Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 13. oktobrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

ES tiesību aktu izpilde: ieguvumu nodrošināšana iedzīvotājiem

The Berlaymont Building and European Flags

Šodien Eiropas Komisija pieņēma Paziņojumu par ES tiesību aktu izpildi, kurā izklāstīts tās darbs ar mērķi nodrošināt, ka ES tiesību akti tiek ievēroti un ka iedzīvotāji un uzņēmumi var gūt labumu no vienlīdzīgām tiesībām visā ES. Pateicoties ES tiesību aktu pareizai piemērošanai, cilvēki var elpot tīrāku gaisu, ceļot un strādāt brīvi jebkur Eiropas Savienībā vai saņemt ārvalstīs veiktas veselības aprūpes izdevumu atmaksu. ES tiesību aktiem ir reāla ietekme uz eiropiešu ikdienas dzīvi. Tāpēc ES tiesību aktu izpilde ir viena no Komisijas galvenajām prioritātēm.

 Komisijas centieni veicināt atbilstību sākas jau agrīnā posmā, kad ES tiesību akti tiek izstrādāti un pieņemti. Komisija ir ieviesusi virkni pasākumu dalībvalstu atbalstam, tostarp praktiskus norādījumus, finansējumu un uzraudzību, lai vispirms jau palīdzētu novērst to, ka ES tiesību akti vispār tiek pārkāpti. Vienlaikus, ja tiek pārkāpti ES tiesību akti, Komisija nevilcinās uzsākt tiesvedību, iniciējot pārkāpuma procedūras. Pēdējos gados Komisija ir ierosinājusi revolucionāras procedūras, lai aizsargātu pamatvērtības – vienlīdzību, taisnīgumu un pilsonību.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: 

Tieši Eiropas Savienības tiesību akti padara Eiropas Savienību brīvu, taisnīgu un vienlīdzīgu. Tie ir dzinējspēks zaļākai, pārtikušākai un digitālākai Eiropai, kurā iedzīvotāji var justies droši un aizsargāti. Uz to tiesībām vajadzētu būt ikvienam eiropietim bez izņēmumiem. Tāpēc mums ir vajadzīga visaptveroša, pārdomāta un stratēģiska ES tiesību aktu izpilde, lai nodrošinātu, ka eiropieši un uzņēmumi var pilnībā izmantot ES piedāvātās priekšrocības.

Paziņojums:

  1. Darbs kopā ar dalībvalstīm

Komisijai kā Līgumu uzraudzītājai ir galvenā atbildība par ES tiesību aktu izpildi. Tomēr šajā izpildē izšķiroša nozīme ir sadarbībai ar dalībvalstīm. ES tiesību aktu piemērošana un izpilde ir dažādu dalībnieku, piemēram, valstu tiesu, parlamentu, regulatīvo iestāžu, patērētāju un datu aizsardzības iestāžu, kā arī pilsoniskās sabiedrības un visu iedzīvotāju, apvienotu centienu rezultāts. Īpaši valstu tiesām, kuras ir ES tiesas, piemērojot ES tiesību aktus, ir īpaši svarīga loma izpildes ķēdē, jo tieši ar to starpniecību iedzīvotāji var faktiski piekļūt tiesiskajai aizsardzībai.

  1. ES tiesību aktu pārkāpumu uzraudzība un agrīna atklāšana

Lielāka pārredzamība un uzraudzība ir izrādījusies efektīva, lai mudinātu dalībvalstis ātrāk virzīties uz atbilstību, kā arī lai palielinātu plašākas sabiedrības informētību. Vienotā tirgus rezultātu apkopojumsES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomāEiropas pusgada ziņojumi par konkrētām valstīmziņojums par tiesiskumuvides politikas īstenošanas pārskats un Šengenas izvērtējums ir tikai daži no instrumentiem, kas palīdz noteikt iespējamās problēmas, kuru atrisināšanai varētu būt nepieciešama ES tiesību aktu izpilde. 

  1. Pārdomāta izpilde un pārkāpumu novēršana jau no paša sākuma

Lai novērstu nesen pieņemtu ES tiesību aktu atšķirīgu interpretāciju un veicinātu vienotu izpratni par spēkā esošajiem noteikumiem, Komisija nodrošina dalībvalstīm praktiskus norādījumus, sanāksmes un apmācību. Papildus tehniskajai palīdzībai Komisija sniedz arī finansiālu atbalstu. Lai gan finansējums, kas pieejams no Eiropas reģionālajiem un struktūrfondiem vai Atveseļošanas un noturības mehānisma, nav izpildes panākšanas instruments, tas var veicināt pārmaiņas un paātrināt ES tiesību aktu īstenošanu.

  1. Stratēģiskās izpildes un pirmspārkāpuma procedūra (EU Pilot)

Komisijas mērķis ir nodrošināt, lai iedzīvotāji un uzņēmumi pēc iespējas ātrāk varētu izmantot ES tiesību aktu sniegtās priekšrocības. Tāpēc dažos gadījumos, arī tajos, kas ir tehniskāka rakstura, Komisija var nolemt izmantot pirmspārkāpuma procedūru, kas pazīstama kā EU Pilot un kas parasti nodrošina ātrāku atbilstību nekā oficiālā pārkāpuma procedūra. Laika gaitā EU Pilot procedūra ir izrādījusies ļoti veiksmīga. 2021. gadā tika sekmīgi pabeigti vairāk nekā 80 % EU Pilot procedūru. Lietās, ko neizdodas sekmīgi pabeigt, tiek uzsākta pārkāpuma procedūra.

  1. ES tiesību aktu pārkāpumu novēršana, izmantojot tiesvedību

Komisijas izmantotā pārkāpuma procedūra laika gaitā ir attīstījusies, piešķirot prioritāti tādu pārkāpumu novēršanai, kuriem ir vislielākā ietekme uz iedzīvotāju un uzņēmumu interesēm. Komisija īpaši koncentrējās uz jautājumiem, kas saistīti ar vidi, digitālo pārkārtošanos un pamattiesībām. Faktiski Komisija ir veikusi vēl nepieredzētus juridiskus pasākumus, lai aizsargātu ES pamatvērtības, tostarp LGBT kopienas nediskrimināciju, plašsaziņas līdzekļu brīvību, cīņu pret rasismu un ksenofobiju un tiesu iestāžu neatkarību. Turklāt vairums lietu sāktas pēc pašas Komisijas veiktajām izmeklēšanām, un pēdējo piecu gadu laikā, neraugoties uz ievērojamām krīzēm, to skaits pastāvīgi palielinājās. Kopumā pārkāpuma procedūras sniedz rezultātus – vairāk nekā 90 % lietu tiek atrisinātas, pirms kļūst nepieciešama vēršanās Tiesā.

  1. Ātra un efektīva reakcija uz krīzi

Krīzes vai ārkārtas situācijas, piemēram, Covid-19 pandēmija un Krievijas agresijas karš pret Ukrainu, ir pārbaude dalībvalstu pilnīgai atbilstībai. Komisija ir izmantojusi visdažādākos pasākumus, lai palīdzētu dalībvalstīm pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, sākot no jaunu tiesību aktu ierosināšanas un spēkā esošo noteikumu pielāgošanas līdz norādījumu un finansiālā atbalsta sniegšanai. Vajadzības gadījumā tiek izmantotas arī pārkāpuma procedūras, piemēram, lai novērstu eksporta ierobežojumus un aizsargātu patērētāju tiesības.

Turpmākie pasākumi

ES tiesību aktu izpilde nav vienreizējs pasākums, bet ir vajadzīgi pastāvīgi un neatlaidīgi dalībvalstu un Komisijas centieni veicināt ES noteikumu konsekventu un efektīvu piemērošanu. Komisija kopā ar dalībvalstīm pašlaik veic izvērtēšanu, lai nodrošinātu, ka ir pieejami vislabākie iespējamie izpildes instrumenti, lai ES tiesību akti varētu darboties praksē. Īpaša uzmanība tiek pievērsta labākai regulu pareizas piemērošanas uzraudzībai un izpildes darbību pārredzamības turpmākai palielināšanai. Komisija par šīs izvērtēšanas rezultātiem ziņos 2023. gadā.

Pamatinformācija

Pilnīga, ātra un konsekventa ES tiesību aktu īstenošana un piemērošana dalībvalstīs ir būtiska, lai nodrošinātu, ka ES iedzīvotāji un uzņēmumi pēc iespējas ātrāk var izmantot priekšrocības, ko sniedz kopīgi pieņemti noteikumi. Tā nodrošina, ka cilvēki var paļauties uz savu tiesību ievērošanu jebkurā laikā neatkarīgi no tā, kur ES viņi dzīvo. Tas jo īpaši attiecas uz mūsu kopīgajām vērtībām, tiesiskumu, drošību, ES četrām brīvībām un vienotā tirgus darbību.

Eiropas Komisija kā Līgumu uzraudzītāja īsteno ES tiesību aktus un gādā par to, lai tiktu ievēroti ES līgumi. Šī vispārējā loma uzliek Komisijai galveno atbildību par izpildi. Tas ir pamats, kas ļauj ES var maksimāli izmantot iekšējo tirgu, virzīt pāreju uz zaļāku un digitālāku Eiropu, aizsargāt un veicināt vērtības un Savienības drošību un nodrošināt vienlīdzīgas tiesības visiem. Galvenie darba virzieni, piemēram, gada ziņojumi par tiesiskumuEiropas Demokrātijas rīcības plāns un atjaunotā stratēģija Pamattiesību hartas īstenošanai visi kopā ir būtiski papildu pūliņi ES juridisko un demokrātisko pamatu stiprināšanai.

Papildu informācija

Paziņojums ES tiesību aktu izpilde Eiropai, kas sniedz rezultātus

Faktu lapa

ES tiesību aktu piemērošana

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 13. oktobris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā