Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 16. martsLasīšanas ilgums: 6 min

Izstāšanās līgums: Komisija nosūta Apvienotajai Karalistei oficiāla paziņojuma vēstuli par to, ka Apvienotā Karaliste nav izpildījusi savas saistības saskaņā ar Protokolu par Īriju un Ziemeļīriju

Šodien Eiropas Komisija nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstuli Apvienotajai Karalistei par Protokola par Īriju un Ziemeļīriju materiālo tiesību normu, kā arī par izstāšanās līgumā paredzēto labticības saistību pārkāpšanu. Tas iezīmē oficiālas pārkāpuma procedūras sākumu pret Apvienoto Karalisti. Otro reizi sešu mēnešu laikā Apvienotā Karaliste grasās pārkāpt starptautiskās tiesības.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks un ES līdzpriekšsēdētājs Apvienotajā komitejā Marošs Šefčovičs sacīja: “Protokols par Īriju un Ziemeļīriju ir vienīgais veids, kā aizsargāt Lielās piektdienas (Belfāstas) vienošanos un saglabāt mieru un stabilitāti, vienlaikus izvairoties no fiziskas robežas izveidošanas Īrijas salā un saglabājot ES vienotā tirgus integritāti. ES un Apvienotā Karaliste par protokolu vienojās kopīgi. Mums arī ir pienākums to īstenot kopā. Apvienotās Karalistes vienpusējie lēmumi un starptautisko tiesību pārkāpumi neļauj sasniegt tā mērķi un mazina uzticēšanos starp mums. Apvienotajai Karalistei protokols ir pienācīgi jāīsteno, ja gribam sasniegt mūsu mērķus. Tādēļ mēs šodien sākam tiesvedību. Es ceru, ka sadarbības, pragmatiskā un konstruktīvā garā, kas līdz šim ir bijis dominējošais mūsu darbā saistībā ar izstāšanās līguma īstenošanu, mēs šos jautājumus varam atrisināt Apvienotajā komitejā, neizmantojot citus tiesiskus līdzekļus.”

Komisija uz šo situāciju reaģē divos veidos.

  • Pirmkārt, Komisija ir nosūtījusi Apvienotajai Karalistei oficiāla paziņojuma vēstuli par tādu ES materiālo tiesību normu pārkāpumiem, kas attiecas uz preču pārvietošanu un ceļošanu ar lolojumdzīvniekiem un kas ir piemērojamas saskaņā ar Protokolu par Īriju un Ziemeļīriju. Tas iezīmē oficiālas pārkāpuma procedūras sākumu, kā noteikts protokola 12. panta 4. punktā saistībā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu. Saskaņā ar Protokola par Īriju un Ziemeļīriju 12. panta 4. punktu ES iestādēm un jo īpaši Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības Tiesai ir uzraudzības un izpildes pilnvaras saskaņā ar ES līgumiem attiecībā uz konkrētiem protokola noteikumiem, tostarp 5. pantu. Vēstulē Apvienotajai Karalistei tiek prasīts ātri veikt korektīvus pasākumus, lai atjaunotu atbilstību protokola noteikumiem. Apvienotajai Karalistei ir viens mēnesis laika, lai atbildētu uz vēstuli.
  • Otrkārt, priekšsēdētājas vietnieks Marošs Šefčovičs ir nosūtījis politisku vēstuli Apvienotās Karalistes līdzpriekšsēdētājam Apvienotajā komitejā Deividam Frostam, kurā aicina Apvienotās Karalistes valdību labot un neīstenot 2021. gada 3. un 4. martā publicētos paziņojumus un norādījumus. Šie vienpusējie pasākumi ir izstāšanās līguma 5. pantā noteiktā labticības pienākuma pārkāpums. Vēstulē arī pausts aicinājums Apvienotajai Karalistei labticīgi sākt apspriešanos Apvienotajā komitejā, lai līdz šā mēneša beigām panāktu savstarpēji saskaņotu risinājumu.

Protokolu par Īriju un Ziemeļīriju, kas ir izstāšanās līguma būtiska daļa, ir ratificējusi gan ES, gan Apvienotā Karaliste, tas ir spēkā kopš 2020. gada 1. februāra, un tam ir juridiskas sekas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Protokola mērķis ir uzturēt mieru un stabilitāti, aizsargāt Lielās piektdienas (Belfāstas) vienošanos, izvairīties no fiziskas robežas izveidošanas Īrijas salā un saglabāt ES vienotā tirgus integritāti. Lai sasniegtu šos mērķus, protokols ir jāīsteno pilnībā. Ja Apvienotās Karalistes valdība to nedara, tā apdraud šo mērķu sasniegšanu.

Turpmākie soļi

Apvienotajai Karalistei ir viens mēnesis laika iesniegt savus apsvērumus par oficiālā paziņojuma vēstuli. Pēc šo apsvērumu izskatīšanas vai, ja apsvērumi netiks iesniegti, Komisija vajadzības gadījumā var nolemt sniegt pamatotu atzinumu. Saskaņā ar protokola 12. panta 4. punktu Eiropas Savienības Tiesai ir visas Līgumos paredzētās pilnvaras, tostarp iespēja noteikt vienreizēju maksājumu vai kavējuma naudu.

Savukārt, ja Apvienotā Karaliste labticīgi neuzsāk apspriešanos Apvienotajā komitejā, lai līdz šā mēneša beigām panāktu savstarpēji saskaņotu risinājumu, ES var sniegt rakstisku paziņojumu par apspriešanās sākšanu saskaņā ar izstāšanās līguma 169. pantu kā pirmo soli izstāšanās līguma Sestās daļas III sadaļā izklāstītajā strīdu izšķiršanas mehānisma procesā. Ja risinājums netiks rasts, ES varētu nodot strīdu izskatīšanai šķīrējtiesā, kuras lēmums ir saistošs. Rezultātā šķīrējtiesa var arī piemērot finansiālas sankcijas. Nemaksāšanas vai ilgstošas neizpildes gadījumā ES varētu apturēt savu saistību izpildi saskaņā ar izstāšanās līgumu (izņemot līguma daļu par pilsoņu tiesībām) vai Tirdzniecības un sadarbības nolīguma INST.24. panta 4. punktu, piemēram, piemērojot tarifus preču importam no Apvienotās Karalistes.

Konteksts

Apvienotās Karalistes valdība 2021. gada 3. martā paziņoja par savu nodomu vienpusēji atlikt Protokola par Īriju un Ziemeļīriju pilnīgu piemērošanu attiecībā uz preču un lolojumdzīvnieku pārvietošanu no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju. Tas notika pēc Apvienotās komitejas 2021. gada 24. februāra sanāksmes, kurā Apvienotā Karaliste publiski apņēmās pienācīgi īstenot protokolu, kā arī visus lēmumus, ko Apvienotā komiteja pieņēma 2020. gada decembrī.

Apvienotā Karaliste rīkojās vienpusēji — bez apspriešanās vai konsultēšanās ar ES pusi struktūrās, kas izveidotas ar izstāšanās līgumu. Tā ir skaidra novirzīšanās no konstruktīvās pieejas, kas dominēja līdz šim brīdim, un tādējādi tiek apdraudēts gan Apvienotās komitejas darbs, gan savstarpējā uzticēšanās un sadarbības gars, kas tika atjaunots 2020. gada pēdējos mēnešos pēc nenoteiktības, ko bija radījis Apvienotās Karalistes Iekšējā tirgus likums.

ES ir pastāvīgi labticīgi iesaistījusies Apvienotajā komitejā, lai rastu pragmatiskus risinājumus, kas palīdzētu mazināt Brexit radītos traucējumus un palīdzētu atvieglot Ziemeļīrijas kopienu ikdienas dzīvi. ES ir konsekventi centusies panākt, lai visas iesaistītās personas nodrošinātu pilnīgu atbilstību protokolam.

Ar šo nesen pieņemto lēmumu Apvienotā Karaliste atkal tīši pārkāpj starptautiskās juridiskās saistības un labticības pienākumu, kam vajadzētu būt noteicošam starptautisku nolīgumu piemērošanā saskaņā ar Vīnes Konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 26. pantu.

Sīkākai informācijai

Priekšsēdētājas vietnieka Maroša Šefčoviča vēstule Deividam Frostam [2021. gada 15. marts].

Priekšsēdētājas vietnieka Maroša Šefčoviča paziņojums pēc Apvienotās Karalistes valdības paziņojuma par Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju [2021. gada 3. marts].

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieka Maroša Šefčoviča un Apvienotās Karalistes Lankasteras hercogistes kanclera Maikla Gouva kopīgs paziņojums [2021. gada 24. februāris].

Komisijas “Brexit” tīmekļa vietne.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 16. marts