Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 14. aprīlisLasīšanas ilgums: 6 min

Cilvēku tirdzniecības apkarošana – jauna stratēģija cilvēku tirdzniecības novēršanai, noziedzīgu uzņēmējdarbības modeļu likvidēšanai, cietušo aizsardzībai un iespēju nodrošināšanai

Komisija šodien nāk klajā ar jaunu stratēģiju cilvēku tirdzniecības apkarošanai 2021.–2025. gadam, kurā galvenā uzmanība pievērsta noziedzības novēršanai, cilvēku tirgotāju saukšanai pie atbildības un cietušo aizsardzībai un iespēju nodrošināšanai. Laikā no 2017. līdz 2018. gadam Eiropas Savienībā tika reģistrēti vairāk nekā 14 000 cietušo. Tiek lēsts, ka vienā gadā cilvēku tirgotāji visā pasaulē gūst peļņu 29,4 miljardu EUR apmērā. Tā kā ir sagaidāms, ka pieprasījums pēc ekspluatācijas turpināsies, un tā kā cilvēku tirgotāji pārvieto savu darbību uz tiešsaisti, turklāt pandēmija, visticamāk, radīs apstākļus vēl lielākai ekspluatācijai, šodien pieņemtajā stratēģijā ir noteikti pasākumi, kas ļaus ES un tās dalībvalstīm turpināt pastiprināti vērsties pret to.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins sacīja: “Cilvēku tirdzniecības apkarošana ir daļa no mūsu centieniem veidot aizsargājošu Eiropu. Cilvēku tirgotāji izmanto cilvēku neaizsargātību. Ar šodienas stratēģiju mēs īstenojam trīsvirzienu pieeju, izmantojot kopā tiesību aktus, politisko un operatīvo atbalstu un finansējumu, lai samazinātu pieprasījumu, likvidētu noziedzīgās darbības modeli un dotu iespējas šajā necilvēcīgajā noziegumā cietušajiem.”

Iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone piebilda: “Cilvēku tirdzniecība ir noziegums, kam mūsu sabiedrībā nav vietas. Tomēr cilvēku tirdzniecība turpinās — tās upuri galvenokārt ir sievietes un bērni, kurus tirgo seksuālai izmantošanai. Mūsu pienākums ir aizsargāt cietušos un saukt pie atbildības vainīgos, kuri uzskata, ka cilvēki ir prece. Mēs pārskatīsim spēkā esošos noteikumus, lai novērtētu, vai tie joprojām ir efektīvi, un apsvērsim iespēju noteikt kriminālatbildību par cilvēku tirdzniecības upuru piespiedu izmantošanu.“

Šī stratēģija balstās uz ES visaptverošu tiesisko un politisko satvaru cilvēku tirdzniecības apkarošanai, kura pamatā ir Direktīva par cilvēku tirdzniecības apkarošanu. Komisija turpinās atbalstīt dalībvalstis direktīvas īstenošanā un vajadzības gadījumā ierosinās pārskatīšanu, lai novērtētu, ka tā atbilst paredzētajam mērķim. ES koordinatoram cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā arī turpmāk būs svarīga loma šīs stratēģijas īstenošanā.

Turklāt stratēģijā galvenā uzmanība ir pievērsta zemāk minētajiem jautājumiem.

  • Pieprasījuma, kas veicina cilvēku tirdzniecību, samazināšana. Komisija izvērtēs iespēju ieviest minimālos ES noteikumus attiecībā uz kriminālatbildības noteikšanu par cilvēku tirdzniecībā cietušo piespiedu kārtā sniegto pakalpojumu izmantošanu, un kopā ar valstu iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām rīkos preventīvu kampaņu, kas paredzēta augsta riska nozarēm. Lai precizētu uzņēmumu pienākumus, Komisija apsvērs iespēju stiprināt Direktīvu par sankcijām pret darba devējiem, ierosinās arī tiesību aktus par korporatīvo pārvaldību un sniegs norādījumus par pienācīgu pārbaudi, lai palīdzētu novērst piespiedu darbu.
  • Cilvēku tirgotāju noziedzīgās darbības modeļa likvidēšana tiešsaistē un bezsaistē. Komisija risinās dialogu ar interneta un tehnoloģiju uzņēmumiem nolūkā samazināt tiešsaistes platformu izmantošanu cietušo vervēšanai un ekspluatēšanai. Lai atklātu un vērstos pret cilvēku tirdzniecību, Komisija sekmēs sistemātiskas mācības tiesībaizsardzības un tiesu speciālistiem.
  • Aizsardzība, atbalsts un iespēju nodrošināšana cietušajiem, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm un bērniem. Stratēģijas mērķis ir uzlabot cietušo agrīnu identificēšanu un viņu nodošanu turpmākai palīdzībai un aizsardzībai, veicināt jaunu iespēju programmas cietušajiem un atvieglot to reintegrāciju. Komisija, ņemot vērā dzimumu dimensiju un bērnu jautājumus, finansēs arī mācības, lai palīdzētu policijai, sociālajiem darbiniekiem, robežsargiem vai veselības aprūpes darbiniekiem atklāt cietušos.
  • Starptautiskās sadarbības veicināšana. Tā kā puse no ES atklātajiem cietušajiem nav ES pilsoņi, cilvēku tirdzniecības problēmas risināšanā būtiska nozīme ir sadarbībai ar starptautiskajiem partneriem. ES izmantos virkni ārpolitikas instrumentu un operatīvo sadarbību, lai palīdzētu apkarot cilvēku tirdzniecību izcelsmes un tranzīta valstīs, tostarp izmantojot īpašus cilvēktiesību un drošības dialogus, ciešāku sadarbību ar Eiropas Padomi un regulāru un mērķtiecīgu saziņu, rīcību un informācijas apmaiņu ar ES delegācijām partnervalstīs. Gaidāmais rīcības plāns cīņai pret migrantu kontrabandu arī palīdzēs likvidēt cilvēku tirgotāju rūpalu — ievest cietušos ekspluatācijai Eiropā.

Vispārīga informācija

Neraugoties uz pēdējos gados gūtajiem panākumiem, cilvēku tirdzniecība joprojām ir nopietns apdraudējums ES. Upuri galvenokārt ir sievietes un meitenes, kas tiek tirgotas seksuālai izmantošanai. Trešajā ziņojumā par progresu cilvēku tirdzniecības apkarošanā, kas publicēts 2020. gada oktobrī, tiek sniegts faktu pārskats par sasniegto, parādīti modeļi, problēmas un galvenie jautājumi cilvēku tirdzniecības apkarošanā ES.

Tā kā cilvēku tirdzniecība bieži vien ir saistīta ar organizētas noziedzības grupām, stratēģija cilvēku tirdzniecības apkarošanai ir cieši saistīta ar šodien publiskoto ES organizētās noziedzības novēršanas stratēģiju. Sabiedrības aizsardzība pret organizēto noziedzību un jo īpaši cilvēku tirdzniecības apkarošana ir jaunās ES Drošības savienības stratēģijas prioritāte.

Jaunajā Migrācijas un patvēruma paktā arī uzsvērts, cik svarīgi ir laikus apzināt cilvēku tirdzniecības potenciālos cietušos no trešām valstīm.

Sīkāka informācija

Paziņojums par ES Stratēģiju cilvēku tirdzniecības apkarošanai 2021.–2025. gadam 

Informatīvs paziņojums ES organizētās noziedzības novēršanas stratēģija un ES Stratēģija cilvēku tirdzniecības apkarošanai

Faktu lapa Cilvēku tirdzniecības apkarošana

Paziņojums presei Cīņa pret organizēto noziedzību: Jauna piecu gadu stratēģija sadarbības veicināšanai visā ES un digitālo rīku labākai izmantošanai izmeklēšanā

Trešais ziņojums par progresu cilvēku tirdzniecības apkarošanā 

ES tīmekļa vietne par cīņu pret cilvēku tirdzniecību 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 14. aprīlis