Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 1. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

NextGenerationEU: Pirmajā gada ziņojumā par Atveseļošanas un noturības mehānismu konstatēts, ka īstenošana norit labi

The banner 'NextGenerationEU' on the front of the Berlaymont building

Eiropas Komisija šodien pieņēma pirmo gada ziņojumu par Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM), kas ir NextGenerationEU centrālais elements, īstenošanu. ANM nodrošina dalībvalstīm dotācijas un aizdevumus līdz 723,8 miljardiem eiro (faktiskajās cenās), lai atbalstītu tādas investīcijas un reformas, kas ievieš pārmaiņas un ļaus ES izkļūt spēcīgākai no Covid-19 pandēmijas.

Ziņojumā ir izvērtēts progress, kas vienu gadu pēc mehānisma ieviešanas panākts tā īstenošanā, sākot no ANM regulas pieņemšanas 2021. gada februārī līdz pirmā regulārā maksājuma veikšanai 2021. gada decembrī. Ziņojums liecina, ka ir panākts liels progress, un apstiprina, ka ANM īstenošana norit labi.

Ziņojumā ir izklāstīti daudzi ANM finansēto investīciju un reformu piemēri līdz šim pieņemtajos 22 atveseļošanas un noturības plānos. Šie piemēri atspoguļo konkrētus pasākumus, kas veicina ANM regulā noteiktos sešus politikas pīlārus, tajā skaitā zaļo pārkārtošanos un digitālo pārveidi. Tāpēc ziņojums sniedz svarīgu ieskatu par ANM rezultātā visā ES īstenoto pasākumu bezprecedenta mērogu un ietekmi.

Komisija un dalībvalstis kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi ir cieši sadarbojušās, lai sasniegtu šos rezultātus.

Pašreizējais stāvoklis īstenošanā

Pēc intensīvas sagatavošanās perioda un dialoga ar katru dalībvalsti Komisija rūpīgi un ātri novērtēja atveseļošanas un noturības plānus. Komisija sniedza 22 plānu pozitīvu novērtējumu. Līdz šim šajos plānos piešķirtā kopējā summa ir 445 miljardi eiro (291 miljards eiro dotācijās un 154 miljardi eiro aizdevumos).

Pēc tam, kad Padome bija apstiprinājusi šos 22 plānus, Komisija ātri izmaksāja 56,6 miljardus eiro priekšfinansējuma maksājumos 21 dalībvalstij, kas to bija pieprasījušas.

Pagaidām piecas dalībvalstis ir iesniegušas Komisijai pirmos regulāro maksājumu pieprasījumus, un 2022. gadā ir gaidāmi vairāk nekā 30 pieprasījumi. Pirmā maksājuma pieprasījuma rezultātā Spānijai 2021. gada decembrī tika izmaksāti 10 miljardi eiro, un paredzams, ka pēc tam, kad dalībvalstis būs veiksmīgi sasniegušas attiecīgos starpposma un galīgos mērķrādītājus, tiks veikti turpmāki maksājumi.

Savienība ir veiksmīgi piesaistījusi līdzekļus kapitāla tirgos, lai finansētu ANM, un 2021. gadā emitēja pirmo zaļo obligāciju.

Ieguldījums klimata un digitālo mērķrādītāju sasniegšanā un sešos pīlāros

ANM regula paredz, ka katrā atveseļošanas un noturības plānā iekļautajām reformām un investīcijām ir jāsasniedz klimata un digitālo izdevumu mērķrādītāji un pienācīgi jāveicina Eiropas nozīmes seši pīlāri jeb politikas jomas. Komisija izstrādāja metodes abiem mērķiem: vienu – ziņošanai par mērķrādītājiem un otru – sešiem pīlāriem.

Aptuveni 40 % no plānu kopējā piešķīruma ir saistīti ar pasākumiem, kas atbalsta klimata mērķu sasniegšanu, un visi plāni pārsniedz regulā noteikto 37 % klimata mērķrādītāju. Turklāt pieņemtajos plānos 26 % no kopējās summas ir atvēlēti izdevumiem digitālajā jomā. Arī šajā gadījumā tas ievērojami pārsniedz regulā noteikto 20 % mērķrādītāju.

22 pieņemtajos plānos kopējie aplēstie izdevumi, kas veicina zaļo pārkārtošanos (1. pīlārs), ir 224,1 miljards eiro. Kopsumma gandrīz 130 miljardu eiro apmērā no aplēstiem izdevumiem ir atvēlēti digitālajai pārveidei (2. pīlārs). Pasākumi, kas veicina gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi (3. pīlārs), veido vairāk nekā tūkstoti pasākumu 22 pieņemtajos plānos, kuru kopējā summa ir aptuveni 223 miljardi eiro. Pasākumi sociālās un teritoriālās kohēzijas atbalstam (4. pīlārs) sasniedz 193 miljardus eiro. Pasākumi veselības un ekonomiskās, sociālās un institucionālās noturības atbalstam (5. pīlārs) sasniedz 78 miljardus eiro, savukārt pasākumi nākamajai paaudzei, bērniem un jauniešiem (6. pīlārs) veido 49 miljardus eiro.

Atveseļošanas un noturības plānu īstenošanas progresam var sekot atveseļošanas un noturības rezultātu pārskatā, kas ir tiešsaistes portāls, kuru Komisija izveidoja 2021. gada decembrī.

Pievienotā vērtība un plašāka ietekme

Ziņojumā ir uzsvērta ANM kā unikāla uz sniegumu balstīta instrumenta pievienotā vērtība, kurš atbalsta vēl nepieredzētu reformu un investīciju programmu, lai risinātu konkrētās problēmas, ar kurām saskaras dalībvalstis. Tajā tiek prognozēts, ka ANM radīs pozitīvu plašāku ietekmi visā ES, vienlaikus atbalstot ekonomisko konverģenci un sociālo un teritoriālo kohēziju.

Kolēģijas locekļu izteikumi

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Apritējis gads, un es ļoti lepojos ar to, kā Atveseļošanas un noturības mehānisms palīdz sasniegt mūsu mērķi. Šis atveseļošanas instruments ir mūsu ekonomikas un sabiedrības pārveides instruments. Aptuveni 40 % no tā finansējuma ir paredzēti klimata mērķiem, bet 26 % – digitālajai pārejai. Tas pārspēj mūsu sākotnējo mērķi un ir liels sasniegums. Mūsu Eiropas Savienība kļūs modernāka un noturīgāka pēc Covid-19 krīzes.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis

Atveseļošanas un noturības mehānisms patiešām ir pirmais šāda veida mehānisms, un pirms dažiem gadiem tas nebūtu iedomājams. Pirmais ziņojums par ANM parāda, cik daudz mēs esam sasnieguši gada laikā. Šī bezprecedenta reformu un investīciju programma pierāda savu vērtību visā Eiropas Savienībā. Valstis sāk īstenot savus valsts atveseļošanas plānus. Līdz šim mēs esam uz pareizā ceļa. Un atcerēsimies, ka visi veiktie maksājumi ir saistīti ar izmērāmiem rezultātiem. Mehānisms ir arī ļoti pārredzams – ikviens var tiešsaistē pārbaudīt valsts progresu un redzēt, kā visi šie ES līdzekļi tiek izlietoti. Mēs esam apņēmušies panākt, lai mehānisms kļūtu par kopīgiem panākumiem visiem eiropiešiem. Labāka sabiedrība, spēcīgāka ekonomika un taisnīga un ilgstoša atveseļošana no krīzes.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni

Atveseļošanas un noturības mehānisma pirmo gadu var rezumēt šādi: pagaidām viss ir labi. Divpadsmit mēnešos kopš ANM izveides ir saskaņoti un sākti īstenot 22 valstu plāni. ANM vērienīgie finansējuma mērķrādītāji klimata un digitālajiem mērķiem ir lielā mērā pārsniegti, un plānos ir vairāk nekā tūkstotis pasākumu, kas veicina gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Nākamais gads būs izšķirīgs pārbaudījums mūsu kolektīvajai spējai īstenot līdz šim nepieredzētās investīcijas un reformas, par kurām ir panākta vienošanās. Esmu pārliecināts, ka mēs visi pieņemsim izaicinājumu un izmantosim šo unikālo iespēju.

Konteksts

Šis ziņojums ir pirmais no vairākiem Komisijas ikgadējiem ziņojumiem, kas aptvers ANM īstenošanu visā tā darbības laikā, kā noteikts ANM regulā. Tas tiks izmantots dialogā, kas par ANM īstenošanu notiks starp Savienības iestādēm un ar ieinteresētajām personām.

Ziņojumā sniegtā informācija ir balstīta uz pieņemto atveseļošanas un noturības plānu saturu, kā to novērtējusi Komisija, uz datiem, ko dalībvalstis līdz 2021. gada novembra beigām paziņojušas pusgada ziņošanas pienākuma ietvaros, un uz norisēm ANM īstenošanā līdz 2022. gada februāra beigām.

Sīkāka informācija

Faktu lapa Nr. 1: Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošana

Faktu lapa Nr. 2: Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošana

Pirmais gada ziņojums par Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanu

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskats

Atveseļošanas un noturības mehānisma regula

Jautājumi un atbildes: Atveseļošanas un noturības mehānisms

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 1. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā