Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 22. septembrisLasīšanas ilgums: 7 min

Tirdzniecība un ilgtspēja: Komisija ierosina jaunu ES vispārējo tarifa preferenču shēmu, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību valstīs ar zemiem ienākumiem

Šodien Komisija ir pieņēmusi tiesību akta priekšlikumu par jauno ES vispārējo tarifa preferenču shēmu (VPS) laikposmam no 2024. līdz 2034. gadam.

Tirdzniecība un ilgtspēja pasaulē
Image by <a href="https://pixabay.com/users/openclipart-vectors-30363/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2029310">OpenClipart-Vectors</a> from <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attributi

Komisija ierosina uzlabot dažas no shēmas galvenajām iezīmēm, lai labāk reaģētu uz VPS valstu mainīgajām vajadzībām un problēmām, kā arī stiprinātu shēmas sociālo, darba vides un klimata dimensiju.

VPS regula ir vienpusējs tirdzniecības instruments, kas atceļ vai samazina ievedmuitas nodokļus produktiem, kurus ES ieved no neaizsargātām valstīm ar zemiem ienākumiem, tādējādi atbalstot nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu attīstību un šo valstu līdzdalību pasaules ekonomikā. Ar Komisijas priekšlikumu ES VPS tiek vairāk vērsta uz nabadzības mazināšanu un eksporta iespēju palielināšanu valstīm ar zemiem ienākumiem. Mērķis ir stimulēt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi valstīs ar zemiem ienākumiem un pavērt jaunas iespējas iesaistīties vides un labas pārvaldības jautājumos.

Jaunā VPS shēma stiprina ES iespējas izmantot tirdzniecības preferences, lai radītu ekonomiskās iespējas un veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Modernizētā shēma arī paplašina ES VPS preferenču atcelšanas pamatojumu nopietnu un sistemātisku pārkāpumu gadījumā. Papildus jau ietvertajām galvenajām cilvēktiesību un darba konvencijām priekšlikumā ir iekļautas vides un labas pārvaldības konvencijas.

Koncentrēšanās uz tiem, kam visvairāk vajadzīga palīdzība

VPS ir vairākas iezīmes, kuru nolūks ir nodrošināt, ka tirdzniecības preferences tiek piešķirtas valstīm, kurām tās ir visvairāk vajadzīgas, un atbalstīt to ilgtspējīgu attīstību.

Jaunais priekšlikums pašreizējo shēmu uzlabo arī šādi:

 • nodrošina vienmērīgu pāreju no vismazāk attīstīto valstu (VAV) statusa visām valstīm, kuras to varētu veikt nākamajā desmitgadē. Tās varēs pieteikties uz īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai (VPS+), ja tās apņemsies ievērot stingrus ilgtspējas standartus un tādējādi varēs saglabāt dāsnas tarifa preferences piekļuvei ES tirgum;
 • maksimāli palielina iespējas valstīm ar zemiem ienākumiem gūt labumu no VPS, samazinot produktu izslēgšanas sliekšņus (t. i., tarifa preferenču pagaidu atcelšanu ļoti konkurētspējīgiem produktiem) par desmit procentpunktiem, lai lielie industrializētie ražotāji atstātu lielākas iespējas nozarēs, kurās tie ir ļoti konkurētspējīgi;
 • paplašina to starptautisko konvenciju sarakstu, kuras ir jāievēro, pievienojot divus papildu cilvēktiesību instrumentus par personu ar invaliditāti tiesībām un bērnu tiesībām, divas darba tiesību konvencijas par darba inspekcijām un trīspusēju dialogu un vienu pārvaldības konvenciju par transnacionālo organizēto noziedzību;
 • izveido labi definētu sistēmu pašreizējām VPS+ saņēmējvalstīm, kas tām ļautu pielāgoties jaunajām prasībām, piedāvātu atbilstošu pārejas periodu un pieprasītu iesniegt īstenošanas plānus.

Zaļāka VPS

Lai pastiprinātu klimata pārmaiņu un vides aizsardzības standartu ievērošanas nozīmi, jaunais VPS priekšlikums:

 • ievieš iespēju atcelt VPS priekšrocības, ja nopietni un sistemātiski tiek pārkāpti konvenciju par klimata pārmaiņām un vides aizsardzību principi;
 • paplašina to starptautisko konvenciju sarakstu, kuras VPS+ valstīm ir jāratificē papildus pašreizējiem septiņiem vides un klimata instrumentiem, tagad ietverot arī Parīzes nolīgumu.

Elastīgāka VPS

Atziņas, kas gūtas pašreizējās VPS piemērošanā, atspoguļojas:

 • uzlabojumos VPS+ prasību ievērošanas uzraudzībā, kā arī lielākā pārredzamībā un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanā tās piemērošanā;
 • jaunā preferenču atcelšanas steidzamības procedūrā, ja ir vajadzīga ātra reakcija sakarā ar saņēmējvalstī esošu ārkārtīgi smagu stāvokli, piemēram, nopietniem starptautisko standartu pārkāpumiem;
 • novērtējumā par jebkuras ierosinātas atcelšanas sociālekonomisko ietekmi, lai apsvērtu jebkādu negatīvu ietekmi uz neaizsargātām iedzīvotāju grupām.

Ko par to saka kolēģijas locekļi

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks un tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis atzīmēja: “ES VPS ir piecdesmit gadus atbalstījusi neaizsargāto valstu ilgtspējīgu izaugsmi, sniedzot tām preferenciālu piekļuvi ES tirgum. Tas ir palīdzējis saņēmējvalstīm dažādot to ekonomiku un radīt darbvietas. Tas ir arī mudinājis saņēmējvalstis uzlabot cilvēktiesības un darba tiesības, vidi un labu pārvaldību. Šodien mēs pārveidojam VPS, lai tā arī turpmāk piedāvātu dāsnas tirdzniecības preferences, vienlaikus stimulējot pozitīvākas pārmaiņas saņēmējvalstīs.”

Augstais pārstāvis un Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels sacīja: “ES veicina cilvēktiesības un ilgtspējīgu attīstību visās savas ārējās darbības jomās, tostarp atbildīgas tirdzniecības un ieguldījumu jomā. Jaunā VPS regula uzlabo instrumentu, kas ir būtisks mūsu kopīgajiem centieniem veicināt pārticīgāku, ilgtspējīgāku un taisnīgāku sabiedrību visā pasaulē, pamatojoties uz pieredzi, kas uzkrāta gadu gaitā, iesaistoties un sadarbojoties ar partnervalstīm. Jaunais VPS režīms stiprinās mūsu spēju izmantot tirdzniecības preferences, lai ne tikai radītu ekonomiskas iespējas cilvēkiem, bet arī veicinātu ilgtspējīgu attīstību un universālas vērtības visā pasaulē.”

Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena teica: “Tirdzniecībai ir būtiska nozīme, lai palielinātu labklājību un samazinātu nevienlīdzību ceļā uz ilgtspējīgu attīstību. ES VPS pārskatīšana ir konkrēts piemērs tam, kā tirdzniecības preferences var veicināt valstu ar zemiem ienākumiem integrāciju pasaules ekonomikā un tādējādi radīt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un samazināt nabadzību. Mēs turpināsim sadarboties ar ES partnervalstīm, izmantojot mūsu jauno finanšu instrumentu NDICI – "Eiropa pasaulē", lai sniegtu atbalstu svarīgākajās jomās.”

Turpmākie pasākumi

Tagad priekšlikumu apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome. Pašreizējās VPS regulas darbība beidzas 2023. gada 31. decembrī. Kad jaunā VPS regula būs pieņemta, to piemēros no 2024. gada 1. janvāra.

Vispārīga informācija

ES VPS ir vispāratzīts tirdzniecības un attīstības politikas instruments, kas darbojas kopš 1971. gada.

Pašreizējās VPS sistēmas pamatā ir 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 978/2012. Šī shēma nodrošina vieglāku piekļuvi ES tirgum precēm, kas tiek eksportētas no valstīm ar zemiem ienākumiem, atceļot vai samazinot importa tarifus. Zemāki nodokļi ļauj šīm valstīm palielināt eksportu uz ES un tādējādi veicināt to ekonomisko izaugsmi un darbvietu radīšanu. Preferenciāla piekļuve ES tirgum arī palīdz valstīm ar zemiem ienākumiem gūt papildu ieņēmumus, kurus var atkārtoti ieguldīt, lai dažādotu to ekonomiku. Visbeidzot, ES VPS atbalsta ilgtspējīgu attīstību, jo tarifa preferences attiecībā uz piekļuvi ES lielajam tirgum arī mudina valstis ar zemiem ienākumiem veicināt cilvēktiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un labas pārvaldības ievērošanu. Tā arī novērš kaitējumu ES rūpniecībai, izmantojot aizsardzības sistēmu un aizsardzības pasākumus, ko nodrošina VPS programma.

ES piedāvā trīs VPS režīmus:

 • EBA (“Viss, izņemot ieročus”) vismazāk attīstītajām valstīm, kurām ir beznodokļu un bezkvotu piekļuve ES tirgum attiecībā uz visiem produktiem, izņemot ieročus un munīciju;
 • standarta VPS valstīm ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem, kurām ir piešķirta daļēja vai pilnīga muitas nodokļu atcelšana divās trešdaļās tarifa pozīciju;
 • VPS+, īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, kas samazina tarifus līdz 0 % tām pašām tarifa pozīcijām kā standarta VPS gadījumā. No šā režīma gūst labumu neaizsargātās valstis ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem, kas īsteno 27 starptautiskas konvencijas (jaunajā priekšlikumā – 32), kuras saistītas ar cilvēktiesībām, darba tiesībām, vides un klimata aizsardzību un labu pārvaldību.

Sīkāka informācija

Faktu lapa – VPS pārskatīšana

Jautājumi un atbildes – VPS pārskatīšana  

Komisijas priekšlikums pārskatītajai VPS regulai

Ietekmes novērtējuma ziņojums

Ārējais pētījums par VPS pārskatīšanu

ES vispārējo tarifa preferenču shēma (VPS)

VPS platforma

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 22. septembris