Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 17. martsLasīšanas ilgums: 9 min

Koronavīruss: kopīgs ceļš uz Eiropas drošu atkalatvēršanu

Gatavojoties gaidāmajai Eiropas līderu sanāksmei 25. martā, Komisija aicina dalībvalstis sagatavoties koordinētai pieejai Covid-19 ierobežojumu pakāpeniskai atcelšanai tad, kad epidemioloģiskā situācija to atļaus. Šodien pieņemtajā paziņojumā ir iezīmēta turpmākā virzība uz līdzsvarotu politiku un kopēju ES pieeju, norādot, kas mums jādara, lai tuvinātu laiku, kad mēs varam atgūt savu Eiropas dzīvesveidu, un to darīt drošā un ilgtspējīgā veidā, kontrolējot vīrusu.

Lai gan epidemioloģiskā situācija prasa pastāvīgu kontroli, līdz tiek sasniegts pietiekams vakcinācijas tvērums, visā vienotajā tirgū ir jārada apstākļi, kas ļautu droši un ilgtspējīgi atvērt ekonomiku, lai iedzīvotāji varētu izmantot savas tiesības un atsākt saimniecisko un sociālo darbību. Tas ietver digitālā zaļā sertifikāta ieviešanu attiecībā uz vakcināciju, testēšanu un pārslimošanu, vienotu reaģēšanas pasākumu satvaru, norādījumus par papildu testēšanas stratēģijām, piemēram, notekūdeņu monitoringu, lai izsekotu variantus, investīcijas diagnostikā un ārstēšanā. Paziņojumā arī uzsvērtas darbības, kuru mērķis ir palielināt globālo noturību, izmantojot COVAX un ES vakcīnu apmaiņas mehānismu.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis  Shins “Lai virzītos uz priekšu, ir vajadzīga droša un ilgtspējīga pieeja, kas dotu labumu visiem eiropiešiem. Atceļot ierobežojumus, mums jāmācās no 2020. gadā gūtās pieredzes un jāvairās no ekonomikas atvēršanas un slēgšanas cikliem, kuri rada kaitējumu un rada lielas izmaksas. Šodien publicētajā paziņojumā ir ietverts līdzsvarots esošo un jauno pasākumu kopums. Mēs ceram, ka dalībvalstis to apstiprinās gaidāmajā Eiropadomē. Katru dienu mēs tuvojamies mūsu vakcinācijas mērķu sasniegšanai un mūsu Eiropas dzīvesveida atjaunošanai.”

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella  Kirjakidu “Šodien mēs ierosinām kopīgu ES pieeju, kas palīdzēs sasniegt mūsu mērķi — drošā, ilgtspējīgā un paredzamā veidā atkalatvērt ES. Situācija ar vīrusu Eiropā joprojām ir ļoti sarežģīta, un ļoti svarīga ir uzticēšanās pieņemtajiem lēmumiem. Tikai ar kopīgu pieeju mēs varam droši atgriezties pie pilnīgas brīvas pārvietošanās ES, pamatojoties uz pārredzamiem pasākumiem un pilnīgu savstarpēju uzticēšanos.”

Komisijas galvenie pasākumi un instrumenti ir šādi.

Digitālie zaļie sertifikāti

  • Šodien Komisija ir pieņēmusi tiesību akta priekšlikumu, ar ko izveido vienotu digitālā zaļā sertifikāta satvaru, kas aptver vakcināciju, testēšanu un pārslimošanu. Tā ir ES līmeņa pieeja sertifikātu izsniegšanai, verificēšanai un akceptēšanai, lai atvieglotu brīvu pārvietošanos ES, stingri ievērojot nediskriminācijas principu un ES pilsoņu pamattiesības.
  • ES līmenī tiks noteikts tehnisks satvars, kas jāievieš līdz jūnija vidum, lai nodrošinātu drošību, sadarbspēju, kā arī pilnīgu atbilstību persondatu aizsardzībai. To būs iespējams attiecināt arī uz saderīgiem sertifikātiem, kas izdoti trešās valstīs.

Covid-19 reaģēšanas pasākumu Eiropas satvars

  • Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) veido satvaru, kas palīdzēs dalībvalstīm pieņemt lēmumus par ierobežojumu īstenošanu. Šī pieeja noteiks līmeņus, kas atspoguļo epidemioloģisko situāciju katrā dalībvalstī. Tas ļaus simulācijās parādīt, cik plaši katra dalībvalsts var samazināt reaģēšanas pasākumus, neriskējot, ka vīruss atkal izplatīsies. Aprīlī dalībvalstu vajadzībām sāks darboties ECDC izstrādāts interaktīvs digitālais rīks.

Norādījumi papildu testēšanas un izsekošanas stratēģiju atbalstam

  • Tagad tirgū sāk ienākt Covid-19 paštesti (gan savas uztriepes ņemšanas, gan paštestēšanas komplekti). ECDC drīzumā publicēs tehniskos norādījumus par Covid-19 paštestiem, tostarp detalizētu informāciju par to pieejamību, klīnisko veiktspēju salīdzinājumā ar “zelta standarta” RT-PCR testiem, to ietekmi uz ziņošanu un epidemioloģisko uzraudzību, kā arī apstākļiem to pienācīgai izmantošanai.
  • Šodien Komisija pieņem ieteikumu, ar kuru tā aicina dalībvalstis ieviest notekūdeņu monitoringu Covid-19 un tā variantu izsekošanai, dalīties ar datiem ar kompetentajām veselības aizsardzības iestādēm, lai savlaicīgi noteiktu vīrusa klātbūtni, un identificēt uzliesmojumu kopas. Tā atbalsta kopīgu metožu izmantošanu paraugu ņemšanai, testēšanai un datu analīzei, izmantojot Eiropas apmaiņas platformu, un paredz attiecīgu finansiālu atbalstu.
  • Datu apmaiņa starp dalībvalstu kontaktu izsekošanas iestādēm var būt īpaši svarīga tad, ja ceļotāji šķērso robežas, atrodoties ļoti tuvu cits citam, piemēram, lidmašīnās vai vilcienos. Dalībvalstis var izmantot digitālas pasažieru atrašanās vietas noteikšanas veidlapas, lai vāktu datus no pārrobežu ceļotājiem, kuri ieceļo to teritorijā. Lai dalībvalstis varētu apmainīties ar attiecīgajiem datiem, izmantojot Komisijas un EASA izveidoto apmaiņas platformu, Komisija šodien publicēja pasākumu projektus, ar kuriem nosaka nepieciešamos juridiskos nosacījumus šādu persondatu apstrādei un kuri jāpieņem līdz vasaras ceļojumu sezonas sākumam.

Investīcijas ārstēšanā

  • Uz aprīļa vidu plānots sagatavot kopēju ES ārstēšanas līdzekļu stratēģiju, lai paātrinātu pētniecību un ražošanu nolūkā nodrošināt efektīvu ārstēšanas līdzekļu pieejamību. Tiks ieviesti elastīgāki reglamentējošie pasākumi attiecībā uz ārstniecības līdzekļiem, piemēram, marķēšanas atvieglojumi, lai pandēmijas laikā nodrošinātu ātru piegādi plašā mērogā.

Palīdzība tūrisma un kultūras nozarēm sagatavoties drošai atkalatvēršanai

  • Tūrisma un viesmīlības nozarē Komisija ir lūgusi Standartizācijas organizāciju CEN sadarbībā ar nozari un dalībvalstīm izstrādāt sanitāro zīmogu, kura lietošana uzņēmumiem būtu brīvprātīga. Šis rīks būs gatavs jau šovasar.
  • Komisija popularizēs ES kultūras mantojuma objektus un kultūras maršrutus, kā arī kultūras pasākumus un festivālus, izmantojot ES sociālo plašsaziņas līdzekļu kampaņu par ilgtspējīgu tūrismu kultūras jomā. Ja apstākļi atļaus, tiks atbalstītas jaunas iniciatīvas, izmantojot programmu “Erasmus+” un tās sadaļu “DiscoverEU”, lai veicinātu to, ka jaunieši Eiropas Dzelzceļa gada laikā un pēc tā Eiropas kultūras mantojumu atklāj pa dzelzceļu.

ES vakcīnu izdales mehānisms

  • Ilgtspējīgs ceļš ārā no Covid-19 pandēmijas Eiropas Savienībā ir atkarīgs no progresa pasaules līmenī. Neviena pasaules valsts vai reģions nebūs pasargāts no Covid-19, ja vien tas netiks ierobežots visā pasaulē. ES un tās dalībvalstīm ir vadošā loma globālā COVAX mehānisma investīcijās un tiek izveidota koordinēta Eiropas pieeja vakcīnu kopīgai izmantošanai, izveidojot ES Vakcīnu izdales mehānismu, lai palīdzētu partnervalstīm pārvarēt pandēmiju. Eiropas pieeja vakcīnu izdalei palīdzēs kaimiņvalstīm un partnervalstīm pārvarēt pandēmiju un papildinās 2,2 miljardus eiro vērto ES ieguldījumu COVAX no Eiropas komandas (Komisija, dalībvalstis un EIB).

Turpmākie pasākumi

Nākamo Covid-19 pandēmijas mēnešu laikā būs vajadzīga izlēmīga rīcība, lai nodrošinātu mūsu sabiedrības un ekonomikas ilgtspējīgu un drošu atkalatvēršanu. Ir vajadzīga saskaņota rīcība visos līmeņos, lai nodrošinātu, ka turpmākie pasākumi ir pēc iespējas efektīvāki, apkarojot koronavīrusu, atbalstot iedzīvotājus un uzņēmumus un ļaujot mūsu sabiedrībai atgriezties pie ierastākas situācijas. ES izveidoja Eiropas bioaizsardzības sagatavotības plānu cīņai pret Covid-19 variantiem – “HERA inkubatoru”, kura ietvaros pētnieki, biotehnoloģiju uzņēmumi, ražotāji, regulatori un publiskās iestādes kopīgi uzraudzīs vīrusa variantus, apmainīsies ar datiem un sadarbosies vakcīnu pielāgošanā. Ilgtermiņā Eiropas Savienībai arī jāizveido spēcīgāka sistēma, kas nodrošinās izturētspēju un sagatavotību turpmāku pandēmiju gadījumā. Tas jau tagad ir Eiropas veselības savienības priekšlikumu mērķis.

Eiropas Parlamentam un Padomei būtu jāpaātrina diskusijas, jāvienojas par priekšlikumu attiecībā uz digitālo zaļo sertifikātu un par pieeju drošai atvēršanai, kuras pamatā ir stabils zinātniskais satvars. Eiropas Komisija turpinās atbalstīt vakcīnu ražošanas izvēršanu un meklēs tehniskus risinājumus, lai uzlabotu valstu datu apmaiņas sistēmu sadarbspēju. Dalībvalstīm būtu jāpaātrina vakcinācijas programmas, jānodrošina, ka pagaidu ierobežojumi ir samērīgi un nediskriminējoši, jāizraugās kontaktpunkti, kas sadarbosies notekūdeņu uzraudzības jomā, jāziņo par veiktajiem pasākumiem un jāsāk digitālo zaļo sertifikātu tehniskā īstenošana ar nosacījumu, ka priekšlikums tiek pieņemts paātrināti.

Pēc Eiropadomes pieprasījuma Eiropas Komisija šā gada jūnijā publicēs dokumentu par pandēmijas laikā gūto pieredzi un virzību uz noturīgāku nākotni.

Sīkāka informācija

Paziņojums “Kopīgs ceļš uz drošu un noturīgu atkalatvēršanu”

Paziņojums presei par digitālajiem zaļajiem sertifikātiem

Jautājumi un atbildes par digitālajiem zaļajiem sertifikātiem

Digitālais zaļais sertifikāts. Faktu lapa

Digitālie zaļie sertifikāti. Tīmekļa vietne  

Priekšlikums par digitālo zaļo sertifikātu

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par rīcību koronavīrusa apkarošanā

Platforma “Re-open EU”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 17. marts