Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 8. jūnijsLasīšanas ilgums: 8 min

ES 2020. gada budžets: snieguma ziņojumā ir uzsvērts, ka ES ir nodrošinājusi ātru un globālu reakciju uz koronavīrusa krīzi, vienlaikus atbalstot galvenās ES prioritātes

ES budžets ir palīdzējis nodrošināt ātru un visaptverošu ES reakciju uz koronavīrusa krīzi un tās sekām, vienlaikus ļaujot atbalstīt ES vispārējās prioritātes. Tas ietvēra finanšu resursu ātru un elastīgu mobilizēšanu, lai apmierinātu vissteidzamākās vajadzības, bez nekādiem kompromisiem par augstāko finanšu pārvaldības standartu piemērošanu.

Šodien Komisija iepazīstina ar diviem papildinošiem dokumentiem par ziņošanu par ES budžeta sniegumu, proti,

Pirmais dokuments — gada pārvaldības un izpildes ziņojums — liecina, ka, neraugoties uz salīdzinoši nelielo apjomu, ES budžets spēj sasniegt būtiskus rezultātus un tam var būt izšķiroša nozīme krīzes laikā. Komisijas stabilā iekšējās kontroles sistēma nodrošināja ES budžeta labu un efektīvu aizsardzību visa gada garumā.

Snieguma satvars, kas ir otrā dokumenta temats, nodrošinās, ka Eiropas Komisija nākotnē joprojām spēcīgu uzsvaru liek uz sasniegtajiem rezultātiem, sākot ar pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas efektīvu īstenošanu, ko papildina atveseļošanas instruments NextGenerationEU. Tie abi kopā veido lielāko stimulu kopumu, kas jebkad finansēts no ES budžeta.

Par budžetu un administrāciju atbildīgais komisārs Johanness Hāns sacīja: “2020. gads bija ārkārtīgi sarežģīts gads koronavīrusa pandēmijas dēļ, tomēr kārtējo reizi ES apliecināja savu spēju tikt galā ar šo problēmu. Pateicoties ES budžetam, ES nāca klajā ar bezprecedenta ātru un visaptverošu reakciju, lai palīdzētu pārvarēt pandēmijas radītās veselības, ekonomiskās un sociālās sekas, vienlaikus paplašinot mūsu solidaritāti tālu aiz mūsu robežām. Cīnoties pret pandēmiju, mēs turpinājām koncentrēties uz savām prioritātēm un izpildījām visus budžeta mērķus, tostarp klimata un bioloģiskās daudzveidības jomā. Attiecībā uz turpmākajiem gadiem Komisijai ir liela atbildība par ES ilgtermiņa budžeta un NextGenerationEU efektīvu īstenošanu nākotnē. Pat krīzes laikā mūsu mērķis ir maksimāli palielināt ES izdevumu efektivitāti, vienlaikus turpinot sniegt rezultātus ES iedzīvotājiem un partneriem trešās valstīs.

ES 2020. gada budžeta pārvaldības un snieguma ziņojums (AMPR)

ES budžeta gada pārvaldības un snieguma ziņojums ir dokuments, ar kura palīdzību Komisija uzņemas vispārēju politisko atbildību par iepriekšējā gada ES budžeta pārvaldību.

2020. gada pārvaldības un snieguma ziņojums liecina, ka ES, lai mazinātu koronavīrusa krīzi un tās sekas, savu 2020. gada budžetu izmantoja ātri un efektīvi.

 • Tikai dažu nedēļu laikā, lai mazinātu krīzes sekas, ES mobilizēja katru eiro, kas pieejams tās budžeta pilnvaru ietvaros. Līdzekļi tika ātri izmantoti, pateicoties esošo programmu, piemēram, struktūrfondu, jaunajai elastībai, vai izmantojot jaunas iniciatīvas, tostarp Ārkārtas atbalsta instrumentu vai inovatīvo SURE instrumentu.
 • Budžeta reakcija uz koronavīrusa pandēmiju un tās sekām bija visaptveroša un ļāva nekavējoties risināt veselības krīzi, kā arī tās sociālekonomisko ietekmi.
 • Centralizēts ES iepirkums palīdzēja nodrošināt drošas un efektīvas vakcīnas visām ES dalībvalstīm. SURE sniedza finansējumu dalībvalstīm nodarbinātības atbalstam, aptverot aptuveni 25-30 miljonus darba ņēmēju.
 • ES ir arī uzņēmusies vadību vienlīdzīgas piekļuves vakcīnām visā pasaulē nodrošināšanai, pateicoties Eiropas komandas centieniem un tās atbalstam  mehānismam  COVAX .

Cīnoties pret pandēmiju, ES turpināja sekmīgi īstenot ES politiskās prioritātes, izmantojot ES budžetu:

 • tā atbalstīja zaļo pārkārtošanos, 20,1 % no 2014.–2020. gada budžeta (216 miljardus EUR) veltot cīņai pret klimata pārmaiņām – tādējādi sasniedzot 20 % mērķi – un 8 % (85 miljardus EUR) veltot bioloģiskajai daudzveidībai.
 • Tā atbalstīja digitālo pārkārtošanos, piemēram, ar kohēzijas fondu un Eiropas Stratēģisko investīciju fonda starpniecību palīdzot 25 miljonus mājsaimniecību pieslēgt ātrdarbīgajam internetam.

ES budžeta ietvaros bija iespējams sasniegt šos rezultātus, vienlaikus aizsargājot nodokļu maksātāju intereses, pateicoties efektīviem pasākumiem pret krāpšanu un pārkāpumiem.

Turklāt ziņojums liecina, ka ES budžets 2020. gadā tika efektīvi pārvaldīts, pateicoties

 • stingrai iekšējās kontroles sistēmai,
 • pastāvīgai risku uzraudzībai (jo īpaši saistībā ar koronavīrusa krīzi),
 • tās stabilajam daudzgadu kontroles ciklam un citiem riska mazināšanas pasākumiem.

Konkrēti, tiek lēsts, ka kļūdu risks, izmaksājot līdzekļus mūsu partneriem un saņēmējiem, ir 1,9 % no kopējā apjoma. Daudzas no šīm kļūdām, kas saskaņā ar aplēsēm atbilst 1,0 % no kopējā apjoma, faktiski tiek atklātas un izlabotas pirms programmu slēgšanas. Tādējādi faktisko kļūdu risks ir 0,9 % no kopējā apjoma, kas ir krietni zem 2 % būtiskuma sliekšņa, ko piemēro Eiropas Revīzijas palāta.

ES 2021.–2027. gada ilgtermiņa budžeta snieguma satvars

ES resursu efektīva izmantošana ir vēl jo svarīgāka, ņemot vērā līdz šim nepieredzēto ES budžeta apjomu un lomu pēc 2020. gada un Atveseļošanas instrumenta NextGenerationEU izveidi.

 • Paziņojumā aprakstītais snieguma satvars palīdzēs Komisijai un tās partneriem vēl efektīvāk īstenot un pārvaldīt budžetu.
 • Tas ietver konkrētus mērķus, kas jāsasniedz visās programmās 2021.–2027. gada ilgtermiņa budžeta un NextGenerationEU ietvaros, un rādītājus un mērķrādītājus progresa mērīšanai un regulārai ziņošanai par rezultātiem.
 • Moderns snieguma satvars ir arī svarīgs pārvaldības instruments. Tiesiskajā regulējumā noteiktajās robežās tas sniegs informāciju, kas nepieciešama, lai agrīnā posmā konstatētu jaunas problēmas ar mērķi savlaicīgi veikt korektīvos pasākumus un lai informētu par resursu pārdali jaunu prioritāšu gadījumā.
 • Komisija viena pati nevar īstenot mūsdienīgu un spēcīgu snieguma satvaru. Lai palielinātu ES programmu efektivitāti un pārredzamību, ir vajadzīgi saskaņoti centieni. Komisija ļoti atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Revīzijas palāta un dalībvalstis arvien lielāku uzsvaru liek uz rezultātiem, kas tiek sasniegti ar ES izdevumiem. Kopīgs darbs palīdzēs nodrošināt, ka tiek izmantots viss šā nepieredzēti lielā un vērienīgā ES budžeta potenciāls ES iedzīvotāju labā.

Konteksts

Gada pārvaldības un snieguma ziņojums (AMPR)

Ar gada pārvaldības un snieguma ziņojumu Komisija uzņemas vispārēju politisko atbildību par ES iepriekšējā gada budžeta pārvaldību. Tas ir paredzēts LESD 318. pantā un Finanšu regulas 247. pantā un ir daļa no integrēto finanšu un pārskatatbildības ziņojumu (IFAR) paketes, kuru Komisija iesniedz, lai pamatotu savu budžeta izpildes apstiprināšanas pieprasījumu Eiropas Parlamentam. Budžeta izpildes apstiprināšana ir procedūra, ar kuras palīdzību Eiropas Parlaments novērtē, kā Komisija veic ES budžeta izpildi.

Gada pārvaldības un snieguma ziņojuma pamatā ir:

 • gada darbības pārskats,
 • programmu paziņojumi,
 • ES programmu novērtējums,
 • iekšējā revidenta darbs,
 • Revīzijas progresa komitejas darbs,
 • Eiropas Revīzijas palātas darbs.

Komisija publicē gada pārvaldības un snieguma ziņojumu par 2020. gada budžeta izpildi vienlaikus ar 2022. gada budžeta projektu. Tas ieinteresētajām personām sniedz vienu visaptverošu snieguma informācijas kopumu, kas ir konsekvents gan budžeta projektā, gan budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrās. Tādējādi Komisija uzsver, ka tā koncentrējas uz sniegumu un snieguma informācijas nozīmi budžeta plānošanā.

Galvenais ziņojums ir ar nolūku veidots ļoti īss (10 lappuses), lai maksimāli palielinātu tā pieejamību un lasītāju skaitu. Tas palielina Komisijas pārskatatbildību. Pielikumos ir sniegta vērtīga papildu informācija. Jo īpaši:

 • 1. pielikumā “Sniegums un rezultāti” ir ietverts augsta līmeņa kopsavilkums par ES budžeta sniegumu 2020. gadā;
 • 2. pielikumā “Iekšējā kontrole un finanšu pārvaldība” aprakstīts, kā Komisija aizsargāja ES resursus, neraugoties uz koronavīrusa pandēmijas radītajām problēmām; un
 • 3. pielikumā “Programmas darbības rezultātu pārskats” ir iekļautas īsas un lasītājam viegli uztveramas snieguma datu lapas par katru ES izdevumu programmu.

Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par ES budžeta snieguma satvaru 2021.–2027. gada DFS ietvaros ir uzsvērts, cik lielu nozīmi Komisija piešķir efektīvai budžeta izpildei. Komisija sniedz šo paziņojumu saistībā ar pāreju starp divām daudzgadu finanšu shēmām, kas sniedz iespēju izskaidrot snieguma satvaru un Komisijas plānus tā turpmākai uzlabošanai.

Sīkākai informācijai

Gada pārvaldības un snieguma ziņojums

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par ES budžeta snieguma satvaru 2021.–2027. gada DFS ietvaros

Sniegums un ziņošana

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 8. jūnijs