Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Vides aizsardzība
Vides aizsardzība - Eiropas zaļais kurss Latvijā

Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir apraud Latviju, Eiropu un pasauli. Ir laiks rīkoties kopā!

Eiropas zaļais kurss

Mērķis: samazināt CO2 emisijas un 2050. gadā sasniegt klimatneitralitāti

 1. 1990. gads
  Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas atskaites punkts
 2. 2020. gads
  Siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 20%

  2023. gads: ES dalībvalstis atjaunina savus nacionālos enerģētikas un klimata plānus nolūkā atspoguļot jaunos klimata mērķus

 3. 2030. gads
  Mērķis: samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 55%
 4. 2040. gads
  Mērķi vēl jāapstiprina
 5. 2050. gads
  Mērķis: 100% siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums, salīdzinot ar 1990. gadu

Eiropas Zaļais kurss ir Eiropas izaugsmes stratēģija. Tas ir ceļš uz zaļu, digitālu un noturīgu ekonomiskās krīzes pārvarēšanu.

Urzula fon der Leiena, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja

Eiropas zaļais kurss spēlēs svarīgu lomu, lai izvestu ES no Covid-19 pandēmijas krīzes, atjaunotu izaugsmi, saglabātu darbavietas un stimulētu noturīgu un ilgtspējīgu izaugsmi.

ES jau ir globālais līderis cīņā ar klimata pārmaiņām, un ir ieviesusi saistošus tiesību aktus visos ekonomikas sektoros, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas saskaņā ar Parīzes klimata vienošanos.

Tomēr, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus, ir jāpārvar daudzi izaicinājumi, un katrai ES dalībvalstij ir jādod savs ieguldījums. 2020. gada Eiropas Semestra ziņojums par Latviju norāda, ka Latvijai ir daudz darāmā, lai samazinātu emisijas transporta jomā, kur emisijas palielinās, uzlabotu ēku energoefektivitāti un vairotu atjaunojamos resursus.  

Eiropas zaļais kurss

Aprites ekonomikas rīcības plāns

Efektīvs, drošs un videi nekaitīgs transports

Renovācijas vilnis

Ko Latvija dara, lai mazinātu klimata pārmaiņas?

Visas ES dalībvalstis izstrādājušas savus plānus klimata un enerģētikas politikā. Latvijas ceļš uz klimatneitralitāti iezīmēts Latvijas Nacionālajā Enerģētikas un klimata plānā, kas pieņemts 2020.gadā.

Nacionalais plans

Plānā iekļauti pasākumi, lai sasniegtu mērķu rādītājus attiecībā uz atkritumiem, ūdeni, piesārņojumu, ilgtspējīgu mobilitāti, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un atjaunošanu, jūras un ūdens resursiem un pāreju uz aprites ekonomiku.

Latvijas galvenie problēmjautājumi enerģētikas un klimata rīcībpolitikas jomā ir transporta un ēku enerģijas patēriņa samazināšana un atjaunojamo energoresursu enerģijas jaudu palielināšana.

Eiropas Komisija daudz palīdz Latvijai gan ar finansējumu, gan padomu, lai Latvija varētu īstenot savus klimata mērķus. Piemēram, Taisnīgas pārkārtošanās fonda ietvaros ES Latvijā ieguldīs vairāk nekā 250 miljonus eiro, lai palīdzētu Latvijai modernizēt kūdras apsaimniekošanu, veicinātu zaļu, videi draudzīgu transportu un atbalstītu inovāciju projektus aprites ekonomikas jomā.

ES finansējums palīdzējis Salaspilī izbūvēt saules kolektoru parku

Interaktīva prezentācija par Eiropas zaļo kursu

Eiropas zaļais kurss: iespējas uzņēmējiem

MVU rokasgrāmata par Eiropas zaļo kursu

Kā finansēt Latvijas ekonomikas zaļināšanu?

ES ilgtermiņa budžets kopā ar iniciatīvu Next Generation EU, kas ir pagaidu instruments atveseļošanās veicināšanai, palīdzēs atjaunot Eiropu pēc Covid-19 un padarīt to zaļāku.

Latvija no ES daudzgadu finanšu shēmas (ES septiņu gadu budžeta) saņems aptuveni 4 miljardus eiro, no kuriem 30% zaļiem projektiem. No 750 miljardus eiro vērta atveseļošanas instrumenta Next Generation EU Latvija saņems aptuveni 1,9 miljardus eiro, no kuriem 37% zaļiem projektiem.

Lai kļūtu par pirmo klimatneitrālo kontinentu līdz 2050. gadam, būs nepieciešamas apjomīgas investīcijas gan no publiskā, gan privātā sektora. Eiropas zaļā kursa investīciju plāns rada ietvaru, lai piesaistītu ilgtspējīgas investīcijas vismaz 1 miljarda eiro apjomā nākamo 10 gadu laikā.

ES Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms nodrošinās mērķtiecīgu atbalstu vismaz 250 miljonu apmērā tiem Latvijas reģioniem un sektoriem, kurus visvairāk ietekmēs pāreja uz zaļo ekonomiku. ES Atveseļošanās un noturības fonds novirzīs vismaz 37% jeb vairāk nekā 600 miljonus eiro Latvijas zaļajai pārejai.

Eiropas Komisijas novērtējums par Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu parāda, ka Latvijai nākamo 10 gadu laikā zaļajiem projektiem būs pieejami vismaz 3 miljardi eiro. Lielākā daļa no šī finansējuma palīdzēs Latvijai kļūt par zema oglekļa ietilpības ekonomiku.

ES finansējums, kas pieejams dalībvalstīm un ko var izmantot nacionālo enerģētikas un klimata plānu ieviešanai ir sekojošs:

 • €91 miljards no programmas Apvārsnis Eiropa;
 • €9.1 miljards no InvestEU fonda;
 • €29.9 miljards no Eiropas Savienošanas instrumenta;
 • €360 miljardi no Atveseļošanas un noturības fonda;
 • €0.9 miljardi no Tehniskā atbalsta instrumenta;
 • €5.4 miljardi no LIFE programmas;
 • €8.2 miljardi no Eiropas lauku attīstības fonda;
 • €140 miljardi no Inovāciju fonda.

LIFE ir ES svarīgākā finansējuma programma vides aizsardzībai, biodaudzveidības saglabāšanai un cīņai pret klimata pārmaiņām. LIFE ietvaros ES laika posmā no 2001. - 2020. gadam Latvijā ieguldījusi apmērām 42 miljonus eiro 50 dažādos projektos.

LIFE programma 2021. - 2027. gadam tiks pieņemta 2021. gadā, un tās ietvaros dalībvalstis varēs saņemt finansējumu energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas projektiem. Informācija par projektu ideju iesniegšanu.

Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms

Zaļās pārkārtošanās finansēšana

LIFE programma

LIFE finansētu projektu piemēri Latvijā

Latvijas vides un klimata politika: fakti un skaitļi

Enerģijas ražošana un patēriņš

Lauksaimniecības sektors un bioekonomika

Ēku energoefektivitāte

Lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus, arvien aktīvāk jāattīsta elektromobilitāti. Mērķis ir līdz 2025. gadam Eiropā izveidot 1 miljonu elektrouzlādes staciju, kas apkalpos aptuveni 13 miljonus elektroauto.

Noderīgas saites:

EK Vides ģenerāldirektorāts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Eiropas Vides aģentūra

Eiropas zaļais kurss

Saistītās ziņas