Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 23. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Komisija nodrošina labas prakses apmaiņu, lai vēl vairāk uzlabotu dalībvalstu sadarbību ES patvēruma procedūru jomā

Couple with the European flag

Komisija šodien nāk klajā ar labas prakses piemēru kopumu Dublinas III regulas efektivitātes nodrošināšanai, par ko jūnijā bija paziņojusi Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena saistībā ar Dublinas ceļveža īstenošanas pasākumiem.

Vēstulē, ko Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena adresēja dalībvalstīm pirms Eiropadomes 2023. gada februāra sanāksmes, tika pausta apņemšanās pilnībā īstenot Komisijas izstrādāto Dublinas ceļvedi, kuru dalībvalstis apstiprināja 2022. gada novembrī. Dublinas ceļvedī ir izklāstītas praktiskas darbības, kuru mērķis ir samazināt sekundārās kustības stimulus, pateicoties ciešākai sadarbībai starp dalībvalstīm.  

Dokumentā “Dublinas ceļvedis darbībā – Dublinas III regulas efektivitātes uzlabošana: labas prakses apzināšana dalībvalstīs” Komisija šodien izklāsta vairākus labas prakses piemērus, kas pozitīvi ietekmē Dublinas procedūras darbības rezultātus. Cita starpā tie ir šādi:

  • sniegt pieteikuma iesniedzējam detalizētu informāciju par pārsūtīšanu, kas panākams, rīkojot pirmsizbraukšanas intervijas vai izplatot mērķorientētas brošūras, lai izskaidrotu pārsūtīšanas lēmuma iemeslus un sniegtu informāciju par to, ko varētu sagaidīt pārsūtīšanas gaitā;
  • nodrošināt katras pārsūtīšanas ciešāku pārraudzību, piemēram, ieviešot to personu reģistrācijas sistēmu, kuras ierodas uzņemšanas centros un tos pamet. Tādējādi tiks uzraudzīta personu klātbūtne uzņemšanas centros, un tas var arī palīdzēt ierobežot bēgšanas iespējamību;
  • izmantot aizturēšanai alternatīvus pasākumus, piemēram, konfiscējot ceļošanas dokumentus vai norīkojot uzņemšanas centros īpašas amatpersonas, kas regulāri pārbauda to personu fizisko klātbūtni, uz kurām attiecas pārsūtīšana;
  • uzlabot saziņu starp dalībvalstīm, kas veic pārsūtīšanu, un dalībvalstīm, kuras ir atbildīgas par patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kas panākams, noslēdzot divpusējus nolīgumus, ieceļot sadarbības koordinatorus, organizējot regulāras divpusējas sanāksmes, kā arī faktu vākšanas misijas;
  • modernizēt esošās IT sistēmas un izstrādāt jaunus digitālus risinājumus, lai varētu uzraudzīt visus Dublinas procedūras posmus.

Šodien iesniegtajā dokumentā arī iekļauts pielikums, kurā apkopota Eiropas Savienības Tiesas judikatūra attiecībā uz Dublinas III regulas interpretāciju nolūkā nodrošināt Dublinas noteikumu raitāku piemērošanu dalībvalstīs, kas panākams, gādājot par augstāku saskaņotības līmeni šo noteikumu interpretācijā dažādās dalībvalstīs.

Pagājušajā gadā dalībvalstis, pamatojoties uz Dublinas ceļvedi, ar Komisijas atbalstu ir iesaistījušās dažādās iniciatīvās, lai palielinātu Dublinas procedūru efektivitāti. Lai atbalstītu dalībvalstu centienus, Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra 2023. gada aprīlī nāca klajā ar ieteikumiem par pārsūtīšanu saskaņā ar Dublinas regulu

Turpmākā rīcība

Šajā dokumentā apzinātā labā prakse tiks apspriesta nākamajā Dublinas kontaktkomitejas sanāksmē, kas notiks 4. decembrī. Komisija turpinās atbalstīt dalībvalstis visu Dublinas ceļvedī izvirzīto mērķu sasniegšanā. Šajā nolūkā Komisija regulāri atjauninās šo dokumentu un turpinās Dublinas ceļveža īstenošanas izvērtēšanu un uzraudzību Dublinas III regulas kontaktkomitejas ietvaros.

Jaunais Migrācijas un patvēruma pakts, ko Komisija ierosināja 2020. gada septembrī, ietver virkni instrumentu, kuru mērķis ir padarīt Dublinas sistēmu efektīvāku un kuri ir daļa no priekšlikuma regulai par patvēruma un migrācijas pārvaldību, kuru likumdevēji pašlaik apspriež. Komisija ir gatava turpināt darbu ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai līdz šā likumdošanas pilnvaru termiņa beigām panāktu vienošanos par iepriekš minēto paktu saskaņā ar kopīgo ceļvedi.

Konteksts

Dublinas ceļvedī, ko dalībvalstis apstiprināja 2022. gada novembrī, ir paredzēts konkrēts grafiks, lai uzlabotu Dublinas III regulā noteiktās pārsūtīšanas uz visām dalībvalstīm. Dublinas ceļveža īstenošana līdz šim ir ļāvusi dalībvalstīm elastīgāk organizēt patvēruma meklētāju pārsūtīšanu saskaņā ar Dublinas procedūru. Vienlaikus ES Patvēruma aģentūra ir palīdzējusi dalībvalstīm novērtēt konkrētas patvēruma meklētāju situācijas saskaņā ar Dublinas regulu.

Pēc kontaktkomitejas sanāksmes par Dublinas III regulu, kas notika 2023. gada 16. martā, Komisija rīkoja vairākas divpusējas sanāksmes ar dalībvalstīm, lai labāk izprastu problēmas, ar kurām tās saskaras, kā arī lai apzinātu potenciālo labo praksi jau veikto pasākumu vidū ar mērķi nodrošināt Dublinas ceļvedī paredzēto pasākumu raitu un pienācīgu īstenošanu.

Komisija šodien arī pieņem ieteikumu par ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm, tām reaģējot uz nopietniem iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības apdraudējumiem Šengenas zonā.

Vairāk informācijas

Dublinas ceļvedis darbībā – Dublinas III regulas efektivitātes uzlabošana

Dublinas ceļvedis (Padomes publikācija)

Patvēruma un migrācijas pārvaldības regula (priekšlikums)

Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz jauno Migrācijas un patvēruma paktu – faktu lapa

EUAA faktu lapa

Šengenas ieteikums

Citāti

Mēs turpināsim atbalstīt dalībvalstis, lai jau tagad uzlabotu pārsūtīšanas īstenošanu, vienlaikus turpinot centienus izveidot nākotnē jaunu un labāku sistēmu. Tam ir izšķiroša nozīme migrācijas pārvaldībā un efektīvas un taisnīgas sistēmas nodrošināšanā.

Priekšsēdētājas vietnieks Margaritis Shins - 23/11/2023

 

Migrācijas pārvaldība ir mūsu kopīgā atbildība. Mums jāstrādā roku rokā ar visām dalībvalstīm, lai nodrošinātu to, ka sadarbojamies pēc iespējas labāk un ka mācāmies viens no otra. Efektīvāka pārsūtīšana saskaņā ar Dublinas procedūru var nākt par labu gan pieteikuma iesniedzējam, gan dalībvalstīm, kas veic pārsūtīšanu, un dalībvalstīm, kuras ir atbildīgas par patvēruma pieteikumu izskatīšanu. Tādēļ mēs šodien mēs pieņemam labu praksi, lai uzlabotu Dublinas III regulas efektivitāti.

Iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone - 23/11/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 23. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā