Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 7. aprīlisLasīšanas ilgums: 5 min

Koronavīruss — Komisija mobilizē 123 miljonus eiro pētniecībai un inovācijai, lai cīnītos pret koronavīrusa variantu radīto apdraudējumu

Komisija no jaunās ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” mobilizē 123 miljonus eiro steidzamai koronavīrusa variantu pētniecībai Šis pirmais ārkārtas finansējums no programmas “Apvārsnis Eiropa” papildina virkni ES finansētu pētniecības un inovācijas darbību cīņai pret koronavīrusu un sniedz ieguldījumu Komisijas vispārējā rīcībā, kuras mērķis ir novērst un mazināt koronavīrusa variantu ietekmi un reaģēt uz to saskaņā ar jauno Eiropas bioaizsardzības sagatavotības plānu “HERA inkubators”.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija  Gabriela “Mēs turpinām mobilizēt visus mūsu rīcībā esošos līdzekļus cīņai pret šo pandēmiju un koronavīrusa variantu radītajām problēmām. Mums jāapvieno spēki, lai sagatavotos nākotnei — sākot no agrīnas variantu atklāšanas līdz jaunu vakcīnu un ārstēšanas metožu klīnisko izmēģinājumu organizēšanai un koordinēšanai, vienlaikus visos posmos nodrošinot pienācīgu datu vākšanu un apmaiņu.”

Jauni uzaicinājumi steidzamai koronavīrusa variantu pētniecībai

Komisija ir izsludinājusi jaunus uzaicinājumus, kas papildina agrākas darbības, kuru mērķis ir izstrādāt ārstēšanas metodes un vakcīnas, tālab organizējot un veicot klīniskos izmēģinājumus, lai ātrāk izstrādātu daudzsološas terapijas un vakcīnas pret SARS-CoV-2/COVID-19. Tie sekmēs plaša mēroga Covid-19 kohortu un tīklu attīstību ārpus Eiropas robežām, veidojot saiknes ar Eiropas iniciatīvām, kā arī stiprinās infrastruktūru, kas vajadzīga, lai pētnieki un pētniecības organizācijas varētu veikt datu, zinātības, pētniecības resursu un ekspertu pakalpojumu apmaiņu.

Paredzams, ka finansētie projekti:

  • izveidos jaunas un/vai pilnveidos esošās liela mēroga, vairākcentru un reģionālās vai daudznacionālās kohortas, arī ārpus Eiropas robežām, tādējādi dodot iespēju strauji uzlabot zināšanas par SARS-CoV-2 un tā jaunajiem variantiem;
  • ļaus tālāk izstrādāt daudzsološas terapijas vai kandidātvakcīnas pret SARS-CoV-2/COVID-19, kam klīniskajos pētījumos jau pabeigta preklīniskā izstrāde;
  • atbalstīs pētniecības infrastruktūru, kas vajadzīga, lai paātrinātu datu apmaiņu un ātri nodrošinātu pētniecības atbalstu un zinātību, kā arī apkarotu koronavīrusa variantus un gatavotos turpmākām epidēmijām.

Paredzams, ka uzaicinājumā sekmīgie konsorciji sadarbosies ar citām attiecīgām iniciatīvām un projektiem valsts, reģionālā un starptautiskā līmenī, lai maksimāli palielinātu sinerģiju un papildināmību un novērstu pētniecības centienu dublēšanos.

Šie ārkārtas uzaicinājumi pievērsīsies īstermiņa un vidēja termiņa apdraudējumiem un vienlaikus palīdzēs sagatavoties tam, kas mūs sagaida nākotnē. Tie palīdzēs veidot Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādi (HERA), kura ES dos iespēju paredzēt turpmākas pandēmijas un tās sekmīgāk apkarot.

Uzaicinājuma pieteikumu iesniegšana sāksies 2021. gada 13. aprīlī un ilgs līdz 6. maijam. Jaunajiem risinājumiem — arī cenu ziņā — jābūt pieejamiem visiem eiropiešiem atbilstoši globālās reaģēšanas uz koronavīrusu principiem.

Vispārīga informācija

2021. gada februārī Komisijas priekšsēdētāja Urzula  fon der Leiena  paziņoja, ka tiek sākts Eiropas bioaizsardzības sagatavotības plāns HERA inkubators”, kura mērķis ir sagatavot Eiropu pieaugošam koronavīrusa variantu radītajam apdraudējumam. “HERA inkubators” apvienos zinātnes, rūpniecības un publiskā sektora iestāžu potenciālu un palīdzēs piesaistīt visus pieejamos resursus, lai Eiropai dotu iespēju reaģēt uz šo problēmu.

Tādās jomās kā atbalsts pētniecībai un inovācijai un Eiropas un pasaules mēroga pētniecības centienu koordinēšana, tostarp gatavība pandēmijām, Komisija bijusi vadošā spēlētāja jau kopš paša krīzes sākuma un pat vēl daudz agrāk. Komisija globālajai reaģēšanai uz koronavīrusu ir apņēmusies piešķirt 1,4 miljardus eiro, no kuriem 1 miljards eiro ir no iepriekšējās ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020”.

Jaunie īpašie uzaicinājumi, kas šodien izsludināti programmas “Apvārsnis 2020” pēcteces — programmas “Apvārsnis Eiropa” — satvarā, papildina šādas agrākas darbības cīņā pret koronavīrusu: atbalsts 48,2 miljonu eiro apmērā 18 projektiem, kuru mērķis ir izstrādāt diagnostiku, ārstēšanas metodes un vakcīnas un uzlabot sagatavotību epidēmijām; 8 projekti, kuru satvarā 117 miljoni eiro ieguldīti diagnostikas un ārstēšanas metožu izstrādē ar Novatorisku zāļu ierosmes starpniecību; 24 projekti, kuru satvarā 133,4 miljoni eiro piešķirti, lai pievērstos neatliekamām vajadzībām un pandēmijas sociālekonomiskajai ietekmei, un citi pasākumi inovatīvu ideju atbalstam ar Eiropas Inovācijas padomes starpniecību. Ar minētajiem uzaicinājumiem tika īstenota 3. darbība rīcībplānā “EPT pret koronavīrusu” — darba dokumentā, kas tapis, Komisijas dienestiem apspriežoties ar valstu iestādēm.

Sīkāka informācija

Uzaicinājumi programmas “Apvārsnis Eiropa” satvarā:

  1. FAIR principiem atbilstošu un atklātu datu kopīgošana ar mērķi atbalstīt Eiropas sagatavotību Covid-19 un citām infekcijas slimībām
  2. Pētniecības infrastruktūras pakalpojumi, kuri pētniekiem ļauj ātri reaģēt uz Covid-19 un citām infekcijas slimību epidēmijām
  3. Vakcīnu un terapiju klīniskie izmēģinājumi Covid-19 profilakses un ārstēšanas veicināšanai
  4. Kohortas, kas apvienojušās cīņai pret Covid-19 variantiem, kuri rada bažas

Paziņojums presei — Koronavīruss — Eiropas sagatavošana paaugstinātam vīrusa variantu radītam apdraudējumam

Urzula fon der Leiena paziņo, ka darbību sāk “HERA inkubators”, kura mērķis ir sagatavoties koronavīrusa variantu radītajam apdraudējumam

Pasākuma “Globālā reaģēšana uz koronavīrusu” tīmekļvietne

Jautājumi un atbildes — Globālā reaģēšana uz koronavīrusu

Faktu lapa — Globālā reaģēšana uz koronavīrusu

Paziņojums presei — Globālā reaģēšana uz koronavīrusu — piesaistīti 7,4 miljardi eiro vakcīnu nodrošināšanai visā pasaulē

Koronavīrusa pētniecība un inovācija ES

Komisijas rīcība koronavīrusa apkarošanā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 7. aprīlis