Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 13. jūlijsLasīšanas ilgums: 7 min

ES un Ukraina sāk stratēģisko partnerību izejvielu jomā

Šodien ES un Ukraina ir uzsākušas stratēģisku partnerību izejvielu jomā, lai panāktu izejvielu un akumulatoru vērtības ķēžu ciešāku integrāciju.

Ukraina

Priekšsēdētājas vietnieks Marošs Šefčovičs un Ukrainas premjerministrs Deniss Šmihaļs īpašā augsta līmeņa konferencē parakstīja saprašanās memorandu, kas ir partnerības pamatā.

Stratēģiskā partnerība ar Ukrainu ietvers darbības visā primāro un sekundāro kritiski svarīgo izejvielu un akumulatoru vērtības ķēdē, un saskaņā ar ES Kritiski svarīgo izejvielu rīcības plāna mērķiem tā palīdzēs dažādot, stiprināt un nodrošināt kritiski svarīgo izejvielu piegādi abām pusēm, kas ir būtiski zaļās un digitālās pārkārtošanās īstenošanai. Partnerībai būs izšķiroša nozīme arī globālās konkurētspējas saglabāšanā un ES un Ukrainas rūpniecības izturētspējas attīstīšanā.

Šodien parakstītais dokuments ir Eiropas Savienības un Ukrainas ciešākas sadarbības pirmais taustāmais rezultāts Eiropas zaļā kursa un Industriālās stratēģijas ietvaros. Tas turpina abpusēju apņēmību un ieinteresētību, kas pausta ES un Ukrainas Asociācijas padomes 7. sanāksmē 2011. gada 11. februārī.

Konkrētas partnerības darbības jomas

Konkrētāk, šodien parakstītās stratēģiskās partnerības mērķis būs attīstīt trīs galvenās darba jomas, kā noteikts saprašanās memorandā.

  • Pirmkārt, tajā uzmanība pievērsta izrakteņu ieguves politikas un tiesiskā regulējuma tuvināšanai, jo īpaši vides, sociālajiem un pārvaldības kritērijiem visās darbībās.
  • Otrkārt, partnerības mērķis ir labāk integrēt kritiski svarīgu izejvielu un akumulatoru vērtības ķēdes, lai ilgtspējīgā un sociāli atbildīgā veidā attīstītu minerālresursus Ukrainā. Šajā nolūkā tā iesaistīs Eiropas Izejvielu aliansi un Eiropas Akumulatoru aliansi kā platformas ES un Ukrainas ieinteresētajām personām, tostarp finansēšanas un investīciju organizācijām, lai sadarbotos un attīstītu kopuzņēmumu projektus un citas uzņēmējdarbības iespējas. Šajā nolūkā priekšsēdētājas vietnieks Šefčovičs oficiāli apstiprināja Ukrainas Ekoloģijas un dabas resursu ministrijas dalību divās Eiropas rūpnieciskajās aliansēs.
  • Visbeidzot, partnerība arī mudina ciešāk sadarboties pētniecības un inovācijas jomā gan izejvielu, gan akumulatoru vērtības ķēdēs, izmantojot pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”.

Turklāt ES un Ukraina apstiprināja pirmo ceļvedi, konkrētu pasākumu kopumu un kopīgus projektus, lai veicinātu stratēģisko partnerību laikposmā no 2021. līdz 2022. gadam. Konkrēti, tas palīdzēs:

  • izstrādāt mazoglekļa stratēģiju un ceļvedi izejvielu ieguves, izstrādes un pārstrādes dekarbonizācijai Ukrainā;
  • stiprināt izejvielu ilgtspējīgu un atbildīgu ieguvi un pārstrādi un akumulatoru ražošanu Ukrainā, organizējot valsts pārvaldes spēju veidošanas pasākumus un uzņēmumu apmācību;
  • digitalizēt un stiprināt Ukrainas minerālresursu/rezervju datu pārvaldību, izveidojot “datu telpu” — krātuvi ar digitāliem ģeoloģiskiem ziņojumiem — un veicot izejvielu rezervju deklasificēšanu un pārvērtēšanu, izmantojot starptautiskus standartus;
  • pastiprināt Zemes novērošanas programmu un tālizpētes izmantošanu, lai stiprinātu jaunu resursu izpēti, un uzraudzīt raktuvju ekoloģiskos raksturlielumus darbības laikā un pēc slēgšanas;
  • apzināt un īstenot kopīgus projektus ES un Ukrainas rūpniecības un investīciju jomas dalībniekiem, izmantojot Eiropas industriālo alianšu uzņēmējdarbības investīciju platformas.

ES un Ekoloģijas un dabas resursu ministrija arī sāka sadarbību saistībā ar ES tehniskās palīdzības atbalstu stratēģiskās partnerības ietvaros. ES 2021. gada tehniskās palīdzības programmu Ukrainas valdībai un uzņēmumiem palielināja par 750 000 eiro. Turpmāks būtisks atbalsts spēju veidošanai, apmācībai un pētījumiem ir paredzēts no 2022. gada.

