Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2023. gada 13. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

Ilgtspējīgs finansējums: Komisija veic turpmākus pasākumus, lai veicinātu ieguldījumu ilgtspējīgā nākotnē

Ilgtspējīgs finansējums

Komisija šodien nāca klajā ar jaunu pasākumu kopumu, kura mērķis ir pilnveidot un stiprināt ES ilgtspējīga finansējuma satvara pamatus. 

Pāreja uz klimatneitrālu un ilgtspējīgu ekonomiku līdz 2050. gadam sniegs jaunas iespējas uzņēmumiem un iedzīvotājiem visā Eiropas Savienībā. Kā liecina arvien pieaugošais ilgtspējīgu ieguldījumu apjoms, daudzi uzņēmumi un ieguldītāji jau ir sākuši pāriet uz ilgtspējīgiem risinājumiem. Tomēr uzņēmumi un ieguldītāji šīs pārejas ietvaros saskaras arī ar problēmām, jo īpaši saistībā ar jauno informācijas atklāšanas un ziņošanas prasību ievērošanu.

Tāpēc šīs paketes mērķis ir nodrošināt, ka ES ilgtspējīga finansējuma satvars turpina sniegt atbalstu uzņēmumiem un finanšu nozarei, vienlaikus veicinot pārejas projektu un tehnoloģiju privātu finansēšanu. Proti, Komisija šodien ES taksonomijā iekļauj papildu darbības un ierosina jaunus noteikumus vidisko, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu sniedzējiem, tādējādi palielinot pārredzamību ilgtspējīgu ieguldījumu tirgū. Paketes mērķis ir nodrošināt, ka ilgtspējīga finansējuma satvars darbojas to uzņēmumu labā, kuri vēlas ieguldīt savā pārejā uz ilgtspēju. Tās mērķis ir arī atvieglot ilgtspējīga finansējuma satvara izmantošanu, tādējādi turpinot efektīvi sekmēt Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis:

ES gadu gaitā ir daudz paveikusi, lai veicinātu ilgtspējīgu finansējumu. Šodien mēs vēl vairāk pilnveidojam regulatīvo vidi, lai palīdzētu radīt tik ļoti nepieciešamos ieguldījumus ilgtspējīgai izaugsmei. Ir būtiski, lai spēkā esošie noteikumi un instrumenti būtu saskaņoti, lietotājdraudzīgi un efektīvi darbotos uz vietas. Vienlaikus mēs vēlamies nodrošināt, ka visi uzņēmumi var saņemt finansējumu, lai ieguldītu to pārejā uz ilgtspēju. Tas ir svarīgi arī Eiropas uzņēmumu un ekonomikas ilgtermiņa konkurētspējas palielināšanai un cīņai pret klimata pārmaiņām.

Finanšu pakalpojumu, finanšu stabilitātes un kapitāla tirgu savienības komisāre Mareida Makginesa:

Ilgtspējīga finansējuma satvara pamati ir izveidoti. Tagad ir pienācis laiks to attīstīt tālāk. Šodien mēs veicam pasākumus, lai turpmāk attīstītu ES taksonomiju. Turklāt mēs nodrošinām lielāku pārredzamību un integritāti tirgū, ieviešot noteikumus par VSP reitingu aģentūru darbību. Mūsu galvenā prioritāte būs ilgtspējīga finansējuma satvara lietojamības un saskaņotības uzlabošana. Turklāt ir jāizmanto viss pārejas finansējuma potenciāls, lai nodrošinātu, ka visiem uzņēmumiem neatkarīgi no to sākumpunkta ir pieejami atbilstoši instrumenti un atbalsts, lai īstenotu savus centienus pārkārtoties uz ilgtspēju.

Sīkāka informācija par paketi

ES taksonomijas deleģētais akts

ES taksonomija ir ES ilgtspējīga finansējuma satvara stūrakmens un svarīgs tirgus pārredzamības instruments, kas palīdz novirzīt investīcijas saimnieciskajām darbībām, kuras visvairāk vajadzīgas zaļās pārkārtošanās īstenošanai.

Komisija šodien ir principā apstiprinājusi jaunu ES taksonomijas kritēriju kopumu saimnieciskajām darbībām, kuras sniedz būtisku ieguldījumu viena vai vairāku ar klimatu nesaistītu vides mērķu sasniegšanā, proti:

  • ūdens un jūras resursu ilgtspējīga izmantošana un aizsargāšana;
  • pāreja uz aprites ekonomiku;
  • piesārņojuma novēršana un kontrole;
  • bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsargāšana un atjaunošana

Lai papildinātu šo kopumu, Komisija ir pieņēmusi mērķtiecīgus grozījumus ES taksonomijas Deleģētajā aktā par klimatisko komponentu, paplašinot to saimniecisko darbību klāstu, kuras veicina klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām un kuras līdz šim nebija iekļautas, jo īpaši ražošanas un transporta nozarēs. Tas, ka tiek iekļauts vairāk saimniecisko darbību, kuras aptver visus sešus vides mērķus un līdz ar to vairāk ekonomikas nozaru un uzņēmumu, ļaus palielināt ES taksonomijas lietojamību un potenciālu ilgtspējīgu ieguldījumu palielināšanā Eiropas Savienībā.  

Kritēriji lielā mērā pamatojas uz Ilgtspējīga finansējuma platformas ieteikumiem, kas publicēti 2022. gada martā un novembrī. Komisija ir arī pieņēmusi grozījumus ES taksonomijas deleģētajā aktā par informācijas atklāšanu, precizējot informācijas atklāšanas pienākumus attiecībā uz papildu darbībām.

Priekšlikums regulai par VSP (vidisko, sociālo un pārvaldības) reitingu sniedzējiem

VSP reitingiem ir svarīga nozīme ES ilgtspējīga finansējuma tirgū, jo tie ieguldītājiem un finanšu iestādēm sniedz svarīgu informāciju par, piemēram, ieguldījumu stratēģijām un riska pārvaldību saistībā ar VSP faktoriem.

Pašlaik VSP reitingu tirgū trūkst pārredzamības, un Komisija nāk klajā ar priekšlikumu regulai, kuras mērķis būtu uzlabot ar VSP reitingiem saistīto darbību uzticamību un pārredzamību. Jauni organizatoriskie principi un skaidri noteikumi par interešu konfliktu novēršanu palielinās VSP reitingu sniedzēju veikto darbību integritāti.

Šie jaunie noteikumi ļaus ieguldītājiem saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem pieņemt informētākus lēmumus. Turklāt priekšlikumā būs noteikts, ka VSP reitingu sniedzējiem, kas piedāvā pakalpojumus ieguldītājiem un uzņēmumiem ES, jāsaņem atļauja no Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) un jābūt tās uzraudzībā. Tas nodrošinās arī reitingu sniedzēju pakalpojumu kvalitāti un uzticamību, tādējādi aizsargājot ieguldītājus un nodrošinot tirgus integritāti.

Lietojamības uzlabošana

Komisija šodien nāk klajā arī ar pārskatu par nesenajiem pasākumiem un instrumentiem, kas ierosināti nolūkā risināt galvenos īstenošanas jautājumus un ieinteresēto personu uzdotos jautājumus. Agrīnas ziņošanas tendences liecina, ka uzņēmumi visās galvenajās ekonomikas nozarēs pārejas centienu ietvaros arvien vairāk izmanto ES taksonomiju. Piemēram, šā gada sākotnējie uzņēmumu taksonomijas ziņojumi liecina, ka lielu nefinanšu uzņēmumu vidū vērojamas pozitīvas tendences, un daudzi ziņo par aizvien lielākām taksonomijas saskaņošanas vērtībām, jo īpaši attiecībā uz to kapitālizdevumiem.

Pirmais solis ir Komisijas nesen izstrādātā mērķtiecīgu pasākumu un iniciatīvu virkne, kuras mērķis ir uzlabot noteikumu lietojamību un atbalstīt ieinteresētās personas to īstenošanā. Komisija arī publicē ES Taksonomijas lietotāja rokasgrāmatu — nespeciālistiem adresētu norādījumu dokumentu par taksonomiju. Viena no galvenajām Komisijas prioritātēm nākotnē būs atbalsts uzņēmumiem un finanšu nozarei ES taksonomijas un ilgtspējīga finansējuma satvara īstenošanā.

Pārejas finansēšana

Šodien pieņemtā pakete parāda arī to, kā ES tiesisko regulējumu var efektīvi izmantot, lai atvieglotu pārejas finansēšanu.  Šodien pieņemtie ieteikumi par pārejas finansēšanu sniedz norādījumus, kā arī praktiskus piemērus uzņēmumiem un finanšu nozarei. To mērķis ir parādīt, kā uzņēmumi var brīvprātīgi izmantot dažādos ES ilgtspējīga finansējuma satvara instrumentus, lai novirzītu ieguldījumus uz pāreju, un pārvaldīt riskus, kas izriet no klimata pārmaiņām un vides degradācijas. Tie cenšas atvieglot pārejas finansēšanu ne tikai tādiem uzņēmumiem, kuriem jau ir labi ilgtspējas rādītāji, bet arī uzņēmumiem, kuri atrodas atšķirīgos sākumpunktos un kuriem ir ticami plāni vai mērķi uzlabot savus ilgtspējas rādītājus. Tādejādi tiek atzīts, ka arī mazie un vidējie uzņēmumi saskaras ar konkrētām problēmām, kuras ir jārisina.

Vispārīga informācija un turpmākie pasākumi

ES taksonomijas deleģētie akti principā ir apstiprināti, un, tiklīdz tie būs pieejami visās ES oficiālajās valodās, tos pieņems un nosūtīs Eiropas Parlamentam un Padomei pārbaudei (četru mēnešu laikposms, ko var vienreiz pagarināt vēl par diviem mēnešiem). Paredzams, ka tos sāks piemērot no 2024. gada janvāra.

Kas attiecas uz priekšlikumu regulai par VSP reitingu sniedzējiem, Komisija uzsāks sarunas ar Eiropas Parlamentu un Padomi.

Pakete, ar kuru Komisija šodien nāk klajā, ir saistīta ar četru nedēļu ilgo periodu, kurš sākās piektdien, 9. jūnijā, un kura ietvaros tiek sniegtas atsauksmes par uzņēmumiem paredzēto pirmo ilgtspējas ziņojumu sniegšanas standartu kopumu. Ar obligātajiem ziņošanas standartiem tiks nodrošināta pārredzama un salīdzināma informācija par ilgtspēju. Komisija, pirms standartu galīgās redakcijas izstrādes deleģēto aktu veidā un pirms to iesniegšanas Eiropas Parlamentam un Padomei rūpīgai pārbaudei, izskatīs saņemtās atsauksmes. Kad šie ziņošanas standarti būs pieņemti, tos izmantos uzņēmumi, uz kuriem attiecas Direktīva par korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu (CSRD). Tas būs vēl viens solis tuvāk pārejai uz ilgtspējīgu ES ekonomiku.

Papildinformācija

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Tiesību akti

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 13. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā