Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2024. gada 31. janvārisPārstāvniecība Latvijā

ES un sociālie partneri Valdišesas pils sanāksmē apņemas stiprināt sociālo dialogu, lai risinātu problēmas ar darbaspēku

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in the Val Duchesse Social Partners Summit

Valdišesas sociālo partneru samitā Eiropas Komisija, ES Padomes prezidentvalsts Beļģija un Eiropas sociālie partneri parakstīja Trīspusējo deklarāciju par plaukstošu Eiropas sociālo dialogu. Šī deklarācija apliecina atjaunotu apņemšanos ES līmenī stiprināt sociālo dialogu un apvienot spēkus, lai risinātu galvenās problēmas, ar kurām saskaras mūsu ekonomikas un darba tirgi. Mērķis ir atbalstīt plaukstošus uzņēmumus, kvalitatīvas darbvietas un pakalpojumus, kā arī labākus darba apstākļus.

Sociālais dialogs — dialogs starp darba ņēmēju un uzņēmumu pārstāvjiem — ir būtisks Eiropas sociālā modeļa elements, kas palīdz veidot ekonomisko labklājību, uzlabojot dzīves un darba apstākļus, sekmējot ES uzņēmumu konkurētspēju un palīdzot prognozēt un pārvaldīt pārmaiņas, piemēram, zaļās un digitālās pārkārtošanās kontekstā.

Samita galvenie iznākumi

Saistībā ar apņemšanos stiprināt sociālo dialogu Komisija, ES Padomes prezidentvalsts Beļģija un Eiropas sociālie partneri vienojās par zemāk minēto.

  • Novērst darbaspēka un prasmju trūkumu: kvalitatīvas darbvietas un darbaspēks, kam ir vajadzīgās prasmes, ir būtiski nepieciešami ES konkurētspējai. Tomēr nu nesenā Eirobarometra aptaujā gandrīz divas trešdaļas (63 %) mazo un vidējo uzņēmumu norādījuši, ka ikdienas uzņēmējdarbībā viņus bremzē darbaspēka un tā kvalifikācijas trūkums. Komisija sadarbībā ar sociālajiem partneriem 2024. gada pavasarī iesniegs darbaspēka un prasmju trūkuma novēršanas rīcībplānu. Turklāt visi četri parakstītāji apņēmās izdarīt savu darāmo, lai cilvēkus plašāk iesaistītu darba tirgū, uzlabotu darba apstākļus, atvieglotu kvalifikāciju atzīšanu un integrētu darba ņēmējus no ārvalstīm.
  • Ap Eiropas sociālo dialogu centrēt mūsu kopīgo nākotni: sociālajiem partneriem ir būtiska nozīme tajā, kā ES reaģē uz mainīgajiem ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem un tiem pielāgojas, arī zaļās un digitālās pārkārtošanās gaismā. Deklarācija vēlreiz apliecina ES apņemšanos pilnīgi ievērot un veicināt sociālo partneru un sociālā dialoga lomu.
  • Izveidot Eiropas sociālā dialoga sūtņa funkciju: Komisija radīs īpašu Eiropas sociālā dialoga sūtni, kurš veicinātu un vēl vairāk stiprinātu sociālā dialoga nozīmi Eiropas un valstu līmenī. Sūtnis atbalstīs un koordinēs to, kā tiek īstenots Komisijas paziņojums par sociālā dialoga stiprināšanu Eiropas Savienībā. Sūtnis būs kontaktpunkts, kur sociālajiem partneriem kopīgi gūt un sniegt informāciju par bažām sociālā dialoga sakarā.
  • Sākt darbu pie Eiropas sociālā dialoga pakta: vairākas divpusējas un trīspusējas sanāksmēs, kurās noskaidrot, kā ES līmenī turpmāk pastiprināt sociālo dialogu. Pie tā pieder ES institucionālais un finansiālais atbalsts un spēju veidošana, arī ar Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+), starpniecību, kā arī norunāta divpusēja pieeja sociālo partneru nolīgumu sarunām, to veicināšanai un īstenošanai. Mērķis ir šo paktu noslēgt līdz 2025. gada sākumam.

