Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 3. maijs

Koronavīruss – Komisija ierosina atvieglot ierobežojumus nebūtiskiem ceļojumiem uz ES, vienlaikus ieviešot jaunu “ārkārtas apturēšanas” mehānismu cīņai ar vīrusa variantiem

Komisija šodien ierosina dalībvalstīm atvieglot pašreizējos ierobežojumus nebūtiskiem ceļojumiem uz Eiropas Savienību, lai ņemtu vērā vakcinācijas kampaņās gūto progresu un epidemioloģiskās situācijas attīstību visā pasaulē.

Komisija ierosina atļaut ieceļot Eiropas Savienībā nebūtisku iemeslu dēļ ne tikai visām personām no valstīm, kurās ir laba epidemioloģiskā situācija, bet arī visiem cilvēkiem, kas ir saņēmuši Eiropas Savienībā atļautas vakcīnas pēdējo ieteicamo devu. Šo tvērumu varētu paplašināt, aptverot arī vakcīnas, kas ir iekļautas PVO ārkārtas lietojuma sarakstā. Turklāt Komisija – atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai Eiropas Savienībā – ierosina paaugstināt ar jaunu Covid-19 gadījumu skaitu saistīto robežvērtību, kas tiek izmantota, lai noteiktu to valstu sarakstu, no kurām būtu jāatļauj visi ceļojumi. Tādējādi Komisija varētu paplašināt šo sarakstu.

Bažas raisošu koronavīrusa variantu parādīšanās vienlaikus nozīmē to, ka arī turpmāk ir jāsaglabā modrība. Tāpēc kā pretpasākumu Komisija ierosina jaunu “ārkārtas apturēšanas” mehānismu, kas būs jākoordinē ES līmenī un kas ierobežotu risku, ka šādi vīrusa varianti iekļūst Eiropas Savienībā. Tas ļaus dalībvalstīm ātri rīkoties un uz laiku līdz striktam minimumam ierobežot visus ceļojumus no skartajām valstīm tik ilgi, cik vajadzīgs, lai ieviestu pienācīgus sanitāros pasākumus.

Vakcinētu ceļotāju nebūtiski ceļojumi

Komisija ierosina, ka dalībvalstis atceļ ierobežojumus nebūtiskiem ceļojumiem to vakcinēto personu gadījumā, kuras ceļo uz Eiropas Savienību. Tas atspoguļo jaunākos zinātniskos ieteikumus, kas liecina, ka vakcinācija ievērojamā mērā palīdz pārraut vīrusa pārneses ķēdi.

Dalībvalstīm būtu jāatļauj ceļot uz ES tiem cilvēkiem, kuri vismaz 14 dienas pirms ierašanās ir saņēmuši tādas vakcīnas pēdējo ieteicamo devu, kas Eiropas Savienībā ir ieguvusi tirdzniecības atļauju. Dalībvalstīs arī varētu paplašināt šo tvērumu, apverot cilvēkus, kuri vakcinēti ar vakcīnu, kas iekļauta PVO ārkārtas lietojuma sarakstā . Turklāt gadījumā, ja dalībvalstis nolemj atcelt vakcinētām personām savā valstī izvirzītās prasības uzrādīt negatīvu PĶR testu un/vai ievērot karantīnu, tad tām būtu jāatceļ šādas prasības arī attiecībā uz ceļotājiem no valstīm ārpus ES.

Šī pieeja būtu jāatvieglo, kolīdz atbilstīgi noteikumiem, kurus Komisija ierosināja 17. martā, sāks darboties digitālais zaļais sertifikāts. Konkrēti – ceļotājiem vajadzētu būt iespējai pierādīt savu vakcinācijas statusu, izmantojot digitālo zaļo sertifikātu, ko katram individuāli izdevušas dalībvalstu iestādes, vai uzrādot citu sertifikātu, kurš ar Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību ir atzīts par līdzvērtīgu tam.

Līdz brīdim, kamēr digitālais zaļais sertifikāts sāks darboties, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai uz valsts tiesību aktu pamata akceptēt sertifikātus no trešām valstīm, ņemot vērā spēju pārbaudīt sertifikāta autentiskumu, derīgumu un integritāti un to, vai tajā ir ietverti visi attiecīgie dati.

Dalībvalstis varētu apsvērt iespēju izveidot portālu, kurā ceļotāji varētu lūgt, lai vakcinācijas sertifikāts, ko izdevusi kāda trešā valsts, tiktu atzīts par uzticamu vakcinācijas apliecinājumu, un/vai lūgt digitālā zaļā sertifikāta izdošanu. 

Bērniem, kuri nevar tikt vakcinēti, vajadzētu būt iespējai ceļot kopā ar saviem vakcinētajiem vecākiem, ja viņiem ir negatīvs PĶR Covid-19 tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ierašanās. Šajos gadījumos dalībvalstis varētu pieprasīt papildu testus pēc ierašanās.

Pilnīga ierobežojumu atcelšana attiecībā uz nebūtiskiem ceļojumiem no vēl vairākām valstīm

Nebūtiski ceļojumi neatkarīgi no individuālā vakcinācijas statusa pašlaik ir atļauti no 7 valstīm, kurās ir laba epidemioloģiskā situācija. Lēmumu par šo sarakstu pieņem Padome, pamatojoties uz šajā ieteikumā iekļautajiem epidemioloģiskajiem kritērijiem.

Komisija ierosina grozīt šos kritērijus, lai ņemtu vērā daudzos iegūtos pierādījumus par vakcinācijas kampaņu pozitīvo ietekmi. Priekšlikumā ir paredzēts palielināt 14 dienu kumulatīvā paziņoto Covid‑19 gadījumu rādītāja robežvērtību no 25 līdz 100. Tas joprojām ir ievērojami mazāk par pašreizējo vidējo rādītāju Eiropas Savienībā, kas ir vairāk nekā 420.

Uz pielāgotās robežvērtības pamata Padome varētu paplašināt to valstu sarakstu, no kurām ir atļauti nebūtiski ceļojumi neatkarīgi no vakcinācijas statusa – ar nosacījumu, ka tiek ievēroti pārējie ar veselību saistītie pasākumi, piemēram, testēšana un/vai karantīna. Tāpat kā līdz šim Padomei šis saraksts būtu jāpārskata vismaz reizi divās nedēļās.

Būtiski ceļojumi joprojām ir atļauti

Personām, kuras ceļo būtisku iemeslu dēļ, tostarp jo īpaši veselības aprūpes speciālistiem, pārrobežu darba ņēmējiem, sezonāliem darba ņēmējiem lauksaimniecībā, transporta nozares darbiniekiem un jūrniekiem, tranzīta pasažieriem, kā arī personām, kas ceļo neatliekamu ģimenes iemeslu dēļ, vai personām, kuras ierodas studiju nolūkā, arī turpmāk būtu jāļauj ieceļot Eiropas Savienībā neatkarīgi no tā, vai viņi ir vakcinēti, vai neatkarīgi no viņu valstspiederības. Tas pats attiecas uz ES pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī uz viņu ģimenes locekļiem. Šādiem ceļojumiem arī turpmāk būtu jāpiemēro ar veselību saistīti pasākumi, piemēram, dalībvalstu noteikta testēšana un karantīna.

“Ārkārtas apturēšanas” mehānisms vīrusa variantu izplatības apkarošanai

Ja epidemioloģiskā situācija kādā trešā valstī strauji pasliktinās un jo īpaši ja tiek atklāts bažas raisošs vai uzmanību prasošs vīrusa variants, dalībvalsts var nekavējoties un uz laiku pilnībā apturēt to trešo valstu pilsoņu ieceļošanu, kuru dzīvesvieta ir šādā valstī. Vienīgais izņēmums šajā gadījumā būtu veselības aprūpes speciālisti, transporta nozares darbinieki, diplomāti, tranzīta pasažieri, personas, kas ceļo neatliekamu ģimenes iemeslu dēļ, jūrnieki un personas, kurām vajadzīga starptautiska aizsardzība vai kuras ceļo citu humānu iemeslu dēļ. Uz šādiem ceļotājiem būtu jāattiecina stingri testēšanas un karantīnas pasākumi pat tad, ja viņi ir vakcinēti.

Ja kāda dalībvalsts piemēro šādus ierobežojumus, tad Padomes struktūrās sanākušajām dalībvalstīm koordinēti un ciešā sadarbībā ar Komisiju būtu kopīgi jāpārskata situācija, un tas būtu turpmāk jādara vismaz reizi divās nedēļās.

Nākamie soļi

Šis priekšlikums tagad ir jāizskata Padomei. Plānots, ka pirmā diskusija notiks Padomes integrētajā krīzes situāciju politiskās reaģēšanas (IPCR) sanāksmē, kas norisināsies 4. maijā, kurai sekos diskusija ES pastāvīgo pārstāvju (Coreper) sanāksmē 5. maijā.

Pēc priekšlikuma pieņemšanas Padomē dalībvalstu uzdevums būs īstenot ieteikumā izklāstītos pasākumus. Padomei būtu jāpārskata to trešo valstu saraksts, kurām, ņemot vērā atjauninātos kritērijus, nepiemēro ceļošanas ierobežojumus, un jāturpina to darīt reizi divās nedēļās. 

Konteksts

Pamatojoties uz ieteikumu, par kuru Padome ir vienojusies, šobrīd uz laiku ir ierobežoti nebūtiski ceļojumi no daudzām trešām valstīm uz Eiropas Savienību. Padome, balstoties uz situācijas izvērtējumu veselības jomā, regulāri pārskata un vajadzības gadījumā atjaunina to valstu sarakstu, no kurām ir iespējama ceļošana.

Šis ierobežojums attiecas tikai uz nebūtiskiem ceļojumiem. Personām, kurām ir būtisks iemesls doties uz Eiropu, arī turpmāk vajadzētu būt iespējai to darīt. To ceļotāju kategoriju saraksts, kuriem ir būtiska funkcija vai vajadzība, ir uzskaitīts Padomes ieteikuma II pielikumā. Eiropas Savienībā būtu jāatļauj ieceļot arī ES pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem.

Pēc Komisijas priekšlikuma Padome 2021. gada 2. februārī vienojās par papildu aizsardzības pasākumiem un ierobežojumiem, kuri piemērojami starptautiskiem ceļotājiem, kas vēlas ieceļot Eiropas Savienībā, un kuru mērķis ir nodrošināt, ka, ņemot vērā jaunu koronavīrusa variantu parādīšanos un nestabilo situāciju veselības jomā visā pasaulē, arī turpmāk drošos apstākļos ir iespējami būtiski ceļojumi uz ES. Minētie pasākumi joprojām ir spēkā.

Komisija 2021. gada 17. martā paziņojumā “Kopīgs ceļš uz Eiropas drošu atkalatvēršanu” apņēmās rūpīgi pārraudzīt to, kā darbojas Padomes ieteikums par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES, un ierosināt grozījumus saskaņā ar attiecīgajām norisēm. Ar šodien iesniegto priekšlikumu Padomes ieteikums tiek atjaunināts.

Vienlaikus gatavojoties tam, ka tiks atsākti vakcinēto ceļotāju starptautiskie ceļojumi, Komisija 2021. gada 17. martā ierosināja izveidot digitālo zaļo sertifikātu, kas apliecinātu, ka attiecīgā persona ir vakcinējusies pret Covid-19, ir saņēmusi negatīvu testa rezultātu vai ir pārslimojusi Covid-19; tādējādi tas palīdzētu atvieglot drošu un brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Šis priekšlikums arī rada pamatu trešo valstu vakcinācijas sertifikātu atzīšanai.

Padomes ieteikums par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES attiecas uz ieceļošanu Eiropas Savienībā. Lemjot par to, vai kādas konkrētas trešās valsts gadījumā var atcelt nebūtiskiem ceļojumiem noteiktos ierobežojumus, dalībvalstīm būtu jāņem vērā ES valstīm piešķirtā savstarpība. Tas ir atsevišķs jautājums, kas nav saistīts ar trešo valstu izdoto sertifikātu atzīšanu digitālā zaļā sertifikāta ietvaros.

Padomes ieteikums attiecas uz visām dalībvalstīm (izņemot Īriju), kā arī uz četrām valstīm, kas nav ES dalībvalstis, bet ir pievienojušās Šengenas zonai: Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici. Saistībā ar ceļojumu ierobežojumu šīm valstīm tiek piemēroti tie paši noteikumi kā dalībvalstīm.

Dalībvalstu sniegtā jaunākā informācija par noteikumiem, ko piemēro attiecībā uz ieceļošanu no trešām valstīm, ir pieejama tīmekļa vietnē “Re-open EU.

Sīkāka informācija

Priekšlikums Padomes ieteikumam par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu, 2021. gada 3. maijs

Ceļošana koronavīrusa pandēmijas laikā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 3. maijs