Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 15. jūlijs

ES pamatvērtības: Komisija sāk tiesvedību pret Ungāriju un Poliju par LGBTIK personu pamattiesību pārkāpumiem

Rainbow flag 

Eiropa nekad neļaus stigmatizēt daļu mūsu sabiedrības – neatkarīgi no iemesliem – mīlestības, vecuma, etniskās piederības, politisko uzskatu vai reliģiskās pārliecības dēļ.

Priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, Eiropas Parlaments, 2021. gada 7. jūlijs

Vienlīdzība un cieņas un cilvēktiesību ievērošana ir ES pamatvērtības, kas nostiprinātas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā. Komisija izmantos visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai aizstāvētu šīs vērtības.

Komisija sāk pārkāpuma procedūras pret Ungāriju un Poliju saistībā ar pamattiesību aizsardzību un līdztiesību.

Attiecībā uz Ungāriju tās attiecas uz nesen pieņemto likumu, kas jo īpaši aizliedz vai ierobežo personām, kas jaunākas par 18 gadiem, piekļuvi saturam, kas veicina vai attēlo tā saukto “atšķirību no pašidentitātes, kas atbilst dzimumam dzimšanas brīdī, dzimuma maiņu vai homoseksualitāti”, un atrunu, kas noteikta bērnu grāmatām ar LGBTIK saturu.

Attiecībā uz Poliju Komisija uzskata, ka Polijas iestādes nav pilnībā un pienācīgi atbildējušas uz tās izmeklēšanu par vairāku Polijas reģionu un pašvaldību pieņemto tā dēvēto “no LGBT ideoloģijas brīvo zonu” rezolūciju raksturu un ietekmi.

Tagad abām dalībvalstīm ir divi mēneši, lai atbildētu uz Komisijas izvirzītajiem argumentiem. Pretējā gadījumā Komisija var nolemt nosūtīt tām argumentētu atzinumu un pēc tam vērsties Eiropas Savienības Tiesā.

Ungārija – LGBTIK satura aizliegšana un grāmatu atruna

Piekļuve saturam, kas attēlo homoseksualitāti indivīdiem, kas jaunāki par 18 gadiem

Ungārija 2021. gada 23. jūnijā publicēja likumu, kurā paredzēti vairāki ierobežojoši un diskriminējoši pasākumi, jo īpaši tas aizliedz vai ierobežo personām, kas jaunākas par 18 gadiem, piekļuvi saturam, kas izplata vai attēlo tā saukto “atšķirību no pašidentitātes, kas atbilst dzimumam dzimšanas brīdī, dzimuma maiņu vai homoseksualitāti”. Nepilngadīgo aizsardzība ir leģitīmas sabiedrības intereses, kuras atbalsta un īsteno arī Eiropas Savienība. Tomēr šajā gadījumā Ungārija nav paskaidrojusi, kāpēc bērnu saskare ar LGBTIK saturu kā tādu var kaitēt viņu labklājībai vai neatbilst bērna interesēm. Tāpēc Komisija ir nolēmusi nosūtīt Ungārijai oficiāla paziņojuma vēstuli, jo tā uzskata, ka likums pārkāpj vairākus ES noteikumus. Pirmkārt, ir pārkāpta Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva (AVMPD) attiecībā uz audiovizuālā satura standartiem un pārrobežu audiovizuālo mediju pakalpojumu brīvu sniegšanu, jo Ungārija ievieš nepamatotus ierobežojumus, kas diskriminē cilvēkus viņu seksuālās orientācijas dēļ, kuri turklāt ir nesamērīgi. Otrkārt, daži no apstrīdētajiem noteikumiem pārkāpj Direktīvu par elektronisko tirdzniecību (proti, izcelsmes valsts principu). Likums aizliedz sniegt pakalpojumus, kuros attēlots saturs, kas nepilngadīgajiem atspoguļo atšķirīgu dzimumorientāciju, pat ja šie pakalpojumi nāk no citām dalībvalstīm. Treškārt, Ungārija nav pamatojusi pārrobežu informācijas sabiedrības pakalpojumu ierobežošanu. Ceturtkārt, Ungārija iepriekš nepaziņoja Komisijai dažus apstrīdētos noteikumus, neraugoties uz pienākumu to darīt, kas noteikts Vienotā tirgus pārredzamības direktīvā. Piektkārt, Komisija uzskata, ka Ungārija ir pārkāpusi Līgumā nostiprinātos pakalpojumu sniegšanas brīvības (LESD 56. pants) un preču brīvas aprites (LESD 34. Pants)) principus, jo tā nav pierādījusi, ka ierobežojumi ir pienācīgi pamatoti, nediskriminējoši un samērīgi. Sestkārt, daži no apstrīdētajiem noteikumiem pārkāpj VDAR un Hartas 8. pantā noteiktās tiesības uz datu aizsardzību. Visbeidzot, Komisija uzskata, ka šajos jautājumos, kuri ietilpst ES tiesību aktu piemērošanas jomā, Ungārijas noteikumi pārkāpj arī cilvēka cieņu, vārda un informācijas brīvību, tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kā arī tiesības uz nediskriminēšanu, kā noteikts attiecīgi ES Pamattiesību hartas 1., 7., 11. un 21. pantā. Ņemot vērā šo pārkāpumu smagumu, apstrīdētie noteikumi pārkāpj arī LES 2. pantā noteiktās vērtības.

Atruna, kas noteikta bērnu grāmatām ar LGBTIK saturu.

Ungārijas Patērētāju tiesību aizsardzības iestāde 2021. gada 19. janvārī noteica, ka bērniem domātas grāmatas, kurā attēlotas LGBTIK personas, izdevējam ir jāiekļauj atruna, ka grāmatā ir attēlotas “uzvedības formas, kas atšķiras no tradicionālajām dzimumu lomām”. Tas nozīmē, ka tiek ierobežotas tiesības uz vārda brīvību un tiesības uz nediskriminēšanu, kā noteikts ES Pamattiesību hartas 11. un 21. pantā, un ir pārkāpta Negodīgas komercprakses direktīva. Komisija ir nolēmusi nosūtīt Ungārijai oficiāla paziņojuma vēstuli, jo uzskata, ka Ungārija, uzliekot pienākumu sniegt informāciju par atšķirībām no “tradicionālām dzimumu lomām”, ierobežo autoru un grāmatu izdevēju vārda brīvību un nepamatoti diskriminē seksuālās orientācijas dēļ. Jo īpaši Ungārija nav pamatojusi šo pamattiesību ierobežošanu, kā arī nav sniegusi nekādu pamatojumu tam, kāpēc bērnu saskare ar LGBTIK saturu kaitē viņu labklājībai vai neatbilst bērna interesēm.

Polija – “No LGBT-ideoloģijas brīvas zonas”

No 2019. gada vairākas Polijas pašvaldības un reģioni pieņēma rezolūcijas par tā saukto “no LGBT-ideoloģijas brīvo zonu” izveidi. Komisija ir nobažījusies, ka ar šiem paziņojumiem var būt pārkāpti ES tiesību akti attiecībā uz diskriminācijas aizliegumu seksuālās orientācijas dēļ. Tādēļ ir jāveic detalizēta analīze par rezolūciju saderību ar Savienības tiesībām. Lai pabeigtu šo novērtējumu, Komisijai ir vajadzīga atbilstoša un visaptveroša informācija no Polijas iestādēm. Neraugoties uz Komisijas nepārprotamu aicinājumu februārī, Polijas iestādes līdz šim nav sniegušas pieprasīto informāciju, acīmredzami neatbildot uz lielāko daļu Komisijas pieprasījumu. Tādējādi Polija traucē Komisijai īstenot savas pilnvaras, kas tai piešķirtas Līgumos, un neievēro lojālas sadarbības principu saskaņā ar LES 4. panta 3. punktu, kas paredz, ka dalībvalstīm ir jānodrošina patiesa sadarbība ar Savienības iestādēm. Tāpēc Komisija ir nolēmusi nosūtīt Polijai oficiāla paziņojuma vēstuli par sadarbības trūkumu.

Konteksts

Vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums ir ES pamatprincipi, kas nostiprināti Līgumos un Pamattiesību hartā. Pēdējās desmitgadēs likumdošanas norises, judikatūra un politikas iniciatīvas ir uzlabojušas daudzu cilvēku dzīvi un palīdzējušas veidot vienlīdzīgāku un labvēlīgāku sabiedrību, tostarp LGBTIK personām. Tomēr LGBTIK personu diskriminācija joprojām pastāv visā ES, tāpēc ES ir jāieņem vadošā loma centienos labāk aizsargāt LGBTIK personu tiesības.

Komisija 12. novembrī nāca klajā ar pirmo ES stratēģiju lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu, nebināro personu, interseksuāļu un kvīru (LGBTIK) līdztiesībai, par ko priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja savā 2020. gada runā par stāvokli Savienībā. Stratēģijā ir izklāstīta virkne mērķtiecīgu darbību, kuras aptver šādus četrus galvenos pīlārus: diskriminācijas apkarošana, drošības garantēšana, iekļaujošas sabiedrības veidošana un vadošā loma cīņā par LGBTIK līdztiesības nodrošināšanu visā pasaulē.

Sīkākai informācijai

LGBTIK līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 15. jūlijs