Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 27. aprīlisLasīšanas ilgums: 5 min

Migrācijas pārvaldība — jauna ES stratēģija par brīvprātīgu atgriešanos un reintegrāciju

Šodien Komisija pieņem pirmo ES stratēģiju par brīvprātīgu atgriešanos un reintegrāciju. Stratēģija sekmē brīvprātīgu atgriešanos un reintegrāciju kā vienotas ES sistēmas atgriešanai neatņemamu sastāvdaļu, kas ir būtisks jaunā Migrācijas un patvēruma pakta mērķis. Tajā izklāstīti praktiski pasākumi, ar kuriem stiprināt tiesisko un darbības regulējumu brīvprātīgas atgriešanās gadījumos no Eiropas un no tranzītvalstīm, uzlabot atgriešanas un reintegrācijas programmu kvalitāti, izveidot labākas saiknes ar attīstības iniciatīvām un stiprināt sadarbību ar partnervalstīm.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins sacīja: “ES veido jaunu ekosistēmu atgriešanas jomā, lai palielinātu sadarbību atpakaļuzņemšanas jomā, uzlabotu pārvaldības sistēmu, piešķirtu Frontex jaunas operatīvas pilnvaras atgriešanas jomā un ieceltu ES atgriešanas koordinatoru. Šodien pieņemtā stratēģija par brīvprātīgu atgriešanos un reintegrāciju ir vēl viens šīs mozaīkas elements. Atgriešanās ir efektīvāka, ja tā ir brīvprātīga un to papildina patiesas reintegrācijas iespējas personām, kas atgriežas, un šī stratēģija izstrādās vienotāku un saskaņotāku pieeju starp dalībvalstīm, lai pilnībā izmantotu to potenciālu.”

Iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone piebilda: “Tikai aptuveni trešdaļa cilvēku, kuriem nav tiesību uzturēties ES, atgriežas savā izcelsmes valstī, un no tiem, kas atgriežas, mazāk nekā 30 % to dara brīvprātīgi. Brīvprātīga atgriešanās vienmēr ir labāks risinājums: tās centrā tiek izvirzīts cilvēks, tā ir efektīvāka un lētāka. Mūsu pirmā stratēģija par brīvprātīgu atgriešanos un reintegrāciju palīdzēs personām, kas atgriežas gan no ES, gan trešām valstīm, izmantot iespējas savā valstī, dot ieguldījumu kopienas attīstībā un vairot uzticēšanos mūsu migrācijas sistēmai, lai padarītu to efektīvāku.”

Efektīvs tiesiskais un darbības regulējums

Nepilnības starp patvēruma un atgriešanas procedūrām, problēmas novērst bēgšanu, nepietiekami resursi, datu trūkums, vispārējā sadrumstalotība un ierobežotas administratīvās spējas veikt turpmākus pasākumus saistībā ar atgriešanas lēmumiem — tās visas veicina to, ka atbalstītas brīvprātīgas atgriešanās programmas tiek maz izmantotas. Ar ierosināto pārstrādāto Atgriešanas direktīvugrozīto priekšlikumu Patvēruma procedūru regulaiPatvēruma un migrācijas pārvaldības regulu un pārskatīto Eurodac regulu Komisija turpinās ieviest ātras un taisnīgas kopējas procedūras un noteikumus par patvērumu un atgriešanu, uzraudzīs atgriešanas un reintegrācijas palīdzības piešķiršanu un samazinās neatļautas pārvietošanās risku. Izmantojot savas paplašinātās pilnvaras, Frontex var atbalstīt dalībvalstis visos brīvprātīgas atgriešanās un reintegrācijas procesa posmos, tostarp attiecībā uz pirmsatgriešanas konsultācijām, pēcierašanās atbalstu un reintegrācijas palīdzības efektivitātes uzraudzību. Atgriešanas koordinators un Augsta līmeņa atgriešanas tīkls sniegs papildu tehnisko atbalstu dalībvalstīm, lai tās varētu apvienot dažādus ES atgriešanas politikas virzienus.

Atbalstītas brīvprātīgas atgriešanās programmu kvalitātes uzlabošana

Agrīnu, individuāli pielāgotu un efektīvu atgriešanas konsultāciju nodrošināšana, kurās ņemti vērā individuālie apstākļi, bērnu un neaizsargāto grupu vajadzības, kā arī atbalsts pēc atgriešanās uzlabo viņu izredzes sekmīgi un ilgtspējīgi reintegrēties savās izcelsmes kopienās. Komisija sadarbosies ar Frontex, lai izstrādātu vienotu mācību programmu konsultantiem atgriešanas jautājumos, kas papildina pastāvošo aģentūras atbalstu un labāk izmanto tīmekļa rīkus, piemēram, Atgriešanas un reintegrācijas palīdzības sarakstu un Reintegrācijas palīdzības rīku. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm, Frontex un Eiropas Atgriešanas un reintegrācijas tīklu arī izstrādās kvalitātes sistēmu reintegrācijas pakalpojumu sniedzējiem, pamatojoties uz kopīgiem standartiem tādu projektu pārvaldībai, kurus atbalsta ar ES finansējumu.

Sadarbības stiprināšana ar partnervalstīm

Sadarbība brīvprātīgas atgriešanās un reintegrācijas jomā ir būtisks migrācijas partnerību aspekts, ko ES stiprinās jaunā Migrācijas un patvēruma pakta ietvaros. ES atbalstīs atbildības uzņemšanos par reintegrācijas procesiem partnervalstīs, veidojot spējas, nodrošinot personālam nepieciešamās prasmes vai atbalstot pārvaldības struktūras, lai apmierinātu personu, kuras atgriežas, īpašās ekonomiskās, sociālās un psihosociālās vajadzības. ES arī turpinās sniegt palīdzību citās valstīs iestrēgušo migrantu brīvprātīgai atgriešanai un reintegrācijai, arī izskatot jaunu partnerību iespējas. Visbeidzot, ES stiprinās saiknes starp reintegrācijas programmām un citām attiecīgām attīstības iniciatīvām partnervalstīs. Komisija nodrošinās finanšu resursu saskaņotāku izmantošanu, kas būs pieejami no dažādiem ES fondiem, lai atbalstītu visu brīvprātīgas atgriešanās un reintegrācijas procesu.

Konteksts

Šodien pieņemtā stratēģija ir daļa no ES darba, kura mērķis ir izveidot vienotu ES sistēmu atgriešanai saskaņā ar jauno Migrācijas un patvēruma paktu.

Stratēģijas pamatā ir rezultāti un pieredze, kas gūta, partnervalstīs īstenojot valstu programmas un ES finansētas iniciatīvas, t. sk. darbu, ko paveikuši Eiropas Atgriešanas un reintegrācijas tīkls, Frontex un ES un Starptautiskās Migrācijas organizācijas kopīgā iniciatīva par migrantu aizsardzību un reintegrāciju.

Sīkāka informācija

Paziņojums — ES stratēģija par brīvprātīgu atgriešanos un reintegrāciju

Komisijas dienestu darba dokuments — ES satvars attiecībā uz konsultācijām atgriešanas jautājumos un Reintegrācijas palīdzības rīks

Jautājumi un atbildes —  ES stratēģija par brīvprātīgu atgriešanos un reintegrāciju

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 27. aprīlis