Citāti

Tā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena: “Ap sociālo dialogu centrējas mūsu unikālā sociālā Eiropas ekonomika. Pirms 39 gadiem tieši šai dienā un šeit Valdišesas pilī Žaks Delors radīja Eiropas sociālo dialogu. Mēs atgriežamies Valdišesā, lai viņa pēctecību nestu tālāk. Mūsu deklarācija ir apņemšanās roku rokā strādāt, lai stiprinātu sociālo dialogu, un kopīgiem spēkiem risināt tādas svarīgas mūsdienu problēmas kā darbaspēka un prasmju trūkums. Tikai kopā spēsim joprojām rast taisnīgus un kopīgus risinājumus, kas vienādu labumu dod gan Eiropas darba ņēmējiem, gan konkurētspējai.”

Tā Beļģijas premjerministrs Aleksandrs De Kro: “Mūsu konkurētspējas nodrošināšana ir svarīga prezidentvalsts Beļģijas prioritāte. Tā ir mūsu turpmākās labklājības, sociālās kohēzijas un zaļās pārkārtošanās pamats. Šā mērķa īstenošanai būtiski nepieciešams novērst darbaspēka un prasmju trūkumu. Katrā ekonomikas nozarē mums vajag vairāk kvalificētu darbinieku, lai mūsu zaļā nākotne būtu sekmīga un kalpotu par izaugsmes programmu. Visā Eiropā būtiska nozīme ir kā visu līmeņu pārvaldībai, tā arī sociālajiem partneriem. Pastiprināts un no jauna iedzīvināts sociālais dialogs ir mūsu kopīgo panākumu atslēga.

Konteksts

2024. gada Valdišesas sociālo partneru samitā piedalījās priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, premjerministrs De Kro, priekšsēdētājas vietnieks Shinas, komisārs Šmits, Beļģijas ministri Dermaņs, Vandenbruks un Klarinvāls un Eiropas Arodbiedrību konfederācijas, Eiropas Biznesa konfederācijas, Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas un Eiropas Darba devēju un sabiedrisko pakalpojumu un vispārēju interešu pakalpojumu uzņēmumu centra pārstāvji.

Šo samitu priekšsēdētāja fon der Leiena pieteica savā 2023. gada runā par stāvokli Savienībā un nodomu vēstulē, un Komisijas 2024. gada darba programmā. Tas izriet arī no Padomes 2023. gada Ieteikuma par sociālā dialoga stiprināšanu un par darba koplīgumu slēgšanas sarunām valstu līmenī, kā arī no Komisijas paziņojuma par sociālā dialoga stiprināšanu un veicināšanu ES līmenī. Pirmo sanāksmi Valdišesas pilī, kurā dzima Eiropas sociālais dialogs, 1985. gadā sarīkoja bijušais Komisijas priekšsēdētājs Žaks Delors. Priekšsēdētājas izpildvietnieks Dombrovskis, priekšsēdētājas vietnieks Shins un Komisijas loceklis Šmits pēc samita joprojām īstenos turpmākus pasākumus, arī jo īpaši darbaspēka un prasmju trūkuma novēršanas rīcībplānu.

Sociālajiem partneriem ir sava loma darba apstākļu un produktivitātes uzlabošanā, Eiropas uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanā un Eiropas labklājības un elastīgas izturības veicināšanā. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā jauno tehnoloģiju radītās pārmaiņas un vajadzību pēc taisnīgas pārkārtošanās uz klimatneitralitāti. Sociālie partneri ir būtiski nepieciešami arī tāpēc, lai garantētu taisnīgumu un iekļautību darba tirgū un nodrošinātu, ka neviens netiek atstāts novārtā. 

Sociālais dialogs ir nostiprināts Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) un uzsvērts Eiropas sociālo tiesību pīlāra 8. principā un pīlāra rīcības plānā. LESD 154. pants Komisijai noteic pienākumu par sociālās politikas tiesību aktu priekšlikumiem apspriesties ar sociālajiem partneriem un paver tiem iespēju sarunām par nolīgumiem, kurus var īstenot ar ES tiesību aktiem.

Papildinformācija

Trīspusējā deklarācija par plaukstošu Eiropas sociālo dialogu

Sociālais dialogs

Komisija konkretizē darbības sociālo partneru plašākai iesaistei valstu un ES līmenī

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2024. gada 31. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā