Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 23. jūlijsLasīšanas ilgums: 6 min

Valsts atbalsts: Komisija vienkāršo noteikumus par atbalsta apvienošanu ar ES atbalstu un ievieš jaunas iespējas īstenot pasākumus, ar kuriem tiek atbalstīta divējādā pār

Valsts atbalsts: Komisija vienkāršo noteikumus par atbalsta apvienošanu ar ES atbalstu un ievieš jaunas iespējas īstenot pasākumus, ar kuriem tiek atbalstīta divējādā pārkārtošanās un tautsaimniecības atveseļošana pēc Covid-19 pandēmijas.  

eiropas_komisija_recovery_6.jpg
© EU

Eiropas Komisija šodien paplašināja Vispārējās grupu atbrīvojuma regulas (VGAR) piemērošanas jomu, tādējādi dodot dalībvalstīm iespēju īstenot konkrētus atbalsta pasākumus bez iepriekšējas izskatīšanas Komisijā. Pārskatītie noteikumi attiecas uz 1) atbalstu, ko valsts iestādes piešķir projektiem, kurus finansē no konkrētām ES centralizēti pārvaldītām jaunās daudzgadu finanšu shēmas programmām, un 2) konkrētiem valsts atbalsta pasākumiem, kuri palīdz īstenot zaļo un digitālo pārkārtošanos un vienlaikus arī pārvarēt Covid-19 pandēmijas ekonomiskās sekas.

Neprasot iepriekš paziņot par šo atbalstu, tiek būtiski vienkāršota tā piešķiršana, un tādējādi dalībvalstis var ātri īstenot attiecīgos pasākumus, ja ir izpildīti nosacījumi attiecībā uz konkurences izkropļojumu ierobežošanu vienotajā tirgū.

Priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, sacīja: “Šodien Komisija vienojās racionalizēt valsts atbalsta noteikumus, kas piemērojami valsts finansējumam projektos, kuri var saņemt finansējumu arī no noteiktām ES programmām. Tādējādi mēs vēl papildus uzlabojam ES finansējuma noteikumu un ES valsts atbalsta noteikumu mijiedarbību jaunajā daudzgadu finanšu shēmā. Bez tam mēs ieviešam papildu iespējas dalībvalstīm piešķirt valsts atbalstu pārejai uz zaļu un digitālu ekonomiku. Par šo atbalstu nebūs iepriekš jāpaziņo, un vienlaikus ar noteikumiem tiek gādāts par to, lai šis atbalsts neradītu pārmērīgus konkurences kropļojums vienotajā tirgū. Jaunie noteikumi arī palīdzēs dalībvalstīm ātri nodrošināt tik ļoti nepieciešamo finansējumu, lai atbalstītu tautsaimniecības ilgtspējīgu un noturīgu atveseļošanu sakarā ar Covid-19 pandēmiju.”

Lai jaunajā daudzgadu finanšu shēmā uzlabotu mijiedarbību starp ES finansējuma noteikumiem un ES valsts atbalsta noteikumiem, Komisija racionalizē valsts atbalsta noteikumus, kas piemērojami valsts finansējumam projektos vai finanšu produktos, kuri var saņemt finansējumu arī no noteiktām nesen apstiprinātām ES programmām. Ar šodien ieviestajiem VGAR grozījumiem šā veida finansējumam piemērojamie ES finansējuma noteikumi un valsts atbalsta noteikumi ir savstarpēji salāgoti, lai novērstu to pārāk sarežģītu piemērošanu, tomēr vienlaikus tiek gādāts par konkurences saglabāšanu ES vienotajā tirgū.

Runa ir par valsts finansējumu, kas tiek izmantots:

  1. finansēšanas un investīciju pasākumos, ko atbalsta no fonda InvestEU;
  2. pētniecības, izstrādes un inovācijas projektos, kuriem piešķirts “izcilības zīmogs” programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” ietvaros, kā arī līdzfinansētos pētniecības un izstrādes projektos vai tā sauktajos komandsadarbības pasākumos “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” ietvaros;
  3. Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) projektos, kas pazīstami arī kā Interreg projekti.

Saskaņā ar šodien veiktajiem VGAR grozījumiem dalībvalstis tagad var īstenot minētos pasākumus bez iepriekšējas paziņošanas Komisijai – tā jāinformē tikai pēc fakta. Atbalsta atbrīvošana no iepriekšējas paziņošanas pienākuma šajās jomās ir iespējama, pateicoties aizsargnosacījumiem, kas iestrādāti ES programmās, kuras centralizēti pārvalda Komisija. Konkrēti, šo programmu ietvaros piešķirtajam atbalstam ir 1) jābūt ar vispārējas nozīmes mērķi, 2) jābūt vērstam uz tirgus nepilnības novēršanu vai sociālekonomiskās kohēzijas veicināšanu, 3) jāaprobežojas ar minimāli nepieciešamo summu.

Bez tam Komisija ar šiem VGAR grozījumiem ļauj dalībvalstīm vēl plašākā mērā sniegt divējādajai pārkārtošanai nepieciešamu atbalstu un reizē ātri sniegt atbalstu uzņēmumiem, kam finansējums nepieciešams Covid-19 pandēmijas ekonomisko seku mazināšanai.

Šiem mērķiem paredzētais atbalsts, par kuru tagad nebūs iepriekš jāpaziņo Komisijai, palīdzēs arī sagatavoties pēckrīzes periodam. Jaunās no paziņošanas pienākuma atbrīvotās atbalsta kategorijas pieder pie rīcībpolitikām, kas ir galvenās prioritātes divējādās pārkārtošanās procesā. Šajās jomās sniegtais atbalsts palīdzēs arī atgūties no Covid-19 krīzes ekonomiskajām sekām un nodrošinās, ka šī atveseļošana sekmē pāreju uz zaļu un digitālu ekonomiku. Attiecīgās atbalsta kategorijas ir:

  1. atbalsts ēku energoefektivitātes projektiem;
  2. atbalsts mazemisiju transportlīdzekļu uzlādes vai uzpildes infrastruktūrai;
  3. atbalsts fiksētās platjoslas tīkliem, 4G un 5G mobilajiem tīkliem, noteiktiem Eiropas mēroga digitālās savienojamības infrastruktūras projektiem un noteiktiem pieslēguma vaučeriem.

Vispārīga informācija

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 108. panta 3. punktā dalībvalstīm ir noteikts pienākums paziņot Eiropas Komisijai par visiem valsts atbalsta pasākumiem un tos īstenot tikai pēc Komisijas apstiprinājuma saņemšanas. Tomēr Komisija ar Padomes regulu valsts atbalsta jomā ir pilnvarota konkrētas valsts atbalsta kategorijas atzīt par saderīgām ar vienoto tirgu un atbrīvot tās no Līgumā paredzētā paziņošanas pienākuma.

Ar VGAR noteiktas valsts atbalsta kategorijas ir atzītas par saderīgām ar Līgumu, ja tās atbilst konkrētiem nosacījumiem, un šo kategoriju atbalsts atbrīvots no prasības par iepriekšēju paziņošanu un Komisijas apstiprinājuma saņemšanu. Tas ļauj dalībvalstīm šāda veida pasākumus īstenot uzreiz, esot pārliecinātām par to juridisko atbilstību. 2014. gada Vispārējā grupu atbrīvojuma regula deva dalībvalstīm iespēju bez iepriekšēja Komisijas apstiprinājuma īstenot plašu spektru valsts atbalsta pasākumu, kuri visdrīzāk neradītu konkurences kropļojumus. Rezultātā kopš 2015. gada vairāk nekā 96 % jauno valsts atbalsta pasākumu bija tādi, par kuriem nebija jāpaziņo Komisijai. Šī tendence atbilst Komisijas pieejai strādāt ātrāk un koncentrēties uz lielajām lietām, mazāk pievēršoties lietām, kurās Komisijas pievienotā vērtība būtu ierobežota.

Lai atvieglotu nākamās daudzgadu finanšu shēmas īstenošanu un uzlabotu ES finansējuma noteikumu un valsts atbalsta noteikumu mijiedarbību, ES Padome uz Komisijas 2018. gada jūnijā pieņemtā priekšlikuma pamata 2018. gada novembrī pieņēma grozījumus pilnvarojuma regulā valsts atbalsta jomā (Padomes Regula (ES) 2015/1588). Pamatojoties uz pārskatīto pilnvarojuma regulu, Komisijai ir tiesības mērķorientēti grozīt VGAR.

Par pārskatītās VGAR projektu notika divas sabiedriskās apspriešanas, kā arī trīs Komisijas un dalībvalstu padomdevējas komitejas sanāksmes. Šajā procesā tika nodrošināts, ka dalībvalstīm un ieinteresētajām personām bija pietiekamas iespējas komentēt Komisijas priekšlikuma projektu. Komisija rūpīgi izskatīja visas piezīmes un vajadzības gadījumā pielāgoja savu priekšlikumu.

Papildus šodien pieņemtajiem grozījumiem, ar kuriem tiek paplašināts VGAR tvērums, Komisija ir jau sākusi jaunu VGAR pārskatīšanu, lai valsts atbalsta noteikumus pamatīgāk pielāgotu Komisijas prioritātēm divējādās pārkārtošanās jomā. Par šiem jaunajiem grozījumiem drīzumā tiks izsludināta apspriešanās ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām.

Plašāka informācija

Q&A - State aid: Commission widens scope of General Block Exemption Regulation – frequently asked questions

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 23. jūlijs