Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 14. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

ES tiesību aktu izpildes panākšana. Komisijas rīcība nes konkrētu labumu pilsoņiem un uzņēmumiem un aizsargā tiesiskumu

Tiesiskums

Šodien Eiropas Komisija pieņēmusi gada ziņojumu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību. Ziņojumā aprakstītas izpildes darbības, ko Komisija 2022. gadā veica, lai visā ES garantētu cilvēku un uzņēmumu tiesību un brīvību aizsardzību. Komisija publicēja arī Vienotā tirgus rezultātu apkopojumu par 2022. gada izpildes datiem, izklāstot, kā vienotais tirgus darbojas, un novērtējot sniegumu katrā politikas jomā un dalībvalstī.

Komisija arī pabeidza inventūru, nosakot, kā varētu vēl vairāk uzlabot savas darba metodes ES tiesību aktu izpildes panākšanā. Inventūra sākās 2022. gadā, un tās mērķis ir nodrošināt, ka ir pieejami labākie iespējamie izpildes rīki, kas ļauj izpildi panākt dzīvē. Nu Komisija ziņo par tās rezultātiem.

Bez tam Komisija šodien arī pieņēmusi kārtējo paketi ar lēmumiem par pārkāpumiem.

Pārkāpuma izbeigšanas lietas

Šāsdienas pārkāpumu izbeigšanas paketē īpaša uzmanība pievērsta vienotā tirgus aizsardzībai un ES pamattiesību un vērtību ievērošanai cilvēku un uzņēmumu labā. Komisijas rīcība stiprināja patērētāju aizsardzību, uzlaboja ražojumu un pakalpojumu pieejamību invalīdiem un nodrošināja tiesu sadarbību starp dalībvalstīm un individuālas garantijas krimināltiesībās. Komisija arī izlēmīgi rīkojās, lai nodrošinātu vienotā tirgus darbību, piemēram, veicinātu profesionālo mobilitāti, aizsargātu iedibināšanās brīvību un atceltu eksporta ierobežojumus, kas attiecas uz energoproduktiem. Tā arī aicināja dalībvalstis ievērot noteikumus, kas attiecas uz dzelzceļa, jūras un gaisa transportu. Lai stiprinātu ES cīņu ar naudas mazgāšanu, Komisija aicināja vairākas dalībvalstis pilnīgi un pareizi transponēt ES noteikumus šajā jomā.

Jūlija pārkāpumu novēršanas paketē Komisija slēdz 135 lietas, kurās problēmas varētu atrisināt ar dalībvalstīm un Komisijai nebūtu jāveic turpmāki juridiski pasākumi.

ES tiesību aktu piemērošana 2022. gadā

Šajā ziņojumā ir izklāstīti pasākumi, ko Komisija veica 2022. gadā, lai nodrošinātu, ka ES noteikumi visās politikas jomās darbojas praksē. Ja rodas problēmas, Komisija vispirms cieši sadarbojas ar dalībvalstīm, mēģinot tās jo ātri atrisināt. Visbiežāk tam ir sekmes – 2022. gadā 96 % lietu atrisinājās bez vēršanās Tiesā.

Tomēr, kā rāda ziņojums, Komisija nevilcinās vajadzības gadījumā veikt izpildes panākšanas pasākumus – 2022. gadā tā sāka 551 jaunu pārkāpuma novēršanas lietu. 2022. gadā jaunu pārkāpuma lietu ierosināšana skāra visas dalībvalstis.

Pērn Komisija lēmusi nodot Eiropas Savienības Tiesai 35 lietas – mazliet vairāk nekā aizpērn (31). 17 lietās, kas tika sāktas direktīvu transponēšanas kavēšanās dēļ, Komisija nolēma lūgt Tiesu attiecīgajai dalībvalstij piemērot finansiālas sankcijas. Finansiālu sankciju piemērošanas mērķis ir panākt ātru izpildi un atturēt no turpmākas kavēšanās.

Komisijas veiktās izpildes darbības arī palīdzējušas sakārtot dalībvalstu pienākumu izpildi: gada laikā tika slēgtas 489 pārkāpuma lietas.

Centieni pārkāpumu novērst iedīglī

Lai cilvēki un uzņēmumi varētu izmantot visu labumu, ko dod ES tiesības, izšķirīgs ir laicīgs Komisijas atbalsts dalībvalstīm, kas nodrošina ES tiesību aktu pareizu piemērošanu un direktīvu laicīgu transponēšanu. Komisijas 2022. gada oktobra paziņojumā ir izklāstīts tās mērķis panākt ES tiesību aktu izpildi, pastiprinot pasākumus, kuri pārkāpumus novērš iedīglī.

2022. gadā Eiropas Komisija arī vairāk centās pārkāpumus novērst jau iedīglī, piemēram, ar laicīgu atbalstu dalībvalstīm ES tiesību aktu īstenošanā: ar praktiskiem norādījumiem, sanāksmēm, apmācību un tehnisko palīdzību. Lai veicinātu ES tiesību aktu pareizu īstenošanu, tā kopā ar dalībvalstīm darbojās vairāk nekā 100 komitejās, ekspertu grupās un darbsemināros. Komisija arī izdeva vairāk nekā 40 rakstisku norādījumu dokumentu par ES tiesību aktu interpretāciju un īstenošanu.

ES tiesību aktu pareiza piemērošana un izpilde paliek kopīgā dalībvalstu un ES iestāžu atbildībā. Lai ātri panāktu pareizu izpildi vai kādos gadījumos ievāktu novērtēšanai vajadzīgo informāciju, Komisija turpināja izmantot procedūru “EU Pilot” – dialogu ar dalībvalsti pirms pārkāpuma lietas sākšanas. 2022. gadā Komisija sāka 279 jaunas “EU Pilot” lietas – vairāk nekā 2021. gadā (246)74 % tādu pērn izskatīto lietu ļāva risinājumu rast kopā ar attiecīgajām dalībvalstīm, un pārkāpuma izbeigšanas procedūra nebija vajadzīga.

Beigās Komisija veica šodien publicēto inventūru, apzinot jomas, kurās Komisijai un dalībvalstīm jāuzlabo ES tiesību aktu izpildes un īstenošanas nodrošināšana. Piemēram, tika ieteikts palielināt atbalstu dalībvalstīm ES tiesību aktu īstenošanā, pastiprināt Komisijas izpildes nodrošināšanas darbību pārredzamību un sistemātiskāk uzraudzīt regulu īstenošanu. Tagad Komisijai nākamais darbs – ieteikumu īstenošana dzīvē.

Vienotā tirgus darbības nodrošināšana

Vienotā tirgus rezultātu pārskats liecina, ka 2022. gadā dalībvalstis ir panākušas zināmu progresu vienotā tirgus noteikumu īstenošanā un izpildes panākšanā: vienotā tirgus direktīvu, par kurām vēl nav pilnībā paziņots Komisijai (“transponējuma iztrūkums”), procents samazinājās līdz 1,1 (no 1,6 % 2021. gadā). Nepareizi transponēto vienotā tirgus direktīvu procents (“atbilstības iztrūkums”) nemainījās – 1,3.

Krievijas iebrukums Ukrainā ir pārbaudījums vienotā tirgus darbībai. Komisija ir nelokāmi pildījusi Līgumu sargātājas lomu, izlēmīgi vēršoties pret valstu protekcionismu, piemēram, eksporta aizliegumiem vairākās ekonomikas nozarēs, kā graudaugiem un būvmateriāliem, un diskriminatīvu degvielas cenu noteikšanu transportlīdzekļiem ar ārvalstu reģistrācijas numuru. Ātra un stingra Komisijas rīcība izpildes panākšanā nozīmē, ka vienotais tirgus turpina darboties.

Komisija arī izlēmīgi rīkojās, aizsargājot darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, piemēram, nodarbinātības pabalstu un ģimenes pabalstu jomā apkarojot diskrimināciju pēc pastāvīgās uzturēšanās vietas un īstenojot ES pirmā darba meklētāju tiesības pastāvīgi uzturēties citā dalībvalstī.

ES kopīgo vērtību, pamattiesību un tiesiskuma aizsardzība

Komisija turpināja ES noteikumu izpildes nodrošināšanu visās politikas jomās, prioritarizējot tās, kuras visvairāk ietekmē cilvēku un uzņēmumu ikdienu. Vairāk nekā puse Komisijas sākto procedūru par ES tiesību aktu nepareizu piemērošanu vai valsts noteikumu neatbilstību ES tiesību aktiem attiecās uz vidi, tieslietām un pamattiesībām vai vienoto tirgu.

Komisija rīkojās izlēmīgi, sargādama ES kopīgās vērtības, pamattiesības un tiesiskumu. Tā sāka vai turpināja lietas, veicinot dzimumu līdztiesību, apkarojot diskrimināciju, nodrošinot trauksmes cēlēju un persondatu aizsardzību, kā arī sargājot tiesu neatkarību.

Komisijas izpildes panākšanas darbības 2022. gadā deva konkrētu labumu cilvēkiem un uzņēmumiem, uzlabojot patērētāju aizsardzību preču vai digitāla satura iegādē no jebkuras dalībvalsts. Tā nodrošināja atjauninātus noteikumus par veselības aizsardzību un drošību darbā un veicināja drošāku, taisnīgāku un daudzveidīgāku audiovizuālo vidi. Tās arī nodrošināja uzņēmumu īpašumtiesību un kontroles struktūru pārredzamību un profesiju praktizētājiem atvieglināja pakalpojumu sniegšanu visā Eiropā.

Konteksts

Kopš 1984. gada Komisija pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma sniedz gada ziņojumu par ES tiesību aktu piemērošanas uzraudzību iepriekšējā gadā. Pēc tam Eiropas Parlaments pieņem rezolūciju par Komisijas ziņojumu.

Vienotā tirgus rezultātu pārskatā detalizēti analizēts, kā ES vienotā tirgus noteikumi piemēroti visā Eiropas Ekonomikas zonā, un tā mērķis ir konstatēt vienotajā tirgū nepieciešamos uzlabojumus. Tas aptver ES tiesību aktus, par kuriem atbild dažādi Komisijas dienesti. Rezultātu pārskatā galvenā uzmanība pievērsta panākumiem ES tiesību aktu īstenošanā, vispārējiem uzņēmējdarbības nosacījumiem, vienotā tirgus integrācijai un citiem svarīgiem politikas mērķiem, piemēram, izaugsmei un nodarbinātībai, noturībai, kā arī digitālajai un zaļajai ekonomikai. Šajā rezultātu pārskata publikācijā ir atjaunināta informācija par ES vienotā tirgus noteikumu izpildi.

Pienākumu sadalījumā starp Eiropas iestādēm Komisijai vispārīgi pienākas sākt likumdošanas procesu.

Tad par Komisijas priekšlikumu lemj Padome un Eiropas Parlaments. Dalībvalstis atbild par to, lai to tiesību sistēmā ES tiesību akti tiktu laikus un pareizi piemēroti, īstenoti un ievēroti.

Ciklu noslēdz Komisija – tiklīdz priekšlikumi ir pieņemti un kļūst par ES tiesību aktiem, tā pārrauga, vai dalībvalstis šos aktus piemēro pareizi, un rīkojas, ja tā nenotiek.

Sīkākai uzziņai

Komisijas gada ziņojums par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību

Vietne ar gada ziņojumu par ES tiesību aktu īstenošanas pārraudzību

Vienotā tirgus rezultātu pārskats

Inventūras ziņojums par Komisijas darba metodēm ES tiesību aktu piemērošanas uzraudzībā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 14. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā