Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 18. maijsLasīšanas ilgums: 5 min

Nākotnes prasībām atbilstoša nodokļu sistēma — Komisija ierosina jaunu, vērienīgu uzņēmējdarbības nodokļu programmu

Eiropas Komisija šodien pieņēma paziņojumu par uzņēmējdarbības nodokļiem 21. gadsimtā, lai veicinātu stabilu, efektīvu un taisnīgu uzņēmējdarbības nodokļu sistēmu Eiropas Savienībā. Tajā izklāstīts gan ilgtermiņa, gan īstermiņa redzējums par to, kā atbalstīt Eiropas atveseļošanos pēc Covid-19 pandēmijas un kā turpmākajos gados nodrošināt pienācīgus publiskos ieņēmumus. Tā mērķis ir radīt taisnīgu un stabilu uzņēmējdarbības vidi, kas var veicināt ilgtspējīgu un darbvietas radošu izaugsmi ES un palielināt mūsu atvērto stratēģisko autonomiju. Paziņojumā ir ņemts vērā progress, kas panākts G20/ESAO diskusijās par globālo nodokļu reformu.

Pirmkārt, Komisija līdz 2023. gadam nāks klajā ar jaunu uzņēmējdarbības nodokļu sistēmu ES, kas samazinās administratīvo slogu, likvidēs nodokļu šķēršļus un vienotajā tirgū radīs uzņēmējdarbībai labvēlīgāku vidi. “Uzņēmējdarbība Eiropā: Ienākumu nodokļu sistēma” (jeb BEFIT) nodrošinās ES vienotu noteikumu kopumu par uzņēmumu ienākuma nodokli, kas paredz taisnīgāku nodokļu uzlikšanas tiesību sadalījumu starp dalībvalstīm. BEFIT mazinās birokrātiju un atbilstības nodrošināšanas izmaksas, ierobežos nodokļu apiešanas iespējas un atbalstīs ES darbvietas un investīcijas vienotajā tirgū. BEFIT aizstās neizlemto priekšlikumu par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, kurš tiks atsaukts. Komisija sāks plašāku pārdomu procesu par nodokļu politikas nākotni ES, kuru rezultātā 2022. gadā notiks nodokļu simpozijs par “ES nodokļu struktūru virzībā uz 2050. gadu”.

Otrkārt, šodien publicētajā paziņojumā ir arī noteikta nodokļu programma nākamajiem diviem gadiem ar pasākumiem, kas veicina produktīvas investīcijas un uzņēmējdarbību, labāk aizsargā valstu ieņēmumus un atbalsta zaļo un digitālo pārkārtošanos. Tam pamatā ir vērienīgais ceļvedis, kas izklāstīts Nodokļu jomas rīcības plānā, ar ko Komisija nāca klajā pagājušajā vasarā. Pasākumi ietvers:

  • lielākas publiskās pārredzamības nodrošināšanu, ierosinot, ka dažiem lieliem uzņēmumiem, kas darbojas ES, jāpublicē savas faktiskās nodokļu likmes. Jauni nodokļu apiešanas novēršanas pasākumi tiks vērsti arī pret pastkastītes uzņēmumu ļaunprātīgu izmantošanu;
  • atbalstu ekonomikas atveseļošanai, risinot jautājumu par pašreizējā uzņēmumu nodokļu sistēmā pastāvošajiem stimuliem, kas sekmē parādsaistību uzņemšanos un kas uzņēmumu aizņēmuma finansēšanu ļauj vērtēt labvēlīgāk nekā pamatkapitāla finansēšanu. Šā priekšlikuma mērķis būs mudināt uzņēmumus finansēt savu darbību, izmantojot pašu kapitālu, nevis aizņemoties.

Treškārt, Komisija šodien pieņēma Ieteikumu par vietējo nodokļu režīmu attiecībā uz zaudējumiem. Ieteikumā dalībvalstis tiek mudinātas ļaut uzņēmumiem pārnest zaudējumus vismaz uz iepriekšējo fiskālo gadu. Tas nāks par labu uzņēmumiem, kuri bija rentabli gados pirms pandēmijas, ļaujot tiem kompensēt savus 2020. un 2021. gada zaudējumus ar nodokļiem, ko tie samaksājuši pirms 2020. gada. Šis pasākums jo īpaši nāks par labu MVU.

Konteksts

Šodien pieņemtais paziņojums ir daļa no plašākas ES nodokļu reformas programmas turpmākajiem gadiem. Papildus paziņojumā izklāstītajām uzņēmumu ienākuma nodokļa reformām Komisija drīzumā nāks klajā ar pasākumiem, ar kuriem digitālajā ekonomikā nodrošināt taisnīgu nodokļu politiku. Komisija ierosinās digitālo nodevu, kas kalpos par ES pašu resursu. Komisija arī drīzumā ierosinās Enerģijas nodokļu direktīvas un oglekļa ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) pārskatīšanu paketes "Gatavi mērķrādītājam 55 %" un Eiropas zaļā kursa kontekstā. 

Kolēģijas locekļu izteikumi

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku, kas strādā cilvēku labā, Valdis Dombrovskis teica: “Nodokļu politikai ir jāiet kopsolī ar to kā attīstās mūsu ekonomika un tās prioritātes. Eiropas nodokļu noteikumiem jāatbalsta iekļaujoša ekonomikas atjaunošana, jābūt pārredzamiem un jāizslēdz jebkuras iespējas izvairīties no nodokļiem. Tiem jābūt efektīviem gan attiecībā uz lieliem, gan arī maziem uzņēmumiem. Šodien pieņemtais Eiropas Komisijas lēmums liks pamatu tādai uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmai Eiropā, kas ir piemērota 21. gadsimtam un palīdz mums veidot taisnīgāku un ilgtspējīgāku sabiedrību.”

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni teica: “Ir laiks pārdomāt nodokļu politiku Eiropā. Tā kā mūsu ekonomika pāriet uz jaunu izaugsmes modeli, ko atbalsta NextGenerationEU, arī mūsu nodokļu sistēmām ir jāpielāgojas 21. gadsimta prioritātēm. Transatlantisko attiecību atjaunošana sniedz iespēju panākt izšķirošu progresu virzībā uz pasaules mēroga nodokļu reformu. Mums ir jātiecas izmantot šo iespēju, vienlaikus nodrošinot, ka Eiropas būtiskās intereses aizsargā starptautisks nolīgums. Šodien mēs nosakām, kā ES tiks īstenota pasaules mēroga vienošanās, kā arī citus pasākumus, ko veiksim nākamo trīs gadu laikā, lai palielinātu nodokļu pārredzamību un palīdzētu maziem un lieliem uzņēmumiem atgūties, augt un ieguldīt.”

Sīkāka informācija

Paziņojuma teksts

Tiesību aktu kopums taisnīgai un vienkāršai nodokļu politikai

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 18. maijs