Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 30. jūnijsLasīšanas ilgums: 7 min

Eiropas pilsoņu iniciatīva: Komisija gatavojas nākt klajā ar ierosinājumu pakāpeniski atteikties no lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas sprostos

Šodien Komisija nolēma pozitīvi reaģēt uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) “Neturi būrī!", kas ir sestā sekmīgā iniciatīva, ko atbalstījis vairāk nekā 1 miljons pilsoņu visā ES.

Eiropas pilsoņu iniciatīva

Savā atbildē Komisija izklāsta plānus līdz 2023. gadam nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu, ar ko aizliedz vairāku sugu lauksaimniecības dzīvniekus turēt sprostos. Priekšlikums būs daļa no pašlaik notiekošās dzīvnieku labturības tiesību aktu pārskatīšanas saskaņā ar stratēģiju “No lauka līdz galdam”.

Šī pilsoņu iniciatīva atspoguļo pieprasījumu pēc  pāriešanas uz ētiskākām un ilgtspējīgākām saimniekošanas sistēmām , tostarp nepieciešamību pārskatīt esošos ES noteikumus par dzīvnieku labturību. Atsaukties uz šo sabiedrības prasību ir svarīga Komisijas prioritāte, ko apliecina tās paustās apņemšanās stratēģijā “No lauka līdz galdam ” un Eiropas zaļajā kursā.

Komisijas atbilde uz EPI

Lai gan uz lauksaimniecības dzīvniekiem jau tagad attiecas tiesību akti par dzīvnieku aizsardzību, noteikumi par turēšanu sprostos aptver tikai dējējvistas, gaļas cāļus, sivēnmātes un teļus. Atbildē uz EPI Komisija apņemas līdz  2023. gada beigām nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu, kas paredz pakāpeniski pilnībā atteikties no iniciatīvā minētos dzīvnieku turēšanas sprostos .

Konkrētāk, Komisija priekšlikums aptvers:

  • dzīvniekus, uz kuriem attiecas pašlaik spēkā esošie tiesību akti, proti, dējējvistas, sivēnmātes un teļus;
  • citus EPI minētos dzīvniekus, proti, trušus, vaislas dējējputnus, vaislas broilerus, paipalas, pīles un zosis. Attiecībā uz šiem dzīvniekiem Komisija jau ir lūgusi EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi) papildināt esošos zinātniskos pierādījumus, lai noskaidrotu, kādi nosacījumi nepieciešami, lai aizliegtu sprostu izmantošanu.

Stratēģijas “No lauka līdz galdam”  ietvaros Komisija jau ir apņēmusies ierosināt pārskatīt tiesību aktus par dzīvnieku labturību, tostarp par pārvadāšanu un audzēšanu, un šie akti pašlaik iziet t.s. derīguma pārbaudi, kas tiks pabeigta līdz 2022. gada vasarai.

Lai atvieglotu līdzsvarotu un ekonomiski dzīvotspējīgu pāreju uz lauksaimniecību, kur neizmanto sprostus, Komisija līdztekus tiesību aktiem arī centīsies sagatavot specifiskus atbalsta pasākumus galvenajās saistītajās rīcībpolitiskajās jomās, piemēram, tirdzniecībā un pētniecībā un inovācijā. Konkrētāk, jaunā  kopējā lauksaimniecības politika  nodrošinās finansiālu atbalstu un stimulus (piemēram, jauno ekoshēmu instrumentu), kas palīdzēs lauksaimniekiem modernizēties un turēt dzīvniekus tiem labvēlīgākos apstākļos saskaņā ar jaunākajiem standartiem. Turklāt dalībvalstis lauksaimniekus pārejā uz saimniekošanu bez sprostiem var atbalstīt arī no Taisnīgas pārkārtošanās fonda un Atveseļošanas un noturības mehānisma.

Nākamie darbi

Atsacīšanās no sprostiem nozīmē, ka būs jāmainās pašreizējām saimniekošanas sistēmām, tāpēc Komisija līdz 2022. gada beigām pabeigs ietekmes novērtējumu, kurā būs apskatītas veicamo pasākumu sociālekonomiskās un vidiskās sekas un tas, kā tie nāks par labu dzīvnieku labturībai. Tāpēc ne vēlāk kā līdz 2022. gada sākumam tiks sarīkota  sabiedriskā apspriešana . Komisija apsvērs, cik reālistiski ir strādāt pie tā, lai ierosinātie tiesību akts stātos spēkā no 2027. gada.

Kolēģijas locekļu izteikumi.

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova norādīja:

Šīs iniciatīvas veiksmīgais iznākums apliecina, ka pilsoņu darbošanās var dot reālus rezultātus, proti, Komisijas sagatavotus konkrētus tiesību akta priekšlikumus. Esam dzirdējuši un sadzirdējuši, ko saka miljoniem cilvēku par lauksaimniecības dzīvnieku dzīves apstākļiem. Mans vēstījums ES pilsoņiem ir vienkāršs: EPI strādā, nevilcinieties to izmantot!

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu:

Dzīvnieki ir justspējīgas būtnes, un mūsu kā sabiedrības morālais pienākums ir nodrošināt, ka tas atspoguļojas arī apstākļos, kādos lauksaimniecības dzīvnieki tiek turēti. Šodienas atbilde ir būtisks solis ceļā uz vērienīgu dzīvnieku labturībai veltīto tiesību aktu pārskatīšanu 2023. gadā, un tā ir bijusi prioritāte kopš mana pilnvaru termiņa sākuma. Mūsu apņemšanās ir skaidra: pakāpeniska atteikšanās no lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas sprostos būs daļa no pasākumiem, ko īstenojam saskaņā ar stratēģiju "No lauka līdz galdam", un dos iespēju veidot ilgtspējīgākas saimniekošanas un pārtikas sistēmas. Esmu apņēmības pilna nodrošināt, ka dzīvnieku labturības ziņā ES rāda priekšzīmi visai pasaulei un ka mēs attaisnojam sabiedrības cerības.

Lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcehovskis:

Ilgtspējīga pārtikas sistēma nevar pastāvēt bez augstiem dzīvnieku labturības standartiem. Pateicoties mūsu pilsoņiem, Komisija šajā jomā izvirzīs vēl augstākus mērķus un pakāpeniski izskaudīs sprostu sistēmu izmantošanas dzīvnieku fermās. Zaļajam kursam, stratēģijai "No lauka līdz galdam” un jaunajai kopējai lauksaimniecības politikai būs izšķirīga nozīme pārejā uz ilgtspējīgu pārtikas sistēmu. Šī pilsoņu iniciatīva tikai apstiprina, ka šāda pārkārtošanās ir saskaņā ar sabiedrības prasību pēc ētiskākas un ilgtspējīgākas lauksaimniecības.

Pamatinformācija

Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) aizsākās 2012. gada aprīlī. Tas ir veids, kā pilsoņi var iezīmēt darba virzienus visdažādākajās rīcībpolitikas jomās. EPI nozīmē, ka viens miljons iedzīvotāju no vismaz septiņām ES dalībvalstīm var aicināt Eiropas Komisiju rīkoties tajās jomās, kurās tā ir pilnvarota rīkoties.

EPI ir viens no svarīgākajiem inovatīvajiem rīkiem, ar ko tiek veicināta līdzdalības demokrātija ES līmenī.

Līdz šim Komisija ir saņēmusi 104 pieprasījumus aizsākt kādu EPI, tostarp divas jaunas EPI, kas reģistrētas šodien. No šiem pieprasījumiem 81 skar jautājumus, kas ir ES kompetencē, tāpēc tie ir reģistrēti. Līdz šim sešus šādus aicinājumus ir parakstījis vismaz miljons cilvēku, un tie ir iesniegti Komisijai; jaunākais ir iniciatīva “Neturi būrī!”

Pirmie ES tiesību akti dzīvnieku labturības jomā tika pieņemti 1974. gadā, un kopš tā laika tie ir pilnveidojušies un paplašinājušies. Pašreizējo lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas tiesisko regulējumu veido pirmām kārtām vispārīga direktīva par lauksaimniecības mērķiem audzētu un turētu dzīvnieku aizsardzību un četras specifiskas direktīvas. Vispārīgajā direktīvā ir noteikti vispārīgi principi, un dalībvalstīm ir zināma rīcības brīvība pieņemt stingrākus noteikumus ar nosacījumu, ka tie ir saderīgi ar ES noteikumiem. Četras specifiskās direktīvas reglamentē dējējvistu, gaļas cāļu, teļu un cūku labturību. Nav nekādu īpašu ES dzīvnieku labturības tiesību aktu, kas attiektos uz pārējiem EPI minētajiem dzīvniekiem.

Sīkākai informācijai:

Jautājumi un atbildes

Paziņojums

Eiropas pilsoņu iniciatīva

Dzīvnieku labturība ES

Eiropas zaļais kurss

No lauka līdz galdam  

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 30. jūnijs