Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 29. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Komisija ierosina palielināt pārredzamību un samazināt birokrātiju uzņēmumiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi Eiropas Savienībā

Digitalizācija
Eiropas Savienība, 2022

Šodien Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu direktīvai, kas uzņēmumiem atvieglo digitālo rīku un procesu plašāku izmantošanu ES sabiedrību tiesībās. Priekšlikuma mērķis ir atvieglot pārrobežu uzņēmumu darbību un palielināt uzņēmējdarbības pārredzamību un uzticēšanos, ES līmenī padarot publiski pieejamu plašāku informāciju par uzņēmumiem. Pateicoties ES uzņēmuma apliecībai vai vienreizējas iesniegšanas principa piemērošanai, tas arī samazinās birokrātiju pārrobežu uzņēmumiem, tādējādi ietaupot administratīvo slogu aptuveni 437 miljonu eiro apmērā gadā. Priekšlikums veicinās vienotā tirgus turpmāku digitalizāciju un palīdzēs uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, veikt uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā.

Samazināta birokrātija un administratīvais slogs

Lai samazinātu birokrātiju un administratīvo slogu pārrobežu uzņēmējdarbībai, ierosinātie noteikumi ir šādi:

  • Vienreizējas iesniegšanas principa piemērošana, lai uzņēmumiem, izveidojot filiāli vai uzņēmumu citā dalībvalstī, nebūtu atkārtoti jāiesniedz informācija. Ar attiecīgo informāciju var apmainīties, izmantojot Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu (BRIS);
  • ES uzņēmuma apliecība, kurā ir pamatinformācija par uzņēmumiem un kura būs pieejama bez maksas visās ES valodās;
  • Daudzvalodu standarta modelis digitālai ES pilnvarai, kas ļaus personai pārstāvēt uzņēmumu citā dalībvalstī;
  • Tādu formalitāšu atcelšana kā nepieciešamība pēc apliecinājuma “Apostille” vai apliecinātiem uzņēmuma dokumentu tulkojumiem.

Uzlabota pārredzamība un uzticēšanās pārrobežu uzņēmējdarbībai

Ar priekšlikumu tiek atjaunināti spēkā esošie ES noteikumi uzņēmumiem (Direktīva (ES) 2017/1132), lai tos vēl vairāk pielāgotu digitālajai attīstībai un jauniem izaicinājumiem un stimulētu izaugsmi un konkurētspēju vienotajā tirgū.

Lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un uzticēšanos uzņēmumiem, ierosināto noteikumu mērķi ir šādi:

  • Nodrošināt, ka svarīga informācija par uzņēmumiem (piemēram, par pilnsabiedrībām un uzņēmumu grupām) ir publiski pieejama, jo īpaši ES līmenī, izmantojot BRIS;
  • Atvieglot informācijas meklēšanu par uzņēmumiem Eiropas Savienībā, ļaujot veikt meklēšanu, izmantojot BRIS un vienlaikus izmantojot divas citas ES sistēmas, kas savstarpēji savieno valstu faktisko īpašnieku reģistrus un maksātnespējas reģistrus;
  • Nodrošināt, ka uzņēmumu dati uzņēmējdarbības reģistros ir precīzi, ticami un atjaunināti, piemēram, paredzot uzņēmumu informācijas pārbaudes pirms tās iekļaušanas uzņēmējdarbības reģistros visās dalībvalstīs.

Turpmākā rīcība

Priekšlikumu tagad apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome. Tiek ierosināts, ka pēc šīs direktīvas pieņemšanas dalībvalstīm būs divi gadi laika tās transponēšanai savos tiesību aktos.

Priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova:

Ar vienkāršākiem noteikumiem un papildu digitālajiem rīkiem mēs turpinām īstenot pasākumus, lai palīdzētu uzņēmumiem veikt uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā. Šis ir jau otrais sabiedrību tiesību digitalizācijas posms. Tas nodrošinās papildu pārredzamību un lielāku uzticēšanos pārrobežu uzņēmējdarbībai. Mēs arī samazinām birokrātiju uzņēmumiem, kas darbojas dažādās dalībvalstīs. Jo šie uzņēmumi, īpaši MVU, ir vienotā tirgus un ES centrā.

Tieslietu komisārs Didjē Reinderss:

Konkurētspējīgā globālā tirgū uzņēmumi ir jāatbalsta, lai tie varētu ātri un efektīvi veikt uzņēmējdarbību, vienlaikus izmantojot ES iekšējā tirgus priekšrocības. Priekšlikums tieši to panāks. Tas ievērojami vienkāršos pārrobežu procedūras uzņēmumiem, uzņēmējdarbības reģistriem un iestādēm. Konkrētāk, ES uzņēmuma apliecība nodrošinās ES uzņēmumiem vienkāršus un uzticamus līdzekļus, lai iestādēm un ieinteresētajām personām visā ES sniegtu būtisku informāciju par savu uzņēmumu. Tā būs pieejama visās ES valodās un atzīta visās dalībvalstīs. Apliecinājuma “Apostille” atcelšana arī novērsīs būtisku šķērsli uzņēmumiem.

Konteksts

Uzņēmumi ir vienotā tirgus centrā. Pateicoties to uzņēmējdarbībai un investīcijām, tajā skaitā pārrobežu mērogā, tiem ir vadošā loma ES ekonomiskās labklājības un konkurētspējas veicināšanā un ES divējādās pārkārtošanās uz ilgtspējīgu un digitālu ekonomiku īstenošanā. Šajā nolūkā uzņēmumiem ir vajadzīgs prognozējams tiesiskais regulējums, kas veicina izaugsmi un ir pielāgots jauno ekonomisko un sociālo problēmu risināšanai arvien digitalizētākā pasaulē. Ierosinātie pasākumi attieksies uz aptuveni 16 miljoniem sabiedrību ar ierobežotu atbildību un 2 miljoniem pilnsabiedrību Eiropas Savienībā.

Priekšlikums ir ES sabiedrību tiesību digitalizācijas otrais posms. 2019. gada Digitalizācijas direktīva (ES) 2019/1151 nodrošināja, ka sabiedrību tiesību procedūras var veikt tiešsaistē, un jo īpaši to, ka uzņēmumus var izveidot tiešsaistē. Šis priekšlikums ir komplementārs, un tā mērķis ir palielināt uzņēmumu informācijas pieejamību, jo īpaši ES līmenī, un novērst administratīvos šķēršļus, kad uzņēmumi un iestādes izmanto šādu informāciju pārrobežu situācijās. Kopumā priekšlikums veicina “pēc noklusējuma digitālus” risinājumus, lai piekļūtu uzņēmumu informācijai vai to izmantotu mijiedarbībā starp uzņēmumiem un uzņēmējdarbības reģistriem vai iestādēm. Priekšlikums vēl vairāk paļausies uz uzticamības pakalpojumu izmantošanu un nodrošinās, ka tādi risinājumi kā ES uzņēmuma apliecība ir saderīgi ar gaidāmo Eiropas digitālās identitātes maku

Tas palīdzēs sasniegt digitalizācijas mērķus, kas izklāstīti paziņojumos Digitālais kompass līdz 2030. gadam – Eiropas ceļam digitālajā gadu desmitā un Tieslietu sistēmu digitalizācija Eiropas Savienībā – Iespēju rīkkopa, un tas atvieglos MVU pārrobežu paplašināšanos saskaņā ar paziņojumiem 2020. gada Jaunās industriālās stratēģijas atjaunināšana un MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai Eiropai.

Kā paziņots Komisijas 2023. gada darba programmā, šis priekšlikums ir viena no galvenajām darbībām saskaņā ar politisko prioritāti “digitālajam laikmetam gatava Eiropa”.

Papildu informācija

Jautājumi un atbildes: Komisijas priekšlikums direktīvai, kas paplašina digitālo rīku un procesu izmantošanu ES sabiedrību tiesībās

Tīmekļa lapa – Sabiedrību tiesības un korporatīvā pārvaldība 

Priekšlikums direktīvai, kas vēl vairāk paplašina un atjaunina digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās 

Pielikums – Priekšlikums direktīvai, kas vēl vairāk paplašina un atjaunina digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 29. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā