Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 25. martsLasīšanas ilgums: 6 min

Programma “Erasmus+”: vairāk nekā 28 miljardi eiro mobilitātes un mācīšanās atbalstam ikvienam visā Eiropas Savienībā un ārpus tās

Komisija šodien pieņēma pirmo “Erasmus+” (2021–2027) gada darba programmu. Jaunā un pārstrādātā programma, kuras budžets ir 26,2 miljardi eiro (salīdzinājumā ar 14,7 miljardiem eiro 2014.–2020. gadam) un vēl apmēram 2,2 miljardi eiro no ES ārējiem instrumentiem, finansēs mācību mobilitātes un pārrobežu sadarbības projektus 10 miljoniem eiropiešu neatkarīgi no viņu vecuma vai izcelsmes. Tā tieksies būt vēl iekļaujošāka un sniegt atbalstu zaļās un digitālās pārkārtošanās procesam, kā paredzēts Eiropas izglītības telpā. Programma “Erasmus+” atbalstīs arī izglītības un apmācības sistēmu noturību pandēmijas apstākļos.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis  Shins : “Es atzinīgi vērtēju jaunās programmas “Erasmus+” uzsākšanu. Tā sevi apliecinājusi kā vienu no lielākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Tā arī turpmāk piedāvās mācību iespējas simtiem tūkstošu eiropiešu un atbalsta saņēmēju no asociētajām valstīm. Programma ne tikai sniegs neaizmirstamu mobilitātes pieredzi un nodrošinās vienotu izpratni vienaudžu vidū, bet arī palīdzēs īstenot mūsu vērienīgos mērķus taisnīgākai un zaļākai Eiropai.”

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija  Gabriela : “Programmas “Erasmus+” budžets nākamajiem septiņiem gadiem ir gandrīz divkāršots, un tas liecina par lielo nozīmi, kas tiek piešķirta izglītībai, mūžizglītībai un jauniešiem Eiropā. “Erasmus+” joprojām ir unikāla programma tās apmēra, darbības jomas un pasaules mēroga atzīšanas ziņā, tā aptver 33 valstis un tās starptautiskās darbības ir pieejamas visā pasaulē. Aicinu ikvienu publisku un privātu organizāciju, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, iepazīties ar nesen publicētajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus un pieteikties finansējumam. Pateicoties šai programmai, mēs spēsim izveidot Eiropas izglītības telpu.”

Šodien pieņemtā gada darba programma paver ceļu pirmajiem uzaicinājumiem  iesniegt priekšlikumus saskaņā ar jauno programmu “Erasmus+”, kas arī publicēta šodien. Jebkura publiska vai privāta struktūra, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, ar “Erasmus+” valstu aģentūru palīdzību var pieteikties finansējumam. Aģentūras atrodas visās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs.

Jaunā programma “Erasmus+” sniedz iespējas studēt ārzemēs, stažēties, pieteikties mācekļa praksē un izmantot personāla apmaiņu visās izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās. Tā ir pieejama skolēniem, augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības studentiem, pieaugušajiem, kas mācās, jauniešiem, kas vēlas izmantot apmaiņas iespējas, jaunatnes darbiniekiem un sporta treneriem.

Papildus mobilitātei, kam atvēlēti 70 % programmas budžeta, ar jauno programmu “Erasmus+” paredzēts atbalstīt arī pārrobežu sadarbības projektus, ko var īstenot augstākās izglītības iestādes (piemēram, Eiropas universitāšu iniciatīva), skolas, skolotāju izglītības un apmācības iestādes (piemēram, “Erasmus+” skolotāju akadēmijas), pieaugušo izglītības centri, jaunatnes un sporta organizācijas, profesionālās izglītības un apmācības sniedzēji (piemēram, profesionālās izcilības centri) un citi mācību jomas dalībnieki.

2021.–2027. gada programmas “Erasmus+” galvenās iezīmes ir šādas.

  • Iekļaujoša “Erasmus+”.  Programma sniedz plašākas iespējas cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, tostarp cilvēkiem ar dažādu kultūras, sociālo un ekonomisko izcelsmi un lauku un attālos apvidos dzīvojošiem cilvēkiem. Jauninājums ir atsevišķu skolēnu vai skolu klašu apmaiņa un mobilitātes iespējas pieaugušajiem, kas mācās. Mazākām organizācijām, piemēram, skolām, jauniešu apvienībām un sporta klubiem, būs vieglāk pieteikties, pateicoties maza mēroga partnerībām un vienkāršotu dotāciju izmantošanai. Programma būs arī  starptautiskāka, proti, sadarbība ar trešām valstīm  tiks balstīta uz iepriekšējās programmas panākumiem, kas gūti, īstenojot apmaiņas un sadarbības projektus visā pasaulē, un tagad aptvers arī sporta un profesionālās izglītības un apmācības jomas.
  • Digitāla “Erasmus+”.  Pandēmija uzsvēra vajadzību paātrināt izglītības un apmācības sistēmu digitālo pārkārtošanos. Programma “Erasmus+” atbalstīs digitālo prasmju attīstību saskaņā ar Digitālās izglītības rīcības plānu. Tā nodrošinās kvalitatīvas  digitālās apmācības  un apmaiņas iespējas , izmantojot tādas platformas kā eTwinning School Education Gateway  un Eiropas Jaunatnes portālu, un tā veicinās  stažēšanās iespējas digitālajā  nozarē. Jauni formāti, piemēram, jauktās intensīvās programmas, dos iespēju īstermiņa fizisku mobilitāti ārvalstīs apvienot ar mācīšanos tiešsaistē un darbu grupās. Programmas īstenošana tiks vēl vairāk digitalizēta un vienkāršota, pilnībā ieviešot  Eiropas studenta karti .
  • Zaļāka “Erasmus+”.  Saskaņā ar Eiropas zaļo kursu programma piedāvās finansiālus stimulus dalībniekiem, kas izmanto  ilgtspējīgus transporta veidus . Tā arī ieguldīs projektos, kas veicina  izpratni par vides jautājumiem , un sekmēs visdažādākās apmaiņas saistībā ar klimata krīzes mazināšanu.
  • “Erasmus+” jauniešiem. Iniciatīva “DiscoverEU” tagad ir kļuvusi par programmas “Erasmus+” neatņemamu sastāvdaļu, jo tā 18 gadus veciem jauniešiem dod iespēju saņemt dzelzceļa biļeti ceļošanai pa Eiropu, iepazīt citu valstu kultūru un tikties ar citiem eiropiešiem. Ar jauniem jauniešu līdzdalības pasākumiem programma “Erasmus+” atbalstīs arī  apmaiņas un sadarbības iespējas , kas palīdzēs jauniešiem iesaistīties un apgūt to, kā piedalīties demokrātiskā dzīvē, vairos izpratni par kopīgām Eiropas vērtībām un pamattiesībām, kā arī apvienos jauniešus un lēmumu pieņēmējus vietējā, valsts un Eiropas līmenī.

Programmas “Erasmus+” noturības veicināšanas centieni  pandēmijas apstākļos mobilizēs simtiem tūkstošu skolu, augstākās izglītības iestāžu, profesionālās apmācības iestāžu, skolotāju, jauniešu, jaunatnes un sporta organizāciju, kā arī pilsonisko sabiedrību un citas ieinteresētās personas. Programma palīdzēs ātrāk ieviest jaunu praksi, kas valsts, reģionālā un vietējā līmenī uzlabo izglītības, apmācības un jaunatnes sistēmu kvalitāti un atbilstību visā Eiropā.

Konteksts

Šo simbolisko programmu, ko dēvē par “Erasmus+” kopš 2014. gada, kad tika paplašināta tās darbības joma, eiropieši atzīst par trešo pozitīvāko ES panākumu uzreiz pēc brīvas pārvietošanās un miera. Pēdējo trīsdesmit gadu laikā programmā ir piedalījušies vairāk nekā 10 miljoni cilvēku 33 valstīs (ES, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Ziemeļmaķedonijā, Norvēģijā, Serbijā un Turcijā). Programmas starptautiskais atzars piedāvās mobilitātes un sadarbības iespējas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā visā pasaulē.

Sīkāka informācija

Faktu lapa par jauno programmu “Erasmus+” (2021-2027)

2021. gada darba programma “Erasmus+” – Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā – īstenošanai

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus 2021. gada programmai “Erasmus+”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 25. marts