Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 5. martsLasīšanas ilgums: 7 min

Eiropas Komisijas paziņojums pirms 2021. gada Starptautiskās sieviešu dienas

Pirms Starptautiskās sieviešu dienas Eiropas Komisija nāca klajā ar šādu paziņojumu:

“Pagājušais gads bija smags. Covid-19 pandēmija netaupīja nevienu, un tā bija īpaši sarežģīta sievietēm visā pasaulē. Pandēmijas priekšplānā atradās ārsti, medmāsas, skolotāji un veikalu asistenti – profesijas, kurās bieži strādā sievietes. Papildus tam nācās uzņemties vēl vairāk pienākumu mājās.

Veltīsim laiku, lai pateiktos sievietēm par viņu drosmi, līdzjūtību un ieguldījumu šīs krīzes pārvarēšanā, arī uzturot mūsu sabiedrību, aprūpes sistēmas un lielāko daļu pamatpakalpojumu.

Lai gan lielākā daļa veselības aprūpes darbinieku ir sievietes, viņas gandrīz nebija pārstāvētas ar pandēmiju saistīto lēmumu pieņemšanas procesos. Piemēram, valstu īpašās Covid-19 darba grupas 87 valstīs, tostarp 17 ES dalībvalstīs, 85,2 % gadījumu vadīja vīrieši.

Dzimumu līdztiesībai jābūt pēcpandēmijas atveseļošanās pamatā. Atveseļošanas un noturības mehānisma regula paredz, ka valstu atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanas un īstenošanas gaitā būtu jāņem vērā un jāveicina dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas visiem. Sievietēm jābūt arī labāk pārstāvētām vadošajos amatos gan politikā, gan uzņēmumu valdēs – mēs turpināsim cīnīties par to.

Komisija netaupīja pūles, lai panāktu lielāku sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropā un ārpus tās. Īstenojot vienu no galvenajiem Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģijas elementiem, Komisija vakar iesniedza priekšlikumu par jauniem pasākumiem, kā īstenot vienādas darba samaksas principu. Dzimumu līdztiesība ir viens no Eiropas sociālo tiesību pīlāra pamatprincipiem, un tai ir centrāla vieta arī šonedēļ iesniegtajā vērienīgajā rīcības plānā šā pīlāra īstenošanai. Dzimumu līdztiesība ir arī ES ārējās darbības centrālais elements. ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānā (GAP III) ir izklāstīta drosmīga un operatīva programma, kuras mērķis ir veicināt līdztiesību un nodrošināt, ka sievietēm un meitenēm visā pasaulē ir iespējas piedalīties demokrātijas, tiesiskuma, miera un drošības veidošanā.

Covid-19 pandēmija ir saasinājusi mūsu sabiedrībā pastāvošo nevienlīdzību. Tas rada lielu risku sievietēm, tostarp reizēm pat pašu mājās. Vēlāk šā gada laikā Komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai ES. Mūsu partnervalstīs ar kopīgās ES un ANO iniciatīvas “Spotlight” palīdzību steidzamajām vajadzībām tika pielāgotas prioritārās darbības visu veidu ar dzimumu saistītas vardarbības izskaušanai.

Progress ir panākts ar smagu darbu, un to var viegli zaudēt. Mums ir jāstrādā, lai Eiropa arī turpmāk būtu celmlauze sieviešu tiesību jomā. Regress nav risinājums, un mēs turpināsim virzīties uz priekšu.”

Konteksts

Pildot saistības, ko uzņēmusies priekšsēdētāja  Urzula fon der Leiena , pirmā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja – sieviete, priekšsēdētāja vietniece  Vera Jourova  un komisāre  Helena Dalli  iepazīstināja ar Dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–2025. gadam. Stratēģijā ir izklāstītas vairākas vērienīgas darbības dzimumu līdztiesības veicināšanai Eiropā un ārpus tās. Šodien Eiropas Komisija publicē savu gada ziņojumu par vīriešu un sieviešu līdztiesību (skatīt paziņojumu presei ).

Viena no stratēģijas galvenajām prioritātēm bija iniciatīva stiprināt vienādas darba samaksas principu, nodrošinot darba samaksas pārredzamību. Vakar Komisija pieņēma tiesību akta priekšlikumu. Komisija arī turpinās iestāties par to, lai tiktu pieņemts 2012. gada priekšlikums direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu uzņēmumu valdēs.

Komisija arī izstrādā jaunu likumdošanas iniciatīvu, kuras mērķis ir apkarot ar dzimumu saistītu vardarbību. Februārī tika uzsākta sabiedriskā apspriešana par šo iniciatīvu. Vienlaikus viena no Komisijas galvenajām prioritātēm joprojām ir ES pievienošanās Eiropas Padomes Stambulas konvencijai. 2020. gada jūnijā Komisija pieņēma pirmo ES stratēģiju par cietušo tiesībām, vēl vairāk pastiprinot cīņu pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu.

Vēl viens svarīgs dzimumu līdztiesības stratēģijas elements ir vēršanās pret vardarbību pret sievietēm tiešsaistē. Digitālo pakalpojumu akts, ko Komisija ierosināja 2020. gada decembrī, atbalsta minēto stratēģiju, un tā mērķis ir vēl vairāk saskaņot un atjaunināt noteikumus attiecībā uz digitālo pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus vēršoties pret lietotāju izplatītu nelikumīgu saturu un nodrošinot aizsardzības pasākumus pamattiesību aizsardzībai. Digitālās izglītības rīcības plānā un Eiropas Prasmju programmā Komisija paziņoja par virkni darbību, kuru mērķis ir veicināt dzimumu līdzsvarotu līdzdalību ar IKT saistītās profesijās un digitālo prasmju pilnveidi. Pastiprinātā Garantija jauniešiem atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir risināt ar dzimumu saistītus aizspriedumus un diskrimināciju nodarbinātības konsultāciju un ievirzes jomā.

Saskaņā ar Plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās jomas rīcības plānā noteiktajiem mērķiem Komisija drīzumā sāks izpratnes veicināšanas kampaņu par dzimumu līdztiesību un daudzveidību, kuras uzmanības centrā būs iedvesmojoši paraugi audiovizuālajā un ziņu plašsaziņas līdzekļu nozarē. Tā ir daļa no plašākiem centieniem veicināt dzimumu līdzsvaru un dažādību radošajā un kultūras nozarē, kas ietver arī darbības, kuras veic saskaņā ar programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammu “MEDIA” .

Dzimuma dimensija ir pilnībā integrēta programmā “Apvārsnis Eiropa”  un “EPT – pētniecības un inovācijas jaunā ēra”. Iekļautība un līdztiesība ir galvenie principi arī programmā “Erasmus+”, kas atbalsta sievietes – sociālās uzņēmējas un akadēmiķes un palīdz atklāt jaunas pētniecības tematus dzimumu līdztiesības, ilgtspējas un sieviešu iespēju veicināšanas jomā. Lai uzsvērtu Eiropas sieviešu sasniegumus pētniecībā, inovācijā, izglītībā, kultūrā un sportā, par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību, jaunatni un sportu atbildīgā komisāre  Marija Gabriela  sāka kampaņu sociālajos plašsaziņas līdzekļos #EUwomen4future .

Šodien Komisijas Kopīgais pētniecības centrs un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir uzsākuši kopīgu sadarbības projektu — Dzimumu līdztiesības stratēģijas uzraudzības portālu dzimumu līdztiesības stratēģijai 2020.–2025. gadam.

Jaunā daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam stiprina dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu ES budžeta tēriņos, jo īpaši ar ES struktūrfondu starpniecību. NextGenerationEU arī pievērš īpašu uzmanību dzimumu līdztiesībai. Jo īpaši valstu atveseļošanas un noturības plānos būtu jānosaka, kā investīcijas un reformas, ko finansēs no Atveseļošanas un noturības mehānisma, palīdzēs veicināt dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas visiem.

Ārpus ES Augstais pārstāvis / priekšsēdētāja vietnieks  Žuzeps Borels  un komisāre  Juta Urpilainena  iepazīstināja ar darbību kopumu, kuru mērķis ir stiprināt dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm, izmantojot jauno Dzimumu līdztiesības rīcības plānu (GAP III) 2021.–2025. gadam. Uzsākot Spotlight iniciatīvu , Eiropas Komisija kopā ar ANO pasaules līmenī konkrēti vēršas pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu.

Plašāka informācija

Paziņojums presei: 2021. gada Starptautiskā sieviešu diena – Covid-19 pandēmija rada nopietnas problēmas dzimumu līdztiesības jomā

Paziņojums presei: Darba samaksas pārredzamība – Komisija ierosina pasākumus, lai nodrošinātu vienādu darba samaksu par vienādu darbu

Paziņojums presei: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) – Covid-19 kavē progresu dzimumu līdztiesības jomā

Tīmekļa vietne par dzimumu līdztiesību  

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 5. marts