanas risku.

Izvērtējums attiecās uz iepriekšminētajiem noteikumiem tikai veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu kontekstā. Papildinformācija, tostarp viss, ko izvērtējuma vajadzībām iesniedza ieinteresētās personas, apspriežu kopsavilkumi un izvērtējuma pētījuma gala ziņojums, ir atrodams portālā “Izsakiet viedokli”.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 1. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā