Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 9. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Programma “LIFE”: ES iegulda vairāk nekā 116 miljonus eiro stratēģiskajos projektos dabas, vides un klimata jomā

Komisija šodien paziņoja par ieguldījumu vairāk nekā 116 miljonu eiro apmērā jaunās programmas “LIFE” stratēģiskajos projektos.

LIFE

Finansējums palīdzēs astoņiem nozīmīgiem projektiem Beļģijā, Igaunijā, Spānijā, Itālijā, Polijā, Slovākijā un Somijā sasniegt klimata un vides mērķus. Paredzams, ka projekti papildus valsts līdzekļiem un privātā sektora ieguldījumiem piesaistīs ievērojamus papildu līdzekļus no citiem ES finansējuma avotiem, tostarp lauksaimniecības, strukturālajiem, reģionālajiem un pētniecības fondiem.

Šie projekti palīdzēs Eiropai līdz 2050. gadam kļūt par pasaulē pirmo klimatneitrālo kontinentu un sekmīgi īstenot Eiropas zaļo kursu. Tie arī atbalsta ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadamES rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, Nulles piesārņojuma rīcības plānu, Dabas atjaunošanas aktu un veicina pāreju uz tīru enerģiju.

Astoņi lieli projekti septiņās dalībvalstīs

Projekti aptver šādas jomas:

Dabas aizsardzība un atjaunošana. Beļģijā B4B LIFE partneri paplašinās aizsargājamās teritorijas, uzlabos sakaru infrastruktūru un izstrādās rīcības plānus kritiski svarīgām dzīvotnēm un sugām visā valstī. Wetlands Green LIFE komanda palīdzēs īstenot ES politiku attiecībā uz aizsargājamām teritorijām un dzīvotnēm un sugām, ko tās atbalsta Polijā. Galvenā uzmanība tiks pievērsta purviem, kūdrājiem un mitrājiem dažādās Natura 2000 teritorijās. Abi projekti arī atbalsta ES Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas īstenošanu. Direktīvas

Ūdens kvalitāte un atkritumu apsaimniekošana. LIFE Dzīvās upes Slovākijā saglabās ūdens kvalitāti, aizsargās dabiskās dzīvotnes un vietējās sugas un veicinās ilgtspējīgu mežsaimniecības un zivsaimniecības pārvaldību. Projekts palīdzēs īstenot ES Ūdens pamatdirektīvu un Dzīvotņu direktīvuPlastLIFE komanda palīdzēs īstenot “Plastmasas ceļvedi” Somijā. Darbs ietvers plastmasas piedrazojuma samazināšanu, atkritumu un plastmasas patēriņa samazināšanu un reciklēšanas veicināšanu.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām. Igaunijas LIFE-SIP AdaptEs projekta komanda palielinās valsts spēju pielāgoties klimata pārmaiņām, palīdzot īstenot “Attīstības plānu adaptācijai klimata pārmaiņām”. Spānijā LIFE eCOadapt50 projekts palielinās informētību par pielāgošanos klimata pārmaiņām, iesaistot vietējās pašpārvaldes un uzņēmumus vietējās klimatadaptācijas stratēģijās. Itālijas LIFE Climax PO partneri pārbaudīs klimata ziņā viedu ūdens apsaimniekošanu upju baseinu mērogā un uzlabos ūdens resursu pārvaldību. Šie trīs projekti atbalsta ES Klimatadaptācijas stratēģijas īstenošanu.

Klimata pārmaiņu mazināšana. LIFE AFTER COAL PL komanda palīdzēs īstenot Polijas “Klimatneitralitātes stratēģiju Lielpolijas austrumos 2040” (“RSCN”), īpašu uzmanību pievēršot komunālo pakalpojumu un transporta nozarēm. Šis projekts ir saskaņots ar ES Klimata aktu.

Konteksts

Stratēģiskie dabas projekti un stratēģiskie integrētie projekti balstās uz to LIFE integrēto projektu (IP) panākumiem, kas tika finansēti laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.

“LIFE” programmas Stratēģiski dabas projekti un Stratēģiskie integrētie projekti atbalsta ES vides un klimata tiesību aktu un rīcībpolitiku īstenošanu reģionālā, vairāku reģionu, valstu vai starpvalstu līmenī. Stratēģiski dabas projekti palīdz ES valstīm integrēt dabas un biodaudzveidības politikas mērķus citās politikas nostādnēs un finansēšanas instrumentos. Stratēģiskie integrētie projekti palīdz veicināt valsts, reģionālas vai nozarei/jomai pielāgotas siltumnīcefekta gāzu mazināšanas stratēģijas un zemu oglekļa emisiju ekonomikas ceļvežus.

Programma “LIFE” ir ES instruments vides un klimatrīcības pasākumu finansēšanai. Kopš 1992. gada programmā ir iekļautas zaļās idejas, un līdz šim tā ir līdzfinansējusi vairāk nekā 5500 projektu visā ES un trešās valstīs. Laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam Eiropas Komisija ir palielinājusi programmas “LIFE” finansējumu par gandrīz 60 %, t. i., līdz 5,4 miljardiem eiro, un iekļāvusi jauno apakšprogrammu pārejai uz tīru enerģiju. Programmu “LIFE” pārvalda Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (“CINEA”).

Vairāk informācijas

“LIFE” stratēģiskie projekti — īss apraksts

Programma “LIFE”

Eiropas zaļais kurss

Dabai vajadzīga mūsu palīdzība: klimata krīze, bioloģiskās daudzveidības zudums un piesārņojums nopietni ietekmē dabu un ekosistēmas, apdraudot mūsu nodrošinātību ar pārtiku un ekonomisko labklājību. Programmai “LIFE” ir lieli panākumi, palīdzot dabai atgūties visā Eiropā. Šie astoņi jaunie projekti ļaus veselām valstīm un reģioniem sekmīgi samazināt emisijas, atjaunot dabu un nodrošināt resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par Eiropas zaļo kursu Franss Timmermanss - 09/03/2023

 

Mums jāglābj Eiropas dzīvotnes, jo mūsu dzīve, sabiedrība un ekonomika ir tieši no tām atkarīga. 80 % ir sliktā stāvoklī, un mūsu darbam tagad ir izšķiroša nozīme, lai to mainītu. Programmas “LIFE” stratēģiskie projekti ir vērtīgs instruments šajā procesā, palīdzot mums risināt savstarpēji saistītās problēmas, kas saistītas ar klimata pārmaiņām, dabas zudumu un piesārņojumu, un mobilizēt papildu līdzekļus. Tā ir reāla pozitīva ietekme, kas notiek uz vietas septiņās no mūsu dalībvalstīm, un es ceru turpināt atbalstīt šādas darbības.

Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs - 09/03/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 9. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā