Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 4. martsLasīšanas ilgums: 8 min

Darba samaksas pārredzamība — Komisija ierosina pasākumus, lai nodrošinātu vienādu darba samaksu par vienādu darbu

Šodien Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par darba samaksas pārredzamību, lai nodrošinātu, ka sievietes un vīrieši ES par vienādu darbu saņem vienādu darba samaksu.

Tā kā šī ir politiska prioritāte, ko izvirzījusi Komisijas priekšsēdētaja fon der Leiena, priekšlikumā ir izklāstīti darba samaksas pārredzamības sekmēšanas pasākumi, piemēram, informācijas par darba samaksu sniegšana darba meklētājiem, tiesības būt informētiem par darba samaksas līmeņiem darba ņēmējiem, kuri veic vienādu darbu, kā arī lielo uzņēmumu pienākums ziņot par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību. Ar priekšlikumu arī stiprina rīkus darba ņēmējiem viņu tiesību īstenošanai un sekmē tiesu iestāžu pieejamību. Darba devējiem nebūs atļauts izvaicāt darba meklētājus par viņu darba samaksas vēsturi, un viņiem pēc darba ņēmēja pieprasījuma būs jāsniedz anonimizēti dati par darba samaksu. Darba ņēmējiem būs arī tiesības uz kompensāciju, ja būs notikusi diskriminācija darba samaksas jomā.

Jaunie pasākumi, kuros ņemta vērā Covid-19 pandēmijas ietekme gan uz darba devējiem, gan arī uz sievietēm, kuras pandēmija ir skārusi īpaši smagi, palielinās informētību par darba samaksas nosacījumiem uzņēmumā un darba devējiem un darba ņēmējiem sniegs vairāk rīku, ar ko uzņēmumā novērst diskrimināciju darba samaksas jomā. Tie pievērsīsies vairākiem būtiskiem faktoriem, kas veicina pašreizējo darba samaksas atšķirību un ir īpaši svarīgi Covid-19 pandēmijas laikā, kura pastiprina dzimumu nevienlīdzību un pakļauj sievietes lielākam nabadzības riskam.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena norādīja: “Par vienādu darbu pienākas vienāda darba samaksa. Lai darba samaksa būtu vienāda, nepieciešama pārredzamība. Sievietēm jāzina, vai viņu darba devēji pret viņām izturas taisnīgi. Ja tas tā nav, viņām ir jābūt tiesībām cīnīties pret to un saņemt pelnīto.”

Priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova piebilda: “Ir pēdējais laiks, lai sievietes un vīrieši var īstenot savas tiesības. Mēs vēlamies nodrošināt darba meklētājiem un darba ņēmējiem rīkus, lai viņi varētu prasīt taisnīgu atalgojumu un zinātu un izmantotu savas tiesības. Tādēļ arī darba devējiem ir jānodrošina lielāka pārredzamība attiecībā uz viņu darba samaksas politiku. Vairs nekādu dubultstandartu, nekādu atrunu.”

Komisijas locekle līdztiesības jautājumos Helena Dalli piemetināja: “Priekšlikums par darba samaksas pārredzamību ir būtisks solis ceļā uz to, ka tiek īstenots princips par vienādu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu. Tas dos tiesības darba ņēmējiem īstenot viņu tiesības uz vienādu darba samaksu un izskaudīs ar dzimumu saistītus aizspriedumus darba samaksas jomā. Tāpat tas arī ļaus atklāt, atzīt un risināt problēmu, ko esam vēlējušies izskaust kopš Romas līguma pieņemšanas 1957. gadā. Sievietes par savu darbu ir pelnījušas pienācīgu atzinību, vienlīdzīgu attieksmi un novērtējumu, un Komisija ir apņēmusies nodrošināt, ka darbavietās šis mērķis tiek sasniegts.”

Darba samaksas pārredzamība un vienādas darba samaksas labāka īstenošana

Tiesību akta priekšlikumā galvenā uzmanība pievērsta diviem vienādas darba samaksas pamatelementiem: pasākumi, ar kuriem nodrošina darba samaksas pārredzamību darba ņēmējiem, un labāka tiesu iestāžu pieejamība personām, kuras cietušas no diskriminācijas darba samaksas jomā.

Pasākumi darba samaksas pārredzamībai.

  • Darba samaksas pārredzamība darba meklētājiem — darba devējiem paziņojumā par vakanci vai pirms darba intervijas būs jāsniedz informācija par sākotnējo darba samaksas līmeni vai tā diapazonu. Darba devējiem nebūs atļauts pieprasīt, lai potenciālie darba ņēmēji atklātu savu darba samaksas vēsturi.
  • Tiesības darba ņēmējiem saņemt informāciju — darba ņēmējiem būs tiesības pieprasīt no sava darba devēja informāciju par viņu individuālo darba samaksas līmeni un vidējiem darba samaksas līmeņiem, norādot pa dzimumiem attiecībā uz to darba ņēmēju kategorijām, kuri veic tādu pašu vai vienādas vērtības darbu.
  • Ziņošana par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību — darba devējiem, kuri nodarbina vairāk par 250 darba ņēmējiem, ir jāpublisko informācija par sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību viņu organizācijā. Uzņēmuma iekšējiem nolūkiem viņi arī sniegtu informāciju par sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību, norādot atbilstoši to darba ņēmēju kategorijām, kuri veic tādu pašu vai vienādas vērtības darbu.
  • Kopīgs darba samaksas novērtējums — ja ziņojumos par darba samaksu tiek atklāts, ka pastāv nepamatota vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība vismaz 5 % apmērā, un ja darba devējs nespēj pamatot atšķirību ar objektīviem dzimumneitrāliem faktoriem, darba devējiem, sadarbojoties ar darba ņēmēju pārstāvjiem, būs jāveic darba samaksas novērtējums.

Labāka tiesu iestāžu pieejamība personām, kuras cietušas no diskriminācijas darba samaksas jomā.

  • Kompensācija darba ņēmējiem — darba ņēmēji, kuri dzimuma dēļ cietuši no diskriminācijas darba samaksas jomā, var saņemt kompensāciju, tai skaitā neizmaksāto atalgojuma daļu un saistīto papildatlīdzību vai maksājumu natūrā pilnīgu atmaksu.
  • Pierādīšanas pienākums darba devējam — pēc noklusējuma nevis darba ņēmējam, bet gan darba devējam būs jāpierāda, ka nav notikusi diskriminācija saistībā ar darba samaksu.
  • Sankcijas, ar ko iekļauj naudas sodus — dalībvalstīm būtu jāievieš konkrēti sodi par vienlīdzīgas darba samaksas noteikuma pārkāpumiem, tostarp nosakot minimālo naudas sodu līmeni.
  • Līdztiesības iestādes un darba ņēmēju pārstāvji var darba ņēmēju uzdevumā rīkoties tiesvedībās vai administratīvajos procesos, kā arī virzīt kolektīvas prasības par vienādu darba samaksu.

Priekšlikumā ir ņemta vērā pašreizējā darba devēju grūtā situācija, it īpaši privātajā sektorā, un saglabāta pasākumu proporcionalitāte, vienlaikus nodrošinot elastību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un mudinot dalībvalstis izmantot pieejamos resursus datu paziņošanai. Darba devēju gada izmaksas par darba samaksas paziņošanu tiek lēstas no 379 eiro līdz 890 eiro uzņēmumiem, kuros ir vairāk nekā 250 darbinieki.

Turpmākie soļi

Šodien iesniegtais priekšlikums tagad tiks nosūtīts apstiprināšanai Eiropas Parlamentam un Padomei. Pēc tā pieņemšanas dalībvalstīm būs divi gadi, lai direktīvu transponētu valsts tiesību aktos un paziņotu attiecīgos tekstus Komisijai. Komisija pēc astoņiem gadiem veiks ierosinātās direktīvas novērtējumu.

Konteksts

Tiesības uz vienādu darba samaksu sievietēm un vīriešiem par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem kopš 1957. gada Romas līguma. Prasība nodrošināt vienādu darba samaksu ir noteikta LESD 157. pantā un Direktīvā par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos.

Eiropas Komisija 2014. gada martā pieņēma ieteikumu par to, kā ar pārredzamības palīdzību nostiprināt principu par vienādu darba samaksu sievietēm un vīriešiem. Neraugoties uz to, šā principa efektīva īstenošana un izpilde praksē joprojām ir nopietna problēma Eiropas Savienībā. Eiropas Parlaments un Padome ir vairākkārt aicinājuši rīkoties šajā jomā. 2019. gada jūnijā Padome aicināja Komisiju izstrādāt konkrētus pasākumus, lai palielinātu darba samaksas pārredzamību.

Priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja, ka saistošu pasākumu darba samaksas pārredzamībai izstrāde būs viena no šīs Komisijas politiskajām prioritātēm. Šo apņemšanos atkārtoti apstiprināja Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–2025. gadam, un šodien Komisija nāk klajā ar attiecīgu priekšlikumu.

Sīkāka informācija

Jautājumi & atbildes par darba samaksas pārredzamību — Komisija ierosina pasākumus, lai nodrošinātu vienādu darba samaksu par vienādu darbu

Priekšlikums direktīvai par darba samaksas pārredzamību nolūkā stiprināt vienādas darba samaksas principu

Ietekmes novērtējums

Ietekmes novērtējuma kopsavilkums

Faktu lapa par darba samaksas pārredzamību — vienāda darba samaksu sievietēm un vīriešiem par vienādu darbu

ES rīcība vienādai darba samaksai

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 4. marts