Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 14. aprīlisLasīšanas ilgums: 7 min

Next Generation EU: Komisija gatavojas piesaistīt līdz 800 miljardiem eiro ekonomikas atveseļošanas finansēšanai

Komisija šodien ir veikusi pasākumus, lai nodrošinātu, ka aizņēmumi pagaidu atveseļošanas instrumenta NextGenerationEU ietvaros tiks finansēti ar visizdevīgākajiem noteikumiem ES dalībvalstīm un to iedzīvotājiem. Komisija izmantos diversificētu finansēšanas stratēģiju, lai līdz 2026. gadam piesaistītu aptuveni 800 miljardus eiro faktiskajās cenās. Šī pieeja, kas būs saskaņā ar valsts emitentu paraugpraksi, ļaus Komisijai raiti un efektīvi piesaistīt vajadzīgos apjomus. Tas arī piesaistīs investorus Eiropai un stiprinās eiro starptautisko nozīmi.

Par budžetu un administrāciju atbildīgais komisārs Johanness Hāns sacīja: “NextGenerationEU būtiski mainīs Eiropas kapitāla tirgus. Šodien mēs nākam klajā ar dzinēju, kas darbinās NextGenerationEU. Pateicoties šai finansēšanas stratēģijai, varēs īstenot aizņēmumus NextGenerationEU ietvaros, līdz ar to mums būs visi nepieciešamie instrumenti, lai stimulētu sociālo un ekonomikas atveseļošanu un veicinātu mūsu zaļo, digitālo un noturīgo izaugsmi. Vēstījums ir skaidrs: tiklīdz Komisija būs pilnvarota aizņemties, mēs esam gatavi sākt virzību!”

Aizņēmumi atveseļošanas finansēšanai

NextGenerationEU — centrālais instruments ES reaģēšanai uz koronavīrusa pandēmiju — tiks finansēts no aizņēmumiem kapitāla tirgos. Līdz 2026. gada beigām tiks piesaistīti aptuveni 800 miljardi eiro.

Tas nozīmēs aizņēmumu apjomu vidēji aptuveni 150 miljardu eiro apmērā gadā — tas padarīs ES par vienu no lielākajiem emitentiem eiro izteiksmē. Visi aizņēmumi tiks atmaksāti vēlākais līdz 2058. gadam.

Komisija ir aizņēmusies iepriekš, lai atbalstītu ES dalībvalstis un trešās valstis, taču NextGenerationEU ietvaros īstenoto aizņēmumu apjoms, biežums un sarežģītība ir prasījuši būtiski mainīt pieeju kapitāla tirgiem.

Šo jauno finansējuma vajadzību apmierināšanai tiks izmantota diversificēta finansēšanas stratēģija. Tādējādi Komisija vajadzīgajā laikā varēs mobilizēt visus līdzekļus ar visizdevīgākajiem noteikumiem ES dalībvalstīm un to iedzīvotājiem.

Diversificēta finansēšanas stratēģija: ieskats

Diversificētā finansēšanas stratēģijā dažādu finansēšanas instrumentu un finansēšanas metožu izmantošana tiks apvienota ar atklātu un pārredzamu saziņu ar tirgus dalībniekiem.

Komisijas diversificētajā finansēšanas stratēģijā apvienotu:

  • ikgadējo lēmumu par aizņēmumu apjomiem un paziņojumu reizi pusgadā par finansēšanas plāna galvenajiem parametriem, lai ieguldītājiem un citām ieinteresētajām personām nodrošinātu pārredzamību un paredzamību;
  • strukturētas un pārredzamas attiecības ar bankām, kas atbalsta emisijas programmu (izmantojot primāro tirgotāju tīklu);
  • vairākus finansēšanas instrumentus (vidēja termiņa un ilgtermiņa obligācijas, no kurām dažas tiks emitētas kā NextGenerationEU “zaļās” obligācijas un “EU-Bills”), lai saglabātu elastību attiecībā uz piekļuvi tirgum un pārvaldītu likviditātes vajadzības un termiņu profilu;
  • izsoļu un sindikāžu apvienojumu, lai nodrošinātu izmaksu ziņā efektīvu piekļuvi nepieciešamajam finansējumam ar izdevīgiem nosacījumiem.

Aizņēmumu operācijas tiks iekļautas stabilā pārvaldības sistēmā, kas nodrošinās saskaņotu un konsekventu izpildi.

Komisija savu darbu turpinās koordinēt ar citiem emitentiem, tostarp ES dalībvalstīm un pārvalstiska līmeņa emitentiem.

Diversificētas finansēšanas stratēģijas pievienotā vērtība 

Diversificētā finansēšanas stratēģija palīdzēs Komisijai sasniegt divus galvenos mērķus: apmierināt NextGenerationEU lielās finansējuma vajadzības un visu dalībvalstu un to iedzīvotāju interesēs panākt vēlamo zemu izpildes risku par zemām izmaksām.

  • Izmantojot plašu termiņu un instrumentu klāstu un padarot finansēšanas darbības paredzamākas, Komisija nodrošinās lielāku tirgus apguves spēju. Iespēja izsolīt parādus finansēšanas darbības padarīs vēl efektīvākas. Tas palīdzēs apmierināt būtiskās vajadzības pēc finansējuma.
  • Atstājot iespēju elastīgi izlemt, kad veikt finansēšanas darbības un kādus finansēšanas paņēmienus vai instrumentus izmantot, Komisija visu dalībvalstu interesēs iegūs vēlamo zemu izpildes risku par zemām izmaksām.

Turpmākie soļi

Pēc šodien pieņemtās paketes Komisija veiks virkni pasākumu, lai īstenotu diversificēto finansēšanas stratēģiju. Daži no tiem ir minēti turpmāk.

  • Primārā tirgotāju tīkla izveide. Saskaņā ar salīdzināmu emitentu praksi Komisija izveidos primāro tirgotāju tīklu, lai veicinātu izsoļu un sindicēto darījumu efektīvu izpildi, atbalstītu likviditāti sekundārajos tirgos un nodrošinātu mūsu parāda instrumentu izvietošanu pēc iespējas plašākā ieguldītāju bāzē. Pieteikuma veidlapa un dalības vispārīgie noteikumi drīzumā tiks publicēti.
  • Pirmā ikgadējā aizņemšanās lēmuma (un tam pievienotā finansēšanas lēmuma) un pirmā NextGenerationEU finansēšanas plāna publicēšana. Lai nodrošinātu pārredzamu saziņu ar tirgiem, Komisija pieņems savu pirmo ikgadējo lēmumu par aizņemšanos un paziņos informāciju par savu pirmo finansēšanas plānu pirms NextGenerationEU ietvaros īstenota aizņēmuma sākuma, kas gaidāms šovasar (atkarībā no tā, kad lēmumu par pašu resursiem būs apstiprinājušas visas dalībvalstis — tas pilnvaros Komisiju aizņemties NextGenerationEU finansēšanai). Aizņēmumu operācijas varēs sākt, tiklīdz lēmums par pašu resursiem būs stājies spēkā. Pēc tam finansēšanas plāni tiks atjaunināti reizi pusgadā.

Konteksts

Next Generation EU

NextGenerationEU ir centrālais instruments ES reaģēšanai uz koronavīrusa krīzi, un tā mērķis ir atbalstīt ekonomikas atveseļošanu un veidot zaļāku, digitālāku un noturīgāku nākotni. ES vienojās par šo instrumentu kā daļu no vairāk nekā 2 triljonu eiro (faktiskajās cenās) jeb 1,8 triljonu eiro (2018. gada cenās) stimulēšanas pasākumu kopuma, kas ietver arī 2021.–2027. gada ilgtermiņa budžetu.

NextGenerationEU galvenais elements ir Atveseļošanas un noturības mehānisms — instruments, ar ko piedāvā dotācijas un aizdevumus reformu un investīciju atbalstam ES dalībvalstīs, un tā kopējā vērtība ir 723,8 miljardi eiro faktiskajās cenās.

Turklāt NextGenerationEU pastiprinās vairākas ES programmas. Lai finansētu NextGenerationEU, ES aizņemsies kapitāla tirgos. Atmaksa tiks veikta ilgtermiņā, proti, līdz 2058. gadam. Tas ļaus izvairīties no tūlītēja spiediena uz dalībvalstu finansēm un ļaus ES dalībvalstīm koncentrēt savus centienus uz atveseļošanu.

Lai palīdzētu atmaksāt aizņēmumus, ES izskatīs iespēju ES budžetā papildus jau esošajiem pašu resursiem ieviest jaunus pašu resursus (vai ieņēmumu avotus).

ES kā aizņēmēja

Eiropas Komisija ES vārdā ir vispāratzīta dalībniece kapitāla tirgos. Eiropas Komisija 40 gadu laikā ir īstenojusi vairākas aizdevumu programmas, lai atbalstītu ES dalībvalstis un trešās valstis.

Pagājušajā gadā Komisija arī sāka aizņemties, lai finansētu SURE — instrumentu līdz 100 miljardiem eiro — nolūkā palīdzēt aizsargāt darbvietas un noturēt cilvēkus darba tirgū. Līdz šim trīs ceturtdaļas no ES SURE līdzekļiem ir tikušas piesaistītas sešās ļoti veiksmīgās emisijās, kas ir ļāvis finansēt aizdevumus dalībvalstīm ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem.

Visas šīs aizdevumu operācijas tika finansētas no kompensējošiem aizdevumiem, galvenokārt izmantojot sindicētu obligāciju emisijas.

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes

Tīmekļa vietne “ES kā aizņēmēja”

ES kā aizņēmēja — attiecības ar ieguldītājiem

Faktu lapas

Tiesību akti

Informācija ieguldītājiem

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 14. aprīlis