Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2024. gada 5. februārisPārstāvniecība Latvijā

Komisija aicina visā pasaulē izskaust sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

NĒ vardarbībai pret sievietēm

Gatavojoties starptautiskajai dienai “Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu” 2024. gada 6. februārī, Eiropas Komisija un Augstais pārstāvis/priekšsēdētājas vietnieks atkārtoti apstiprina ES stingro apņemšanos visā pasaulē izskaust sieviešu dzimumorgānu kropļošanu:

“Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir cilvēktiesību pārkāpums un vardarbības veids pret meitenēm un sievietēm. Ir skaidrs, ka šīs procedūras netiek veiktas medicīnisku iemeslu dēļ. Meiteņu dzīvība ir apdraudēta, tiek pārkāptas viņu cilvēktiesības un viņas ilgstoši cieš no fiziskas un psiholoģiskas traumas. Sieviešu dzimumorgānu kropļošana vienkārši nav attaisnojama.

Kopienas, valdības, organizācijas un starptautiskie partneri apvienojas, lai aizsargātu sieviešu un meiteņu cilvēktiesības, cieņu un veselību. Eiropas Savienība turpinās sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, īstenojot nulles tolerances pieeju pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, lai censtos veidot pasauli, kurā nevienai meitenei un sievietei nav jāpiedzīvo nekāda veida vardarbība.

Pagājušajā gadā Eiropas Savienība ratificēja Stambulas konvenciju. Tas ir būtisks solis, uzsverot, ka vardarbība pret sievietēm ir cilvēktiesību pārkāpums. Vēl viens svarīgs solis būs faktiskas kriminālatbildības par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu nostiprināšana ES tiesību aktos. Mēs strādājam pie šiem noteikumiem, un tie būs daļa no plašāka tiesiskā regulējuma, kas paredzēts, lai apkarotu visu veidu vardarbību pret sievietēm. Mūsu priekšlikumā par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu mēs ierosinām konkrēti noteikt kriminālatbildību par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu kā patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu. Par priekšlikumu pašlaik notiek sarunas.  Turklāt mēs gatavojam ieteikumu par to, kā pirmām kārtām novērst kaitīgu praksi pret sievietēm un meitenēm. Eiropā un visā pasaulē sievietēm un meitenēm jābūt pasargātām no sieviešu dzimumorgānu kropļošanas un jebkāda cita veida vardarbības.”

Konteksts

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana (FGM) ir visas procedūras, kuras veic ar medicīnu nesaistītu iemeslu dēļ un kuru rezultātā daļēji vai pilnībā tiek noņemti sieviešu ārējie dzimumorgāni, vai tiem nodarīts cits kaitējums, kā to definējusi Pasaules Veselības organizācija. Tas ir vardarbības veids pret sievietēm un meitenēm, un tam ir smagas fiziskas un psiholoģiskas sekas visa mūža garumā. Tiek lēsts, ka 190 000 meiteņu 17 Eiropas valstīs vien ir pakļautas sakropļošanas riskam, savukārt 600 000 sieviešu Eiropā ir spiestas sadzīvot ar sieviešu dzimumorgānu kropļošanas sekām. Katru gadu Eiropā kā patvēruma meklētājas ierodas vismaz 20 000 sieviešu un meiteņu no valstīm, kurās pastāv sieviešu dzimumorgānu kropļošanas risks.

Eiropas Komisija ir stingri apņēmusies izbeigt visu veidu ar dzimumu saistītu vardarbību, tostarp sieviešu dzimumorgānu kropļošanu gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, kā izklāstīts ES Rīcības plānā cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadamEiropas dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–2025. gadamES Dzimumu līdztiesības rīcības plānā III un ES stratēģijā par bērna tiesībām, kuras mērķis ir izbeigt vardarbību pret bērniem. Saskaņā ar šo politiku un mūsu apņemšanos izbeigt FGM Eiropā un pasaulē mēs atbalstām un sadarbojamies ar izdzīvojušajām personām, skartajām ģimenēm un kopienām, ekspertiem un politikas veidotājiem.

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir jāpadara krimināli sodāma saskaņā ar Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (“Stambulas konvencija”). Konvenciju ir parakstījušas visas ES dalībvalstis, un līdz šim to ir ratificējušas 22 dalībvalstis. Konvencija Eiropas Savienībā stājās spēkā 2023. gada 1. oktobrī. Ar šo pievienošanos konvencijai Eiropas Savienībā ir saistoši vērienīgi un visaptveroši standarti tādās jomās kā tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās, patvērums un neizraidīšana, kā arī publiskā pārvalde; tie ir ieviesti, lai novērstu un apkarotu vardarbību pret sievietēm.

Komisija 2022. gada martā nāca klajā ar priekšlikumu par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, kurā sieviešu FGM ir noteikta par patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu. Par priekšlikumu pašlaik notiek sarunas. Turklāt Komisija drīzumā 2024. gadā pieņems īpašu ieteikumu par pret sievietēm un meitenēm vērstas kaitīgas prakses, tostarp FGM, novēršanu un apkarošanu. Tas ietvertu konkrētas ierosinātas darbības dalībvalstīm un papildu un specializētu atbalstu to personu aizsardzībai, kuras cietušas no kaitīgas prakses, piemēram, FGM.

Komisijas programma “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (CERV) piedāvā finansējumu projektiem, kas vērsti pret dzimumbalstītu vardarbību, tostarp FGM. Komisija 2023. gada novembrī publicēja jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanai un apkarošanai. Projektus var iesniegt līdz 2024. gada 24. aprīlim. Viena no uzaicinājuma prioritātēm ir tādas kaitīgas prakses apkarošana, kas aptver sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, interseksuāļu dzimumorgānu kropļošanu, piespiedu abortus, piespiedu sterilizāciju, bērnu laulības un piespiedu laulības vai ar “goda aizstāvēšanu” saistītu vardarbību.

Arī 1989. gada ANO Konvencijā par bērna tiesībām, kuras līgumslēdzējas puses ir visas ES dalībvalstis, ir nosodīta vardarbība pret bērniem. Komisija 2021. gadā pieņēma visaptverošu ES stratēģiju par bērna tiesībām, lai pastiprinātu ES apņemšanos aizsargāt bērnus no FGM ES dalībvalstīs un pasaulē, un tajā uzsvērts, cik svarīga ir izglītība, izpratnes veicināšana un juridiski pasākumi FGM prakses izskaušanai, paredzot konkrētas darbības un ieteikumus, lai izbeigtu visu veidu vardarbību pret bērniem.

Ārējās darbības un attīstības sadarbības kontekstā sieviešu FGM izbeigšana arī turpmāk būs viena no svarīgākajām darbībām saskaņā ar ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam un Dzimumu līdztiesības rīcības plānu 2021.–2025. gadam. Tas ir atspoguļots politiskajos dialogos, kā arī konkrētās darbībās.  ES un tās dalībvalstis ir bijušas galvenās līdzekļu devējas UNFPA un UNICEF kopīgajā programmā sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušanai, kopš 2016. gada atbalstot to ar kopējo ieguldījumu 18,5 miljonu eiro apmērā. ES ir piešķīrusi 60 miljonus eiro, lai atbalstītu Eiropas komandas iniciatīvu par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām Āfrikā, un 23,5 miljonus eiro reģionālajai programmai “Spotlight Africa”, kas 18 partnervalstīs apkaro ar dzimumu saistītu vardarbību, tostarp FGM.

ES cenšas pārveidot sociālās un ar dzimumu saistītās normas, sadarbojoties ar vīriešiem un zēniem; tas ir būtiski, lai izbeigtu FGM un bērnu laulības. Līdz 2023. gadam vairāk nekā 6 miljoni zēnu un vīriešu ir piedalījušies dialogos un izglītības pasākumos, kas uzsver pozitīvu vīrišķību un vīriešu iesaistīšanos, lai novērstu kaitīgu praksi un nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas meitenēm, un to veicināja gandrīz 900 000 reliģisku, tradicionālu un sabiedrības grupu vadošie pārstāvji, ko mobilizēja programma.

Sīkāka informācija

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes par dzimumbalstītas vardarbības izskaušanu

Faktu lapa Ar sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (FGM) saistītu mītu atmaskošana 

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) pētījums par sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izplatību

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2024. gada 5. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā