Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 15. aprīlisLasīšanas ilgums: 6 min

Eiropas Solidaritātes korpuss (2021–2027): pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par atbalstu jauniešu brīvprātīgā darba aktivitātēm

Komisija šodien izsludinājusi pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus jaunā Eiropas Solidaritātes korpusa (2021–2027) satvarā. Eiropas Solidaritātes korpuss atbalsta jauniešus, kuri vēlas iesaistīties brīvprātīgajā darbā, kas dažādās sfērās – sākot no palīdzības grūtībās nonākušiem cilvēkiem un beidzot ar atbalstu rīcībai veselības un vides jomā – tiek īstenots visā ES un ārpus tās robežām. Šāgada prioritāte būs veselība, un tās satvarā brīvprātīgie tiks aicināti strādāt pie projektiem, kuri vērsti uz veselības problēmām, tai skaitā Covid-19 pandēmijas ietekmi, un uz atveseļošanu.

Jaunā programma ar 2021.–2027. gadam atvēlētu budžetu vairāk nekā viena miljarda eiro apmērā teju 275 000 jauniešu piedāvā iespējas, iesaistoties brīvprātīgajā darbā vai veidojot pašiem savus solidaritātes projektus, palīdzēt risināt sabiedrības problēmas un humanitārus uzdevumus. Pirmajā darbības gadā pieejami vairāk nekā 138 miljoni eiro. No nākamā gada programma dos jauniešiem iespēju brīvprātīgi iesaistīties arī humānās palīdzības aktivitātēs visā pasaulē, lai palīdzētu novērst humanitāras problēmas drošās trešās valstīs un tādējādi dotu savu artavu ES īstenotajās atbalsta aktivitātēs.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins: “Eiropas projekta pamatā ir solidaritāte – gan Eiropas Savienībā, gan attiecībās ar tās partneriem visā pasaulē. Eiropeiskā dzīvesziņa māca mūsu jaunākajai paaudzei, ka kopā esam stiprāki. Jaunieši to ir piedzīvojuši un nu var šajā pieredzē dalīties, izmantojot Eiropas Solidaritātes korpusa sagādātās iespējas. Brīvprātīgais darbs ir šīs programmas centrālais elements. Tā piesaista jauniešus un dod viņiem iespēju, paliekot uzticīgiem Eiropas vērtībām, aktīvi darboties sabiedrībā un kļūt par īsteniem pārmaiņu nesējiem.”

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela“Jaunieši sabiedrībai var dot daudz. Jaunībā viss šķiet iespējams, tāpēc vēlamies mudināt jauniešus būt aktīviem, izrādīt solidaritāti un veltīt savu laiku, apņēmību un aizrautību lietām, kas viņiem patiesi rūp. Turklāt dalība Eiropas Solidaritātes korpusā ir nenovērtējama iespēja gūt pieredzi un attīstīt jaunas prasmes. Šogad īpaša uzmanību pievērsta aktivitātēm un projektiem veselības profilakses un atbalsta jomā, tālab ceram brīvprātīgos jauniešus iesaistīt arī kopīgajos centienos apkarot Covid-19 pandēmiju.”

Jaunais Eiropas Solidaritātes korpuss, veicinot organizāciju un jauniešu iesaistīšanos, atbalsta visaptverošas ES politiskās prioritātes. Īpaši izcelti četri virzieni:

  • veicināt iekļaušanu un daudzveidību;
  • padarīt projektus zaļākus un popularizēt vidiski ilgtspējīgu un atbildīgu rīcību dalībnieku un dalīborganizāciju vidū;
  • atbalstīt digitālo pārkārtošanos ar projektiem un aktivitātēm, kas uzlabo digitālās prasmes, veicina digitālo pratību un uzlabo izpratni par digitālo tehnoloģiju radītajiem riskiem un pavērtajām iespējām;
  • veicināt jauniešu dalību demokrātiskos procesos un pilsonisko iesaisti.

Papildus šīm četrām darbības jomām programma piedāvās elastīgu iespēju pievienot ikgada prioritātes, kas pievēršas aktuāliem jautājumiem. Šāgada prioritāte ir veselība.

Lai piedalītos Eiropas Solidaritātes korpusā, organizācijām jāsaņem kvalitātes zīme, kas apliecina, ka tās veic kvalitatīvas solidaritātes darbības, kuras ir saskaņā ar programmas principiem, mērķiem un prasībām. Jebkura publiska vai privāta struktūra uz finansējumu var pieteikties ar Eiropas Solidaritātes korpusa nacionālo aģentūru starpniecību; tās darbojas visās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs, proti, Islandē, Lihtenšteinā, Turcijā un Ziemeļmaķedonijas Republikā. Savukārt Eiropas Solidaritātes korpusa portālā reģistrētās jauniešu grupas uz finansējumu to izstrādātiem un vadītiem solidaritātes projektiem var pieteikties tieši.

Pieteikšanās periods abos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus jaunās 2021.–2027. gada programmas satvarā sākas 2021. gada 15. aprīlī un beidzas 5. oktobrī. Pieteikumus uz solidaritātes brīvprātīgā darba kvalitātes zīmi var iesniegt jebkurā laikā. Termiņš, līdz kuram jāpiesakās uz humānās palīdzības brīvprātīgā darba kvalitātes zīmi, ir 2021. gada 22. septembris.

Konteksts

Eiropas Solidaritātes korpuss, kas izveidots 2016. gada decembrī, kopš 2018. gada oktobra darbojas kā ES finansēta programma, kuras darbībai atvēlētais budžets 2018.–2020. gadā ir 375,6 miljoni eiro. Brīvprātīgais darbs dod jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem (humānās palīdzības aktivitātēs – līdz 35 gadiem) iespēju piedalīties to organizāciju ikdienas darbā, kuras specializējas pasākumos, kas dod labumu kopienām.

Līdz šim Eiropas Solidaritātes korpusam pievienojušies 275 000 jauniešu, un apmēram 50 000 dalībnieku ir sākuši tajā darboties. Iniciatīva ir guvusi panākumus, tāpēc Eiropas Solidaritātes korpuss 2021.–2027. gadā turpina savas aktivitātes, kurām klāt nācis brīvprātīgais darbs ES humānās palīdzības jomā.

Brīvprātīgā darba projekti paver jauniešiem iespējas piedalīties solidaritātes aktivitātēs un palīdz apmierināt apzinātās vietējo kopienu vajadzības. Brīvprātīgo darbu var veikt gan valstī, kas nav dalībnieka dzīvesvietas valsts (pārrobežu brīvprātīgais darbs), gan dalībnieka dzīvesvietas valstī (iekšzemes brīvprātīgais darbs). Brīvprātīgo darbu jaunieši var veikt individuāli vai kolektīvi, un aktivitātes var ilgt līdz 12 mēnešiem.

Kvalitātes zīme ir process, kas apliecina, ka organizācija vēlas un spēj veikt kvalitatīvas solidaritātes aktivitātes saskaņā ar Eiropas Solidaritātes korpusa principiem, mērķiem un kvalitātes standartiem. Kvalitātes zīmes iegūšana ir priekšnoteikums dalībai brīvprātīgā darba pasākumos.

Solidaritātes projekts ir 2 līdz 12 mēnešus ilga iekšzemes aktivitāte, ko ierosinājuši, izstrādājuši un īsteno paši jaunieši. Solidaritātes projektiem jāpievēršas svarīgākajiem kopienu problēmjautājumiem.

Plašāka informācija

Faktu lapa

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Tīmekļvietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 15. aprīlis