Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 15. martsLasīšanas ilgums: 4 min

Programmas “Apvārsnis Eiropa” pirmais stratēģiskais plāns 2021.–2024. gadam: Komisija nosaka pētniecības un inovācijas prioritātes ilgtspējīgai nākotnei

Eiropas Komisija šodien pieņēma pirmo stratēģisko plānu jaunajai ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa” , kuras budžets ir 95,5 miljardi eiro (pašreizējās cenās). Stratēģiskais plāns ir programmas “Apvārsnis Eiropa” novitāte, un tajā ir noteiktas stratēģiskās ievirzes investīciju mērķtiecīgai virzīšanai programmas pirmajos četros gados. Tas nodrošina, ka ES pētniecības un inovācijas darbības palīdz īstenot ES prioritātes, to vidū “klimatneitrāla un zaļa Eiropa”, “digitālajam laikmetam gatava Eiropa” un “ekonomika, kas darbojas cilvēku labā”.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece digitālajam laikmetam gatavas Eiropas jautājumos Margrēte Vestagere sacīja: “Šis plāns nodrošina satvaru kvalitatīvai, uz izcilību balstītai pētniecībai un inovācijai, kas jāīsteno ar pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" darba programmu. Ar šo stratēģisko ievirzi mēs nodrošinām, ka investīcijas pētniecībā un inovācijā var veicināt atveseļošanas procesu, kura pamatā ir divējādā – zaļā un digitālā – pārkārtošanās, noturība un atvērta stratēģiskā autonomija.”

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela sacīja: “Stratēģiskā plāna ievirzes nodrošinās, ka mūsu kopējās ES politikas prioritātes iegūst no jaunām zināšanām, idejām un inovācijām. Šī jaunā pieeja ir vēl viens veids, kā nodrošināt, ka ES finansētā pētniecība un inovācija palīdz risināt problēmas, ar kurām saskaras Eiropas iedzīvotāji.”

Vērienīgs plāns vērienīgai programmai

Stratēģiskajā plānā ir izklāstītas četras stratēģiskās ievirzes pētniecības un inovācijas investīcijām pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” satvarā nākamajiem četriem gadiem, proti, šādas:

  • veicināt atvērtu stratēģisko autonomiju, virzot galveno digitālo tehnoloģiju, pamattehnoloģiju un jauno tehnoloģiju, nozaru un vērtības ķēžu attīstību;
  • atjaunot Eiropas ekosistēmas un biodaudzveidību un ilgtspējīgi apsaimniekot dabas resursus;
  • padarīt Eiropu par pirmo digitāli iespējoto klimatneitrālo un ilgtspējīgo aprites ekonomiku;
  • padarīt Eiropas sabiedrību noturīgāku, iekļaujošāku un demokrātiskāku.

Visu četru ieviržu pamatā ir starptautiskā sadarbība, jo tā ir būtiska daudzu globālu problēmu risināšanai.

Stratēģiskajā plānā ir noteiktas arī Eiropas līdzfinansētās un kopīgi plānotās partnerības  un ES uzdevumi jeb “misijas” , kas saņems pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” atbalstu. Partnerības aptvers tādas kritiski svarīgas jomas kā enerģētika, transports, biodaudzveidība, veselība, pārtika un apritīgums, un tās papildinās desmit institucionalizētās Eiropas partnerības , ko Komisija ierosināja februārī. ES “misijas” risinās globālas problēmas, kas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, un šim nolūkam izvirzīs vērienīgus un iedvesmojošus, taču sasniedzamus mērķus tādās jomās kā vēža uzveikšana, pielāgošanās klimata pārmaiņām, okeānu aizsardzība, pilsētu zaļināšana un augsnes veselības un pārtikas nodrošināšana. Izmantojot plašu instrumentu klāstu dažādās disciplīnās un politikas jomās, ES “misijas” ar pētniecības projektu, politikas pasākumu vai pat likumdošanas iniciatīvu palīdzību risinās sarežģītus problēmjautājumus.

Plāna ievirzes attiecas arī uz vairākiem horizontāliem jautājumiem, piemēram, dzimumu līdztiesību . Dzimumu dimensija būs vienmēr jāintegrē visās programmas pētniecības un inovācijas darbībās, ja vien nebūs norādīts, ka dzimuma aspekts konkrētajā gadījumā nav relevants.

Nākamie soļi

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” stratēģiskajā plānā noteiktās prioritātes tiks īstenotas, izmantojot pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” darba programmu. Tajā izklāstītas pētniecības un inovācijas darbību finansēšanas iespējas ar tematiskiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus un tematus. Pirmie uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tiks izsludināti 2021. gada pavasarī, un ar tiem iepazīstinās Eiropas Pētniecības un inovācijas dienās 23. un 24. jūnijā.

Konteksts

Pēc 2019. gada martā/aprīlī panāktās politiskās vienošanās par pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” Komisija sāka stratēģiskās plānošanas procesu. Rezultāti ir izklāstīti stratēģiskajā plānā.

Stratēģiskais plāns ir sagatavots plašā kopizstrādes procesā, kurā piedalījās Eiropas Parlaments, dalībvalstis, ieinteresētās personas un sabiedrība kopumā. Dažādos stratēģiskās plānošanas procesa posmos tika saņemts vairāk nekā 8000 atsauksmju. Iekļaujošā kopizstrādes procesa mērķis ir nodrošināt pēc iespējas plašāku līdzdalību un optimizēt pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” vispārējo ietekmi.

Sīkāka informācija

Faktu lapa “Programmas “Apvārsnis Eiropa” stratēģiskais plāns”

Programmas “Apvārsnis Eiropa” stratēģiskais plāns

“Apvārsnis Eiropa”

ES uzdevumi jeb “misijas”

Eiropas partnerības

Skatiet uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un piesakieties uz finansējumu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 15. marts