Eiropas bankas, t. i., EIB un ERAB, arī mobilizēs finanšu un investīciju instrumentus, lai atbalstītu konkrētas darbības saskaņā ar saprašanās memorandu un ceļvedi.

Šodienas stratēģiskā partnerība tika attīstīta pašreizējā ES un Ukrainas augsta līmeņa rūpniecības dialoga — Izejvielu darba grupas — ietvaros. Šo sadarbības struktūru izmantos arī, lai uzraudzītu un apspriestu jautājumus, kas attiecas uz tās īstenošanu. Reizi divos gados rīkotajā augsta līmeņa sanāksmē ministru līmenī tiks izvērtēta stratēģiskā partnerība, apspriesta iespējamā jaunā sadarbība un apstiprināti turpmākie ceļveži.

Kolēģijas locekļu izteikumi

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu Marošs Šefčovičs:

Man ir gods ES vārdā sākt šo stratēģisko partnerību ar Ukrainu izejvielu un akumulatoru jomā. Šī jaunā nodaļa ES un Ukrainas sadarbībā ne tikai stiprinās mūsu politiskās saites, bet arī sniegs plašas iespējas ES un Ukrainas rūpniecībai un galu galā palīdzēs radīt un saglabāt vietējās darbvietas uz nākotni vērstās jomās, kas ir cieši saistītas ar notiekošo zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Par iekšējo tirgu atbildīgais Komisijas loceklis Tjerī Bretons:

Esmu gandarīts par Komisijas Kritiski svarīgo izejvielu rīcības plāna konkrētiem rezultātiem. Šī partnerība palīdzēs dažādot ES izejvielu piegādi un novērst dažas stratēģiskās atkarības, kas apzinātas atjauninātajā rūpniecības politikas stratēģijā. Ukrainas kritiski svarīgo izejvielu rezervju lielais potenciāls, kā arī nepieciešamība modernizēt tās ieguves rūpniecību, pamatojoties uz tiesiskā un administratīvā satvara uzlabošanu investoriem, un ģeogrāfiskais tuvums, ir stabils pamats savstarpēji izdevīgai partnerībai.

Par kaimiņattiecībām un paplašināšanos atbildīgais komisārs Olivērs Vārheji:

Stratēģiskā partnerība izejvielu un akumulatoru jomā ļaus uzlabot ekonomiskās saites, kas sāktas saskaņā ar ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu, tostarp padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA). Tā palīdzēs stiprināt ekonomikas noturību, kas ir viens no svarīgākajiem mērķiem nesen pieņemtajā Austrumu partnerības ekonomikas un investīciju plānā, kura īstenošanā Ukrainai būs svarīga nozīme.

Vispārīga informācija

Eiropai tā ir jau otrā nesen parakstītā partnerība izejvielu jomā, kas seko 2021. gada 15. jūnijā parakstītajai partnerībai ar Kanādu.

Komisija 2020. gada septembrī publicēja Kritiski svarīgo izejvielu rīcības plānu, lai risinātu pašreizējās un turpmākās problēmas, un ierosina darbības, lai mazinātu Eiropas atkarību no trešām valstīm. Lai to panāktu, Komiteja ierosina dažādot piegādes gan no primārajiem, gan sekundārajiem avotiem, uzlabojot resursu efektivitāti un apritīgumu, vienlaikus veicinot atbildīgu apgādi visā pasaulē. Šie rīcības plāni veicinās Eiropas pārkārtošanos uz zaļo un digitālo ekonomiku un tajā pašā laikā vairos Eiropas noturību un atvērto stratēģisko autonomiju galvenajās tehnoloģijās, kas vajadzīgas, lai šāda pārkārtošanās varētu notikt.

Līdzīgi Komisija 2018. gadā pieņēma Stratēģisko rīcības plānu akumulatoru jomā, kurā izklāstīts visaptverošs pasākumu satvars, lai atbalstītu visus akumulatoru vērtības ķēdes posmus pēc tam, kad 2017. gadā tika izveidota Eiropas Akumulatoru alianse.

ES un Ukrainas stratēģiskā partnerība izejvielu un akumulatoru jomā ir ES otrā stratēģiskā partnerība, kas palīdzēs sasniegt kritiski svarīgo izejvielu rīcības plāna galvenos mērķus. Partnerība izejvielu un akumulatoru jomā balstās arī uz Stratēģisko partnerību enerģētikas jomā, kas tika parakstīta ar Ukrainu 2016. gadā un kas palīdzēja tuvināt divus enerģijas tirgus, attīstot infrastruktūru un tuvinot tiesisko regulējumu.

Sīkākai informācijai

Priekšsēdētājas vietnieka Šefčoviča runa un komentāri presei

Stratēģiskās partnerības ceļvedis 2021.–2022. gadam

Saprašanās memorands

Izejvielu rīcības plāns

Industriālās stratēģijas atjaunināšana

Informācijas dienesta "Europe by Satellite” pasākuma aptvērums

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 13. jūlijs